Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động nghề quản lý vận hành đường dây 220kV - 500kV. Mời xem Văn bản sau đây:


Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động nghề quản lý vận hành đường dây 220kV - 500kV. Mời xem Văn bản sau đây:


Ngày 10/10/2022, Công ty Truyền tải điện 4 ban hành Văn bản thông báo số 7132/TB-PTC4 về việc tuyển dụng lao động nghề QLVH trạm biến áp 220kV - 500kV (đợt 3-2022). Mời xem Văn bản Thông báo tại đây:


Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV - 500kV (đợt 2/2022) theo Văn bản thông báo số 4593/TB-PTC4 ngày 29/6/2022. Xem...


Ngày 05/04/2022 Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Thông báo số 1969/TB-PTC4 về việc thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV – 500kV đợt 1 năm 2022. Dưới đây là nội dung Thông báo số 1969/TB-PTC4.


Ngày 13/12/2021 Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Thông báo số 13058/TB-PTC4 về việc thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV – 500kV đợt 4. Dưới đây là nội dung Thông báo số 13058/TB-PTC4.


Ngày 04/11/2021 Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Thông báo số 11706/TB-PTC4 về việc thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV – 500kV đợt 3. Dưới đây là nội dung Thông báo số 11706/TB-PTC4.