BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ Công ty truyền tải điện 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Dự thảo).

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Của Ban chấp hành Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ Công ty truyền tải điện 4

 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Dự thảo)

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành quả to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Đối với ngành điện, trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực tăng cường phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp đủ điện, đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và nhu cầu điện cho sinh hoạt của nhân dân, thực hiện tốt chủ trương phát triển điện đi trước một bước, đặc biệt đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị xã hội, nhất là cung cấp điện cho nông thôn, hải đảo; chỉ số tiếp cận điện năng thăng hạng vượt bậc, đạt mức xếp hạng thuộc nhóm ASEAN 4; cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ cao nhất.      

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phát triển mạnh theo chiến lược đề ra, vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện truyền tải, lưới điện truyền tải đã phát triển mạnh và ngày càng hiện đại, khẳng định vai trò "xương sống" của hệ thống điện cả nước; mô hình tổ chức, trình độ quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả cao; đạt được những thành quả lớn trong công tác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các chỉ số hoạt động tài chính ngày càng tốt hơn; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành và đầu tư xây dựng được đẩy mạnh; thực thi văn hóa doanh nghiệp ngày càng sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn thể CBCNV; vị thế và uy tín của EVNPT ngày càng được nâng cao.

Công ty Truyền tải điện 4, với thuận lợi cơ bản là nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong mọi mặt hoạt động, mô hình tổ chức quản lý ngày càng đồng bộ và hoàn thiện; chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn vốn cho đầu tư xây dựng luôn được bảo đảm, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, gắn với chiến lược phát triển đã được Tổng công ty giao, là những thuận lợi rất lớn trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên trong điều kiện lưới điện truyền tải còn nhiều thiết bị cũ vận hành lâu năm, tình trạng đầy tải còn phổ biến, dòng ngắn mạch tăng cao, nguồn điện ở khu vực phía Nam chưa đủ cho nhu cầu phụ tải, lưới điện 500kV thường xuyên truyền tải công suất cao từ miền Trung vào miền Nam, thời gian gần đây nguồn điện năng lượng tái tạo phát triển nhanh ở miền Nam và Nam Trung bộ gây ra một số khó khăn cho công tác vận hành; ngoài ra tình trạng thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường; công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án lưới điện luôn gặp nhiều vướng mắc là những khó khăn không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những thuận lợi, khó khăn nêu trên đều có tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Công ty. Đơn vị luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong mọi mặt hoạt động, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, tối ưu hoá chi phí … tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, truyền tải điện an toàn, liên tục, góp phần bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân trong khu vực, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo đúng mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đại hội Đảng bộ của Công ty Truyền tải điện 4 lần thứ XII có ý nghĩa rất quan trọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng cho toàn Đảng bộ trong 5 năm tới: “Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á”. 

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

A- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

          I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Căn cứ các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty, cấp ủy Công ty, đơn vị nghiêm túc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc khóa XII, Đảng bộ EVNNPT, Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII; Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết chuyên đề về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên phù hợp với nhiệm vụ cụ thể và điều kiện thực tiễn của Công ty. Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm: Nghị quyết 0488/NQ-HĐTV với chủ đề năm Nâng cao năng lực quản trị và nâng cao chất lượng; Nghị quyết 5151/NQ-HĐTV với chủ đề năm Đẩy mạnh khoa học, công nghệ; Nghị quyết 5018/NQ-HĐTV với chủ đề năm Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nghị quyết 4588/NQ-HĐTV với chủ đề năm Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện Quốc gia; Nghị quyết 12/NQ-HĐTV với chủ đề năm Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ được Tổng công ty giao, Đảng ủy Công ty đã chủ động xây dựng Chương trình công tác toàn khóa; xây dựng chương trình công tác hàng năm với nội dung được xác định theo từng quý, tháng; ban hành các nghị quyết lãnh đạo hàng năm, các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động về những nội dung trọng tâm như : nghị quyết về Công tác phát triển đảng viên; tuyên truyền; đầu tư xây dựng; phòng cháy và chữa cháy - cứu nạn cứu hộ; quản lý, vận hành lưới điện nhằm giảm thiểu sự cố; thực hiện tối ưu hóa chi phí; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm, cấp bách; quốc phòng, an ninh; lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ; Chương trình hành động, các kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Định kỳ tổ chức  sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống lưới điện truyền tải đã đáp ứng tốt nhu cầu truyền tải điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trong khu vực, độ tin cậy vận hành lưới điện truyền tải đã được nâng lên rõ rệt, công tác giảm tổn thất điện năng đã được thực hiện tốt.

