Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện năm 2019 của PTC4


Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện năm 2018 của PTC4


Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện năm 2017 của PTC4.


Với nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV công ty, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 Quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện của PTC4 đã được G-CERTI (Global – certification) công nhận đáp ứng yêu cầu trong phạm vi đăng ký,bao gồm 47 thủ tục liên quan các mặt hoạt động sản xuất và vận...

Số lượt truy cập 1.916.737

Đang trực tuyến 17