Trong những ngày tháng 5 lịch sử, hòa trong không khí phấn khởi của cán bộ công nhân viên ngành điện thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 15 tháng 5 năm năm...


Tính đến hết tháng 4/2020, Công ty có tổng số 331 Đoàn viên, Thanh niên, phân bố rộng khắp trên 19 tỉnh, thành phía Nam theo địa bàn quản lý vận hành lưới điện truyền tải của Công ty. Trong đó hiện có 66 đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt đoàn.


Toàn thể cán bộ công nhân viên trong TTĐMĐ1 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh theo đúng mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017–2020 đã đề ra.


Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đầu tư cho phát triển; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy đảng, lãnh đạo quản lý các cấp và toàn thể CBCNV trong EVNNPT.


Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những yếu tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác...


Phát triển đồng bộ các lĩnh vực KHKT, tập trung cho công nghệ mới, CNTT; ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện; Xây dựng và phát triển lưới điện thông minh nhằm đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện (TTĐ) an toàn, ổn định, tin cậy, kinh tế, đạt các...


Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn trong...


Văn hóa doanh nghiệp được hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp; Văn hóa EVNNPT phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn, khẩu hiệu, giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của EVNNPT nhằm mục đích hướng dẫn, thống nhất trong lời nói và hành...


Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 2 quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài; làm thế nào để hệ tư tưởng của Bác thấm nhuần sâu rộng trong mọi cán bộ, đảng viên và công nhân viên. Học Bác từ những điều giản dị, những...


Truyền thông là một lĩnh vực thiết yếu cho hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng hình ảnh và phổ biến văn hóa của ngành. Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh và bùng nổ thông tin hiện nay, thông tin tuyên truyền cần phải được quan tâm đẩy mạnh và cập nhật kịp thời.