          II- Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị

 1. Hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng và đời sống nhân dân, công tác an toàn vệ sinh lao động được bảo đảm

Bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị trên giao, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch sản xuất hàng năm, tổ chức quản lý, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật, tăng cường kỷ luật kỷ cương, thường xuyên kiểm tra, theo dõi trong vận hành, kịp thời phối hợp xử lý các khiếm khuyết bất thường trên hệ thống điện truyền tải, chuẩn bị đầy đủ phương án xử lý sự cố, phương án huy động vật tư thiết bị dự phòng, nhằm xử lý nhanh, dứt điểm, tránh lặp lại khi có sự cố xảy ra. Kết quả quản lý vận hành trong 5 năm qua như sau:         

- Về khối lượng quản lý, đến nay Công ty quản lý vận hành 7.356,26km đường dây, tăng 28,86% so với đầu nhiệm kỳ; Số trạm biến áp là 53 trạm, tổng dung lượng MBA là 36.018 MVA tăng 51,32% so với đầu nhiệm kỳ (phụ lục 1 đính kèm).

 • Đã truyền tải được 416 tỷ 411 triệu kWh, đạt 99,56% tổng kế hoạch điện truyền tải 5 năm 2015-2019, tăng bình quân 8,9%/năm, chiếm khoảng 48,5% lượng điện truyền tải của Tổng công ty, bảo đảm truyền tải đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân khu vực 19 tỉnh thành phía Nam.
 • Công tác giảm tổn thất điện năng (TTĐN) đã được thực hiện có hiệu quả. Năm 2015 TTĐN chung là 1,30% thì đến năm 2019 giảm còn 1,1%, bám sát lộ trình giảm TTĐN 05 năm Tổng công ty giao, trong đó TTĐN lưới 220kV thực hiện tốt hơn so với kế hoạch 5 năm được giao, từ 1,03% năm 2015, giảm dần qua các năm, xuống còn 0,82% năm 2019.
 • Công tác sửa chữa lớn thực hiện đúng tính chất và để nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống truyền tải điện. Hàng năm đều hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn, kịp thời thay thế các thiết bị có nguy cơ sự cố và các thiết bị vận hành lâu năm xuống cấp. Trong nhiệm kỳ hoàn thành 967 công trình, với tổng giá trị khối lượng là 1.104 tỷ đồng, tương đương với hạn mức sửa chữa lớn theo quy định.
 • Năng lực quản lý vận hành lưới điện truyền tải của Công ty ngày càng được nâng cao, mô hình tổ chức quản lý ngày càng hoàn thiện, hiệu quả. Hệ thống điện truyền tải được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, không có sự cố lớn, sự cố diện rộng, kéo dài, đảm bảo cung cấp điện trong các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng; số sự cố lưới điện chỉ bằng 89% so với tổng chỉ tiêu sự cố 5 năm được giao (Phụ lục 2 đính kèm).
 • Công tác an toàn vệ sinh lao động đã được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, trong nhiệm kỳ không để xảy ra tai nạn lao động.
 1. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh  

Công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, vận hành lưới điện đã được đẩy mạnh, đưa vào sử dụng nhiều thiết bị, vật tư lưới điện công nghệ cao như cách điện Composite, dây dẫn tổn thất thấp, sơn phủ cách điện, giám sát phóng điện cục bộ, giám sát dầu online, chụp ảnh nhiệt, máy kiểm tra vầng quang điện, ứng dụng thiết bị bay UAV,..., Công ty quan tâm phổ biến, đào tạo, sử dụng rộng rãi các đề tài nghiên ứng dụng khoa học công nghệ, qua đó người lao động làm chủ công nghệ, góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành, giảm sự cố, nâng cao năng suất lao động. Đến nay, đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi, đưa vào vận hành 26 trạm không người trực, đạt 60% trên tổng số các trạm 220KV (43 trạm), đạt chỉ tiêu trạm không người trực đến năm 2020.

Trong nhiệm kỳ, công tác sáng kiến luôn được quan tâm phát huy, toàn Công ty có 319 sáng kiến được công nhận, trong đó 45 cá nhân có sáng kiến 5 năm liền, được cấp trên công nhận là chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 18 cá nhân được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng bằng khen lao động sáng tạo, 05 cá nhân được UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động TP. HCM tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng. Công ty chú trọng nghiên cứu phổ biến áp dụng sáng kiến và kết quả nhiệm vụ KHCN theo chủ trương chung của Tổng công ty.

 1. Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện tốt, các công trình trọng điểm, cấp bách được đưa vào vận hành kịp thời; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất và tiếp nhận vận hành các công trình lưới điện mới

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng được giao, tổng giá trị khối lượng thực hiện là 3.336 tỷ đồng, đạt 92,18% so với tổng giá trị kế hoạch ĐTXD 5 năm 2015-2019, hoàn thành 100% kế hoạch khởi công là 16 công trình và đóng điện 22 công trình. Đây là nỗ lực lớn của Công ty, trong điều kiện rất khó khăn của công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thủ tục chuẩn bị đầu tư. Các công trình trọng tâm, trọng điểm được thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ, góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện, điển hình như công trình tăng cường công suất các trạm biến áp 220kv Cao Lãnh, Kiên Bình, Sóc Trăng, Bến Tre, Mỹ Phước, trạm biến áp 500kV Tân Định …, trong đó dự án nâng công suất trạm 500kV Ô Môn, một dự án cấp bách, đóng điện vượt tiến độ 37 ngày đã phát huy hiệu quả to lớn, làm lợi cho ngành điện hàng trăm tỷ đồng do không phải huy động nguồn điện chạy dầu, đây là công trình chào mừng Đại hộ Đảng bộ lần thứ II  của Tổng Công ty TTĐQG và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định gắn biển thi đua năm 2015.

Công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã được đẩy mạnh ở tất cả các khâu, cả về số lượng và chất lượng, nhờ đó Công ty hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch quyết toán, trong nhiệm kỳ đã trình và được phê duyệt quyết toán 49 dự án, vượt 5 dự án so với kế hoạch 5 năm(44 dự án).

Công ty đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ban QLDA CCTĐ miền Nam, miền Trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị sản xuất, trong 5 năm qua đã nghiệm thu, tiếp nhận 14 trạm biến áp mới, tổng dung lượng MBA là 12.216 MVA và tổng chiều dài đường dây là 1.647,6km. Mặt khác ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy Công ty đã quan tâm lãnh đạo xử lý các tồn tại lâm quản theo chỉ đạo của Tổng công ty, đặc biệt là năm 2016 đã xóa được tất cả các tồn tại lâm quản đã kéo dài rất lâu từ trước, công tác này tiếp tục duy trì thực hiện quyết liệt cho đến nay.

 1. Công tác tài chính kế toán ngày càng chặt chẽ, bảo đảm tính tuân thủ, phục vụ tốt công tác điều hành, nâng cao hiệu quả, tối ưu hóa chi phí, bảo đảm giá thành truyền tải hợp lý

Xác định tầm quan trọng của công tác quản trị tài chính, ngày từ đầu nhiệm kỳ Công ty đã chú trọng kiện toàn tổ chức quản lý công tác tài chính kế toán từ Công ty đến đơn vị; đẩy mạnh việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy định quản lý tài chính nội bộ; thông tin số liệu tài chính được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho công tác điều hành. Hồ sơ sổ sách, số liệu tài chính được lưu trữ khoa học, phục vụ tốt cho công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của các cấp, kết luận của các đoàn kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đều ghi nhận Công ty bảo đảm tính tuân thủ trong hoạt động. Công ty luôn đảm bảo nộp đúng, đủ và kịp thời các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Đảng ủy Công ty đã ban hành và lãnh đạo thực  hiện chương trình hành động về tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tổ chức quán triệt và thực hiện xuyên suốt trong toàn nhiệm kỳ, qua đó làm tốt chỉ tiêu tiết kiệm chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, các chi phí khác bằng tiền đúng theo chỉ đạo của Tổng công ty, tỉ lệ tiết kiệm hàng năm đạt từ 5-7,5%, góp phần giữ giá thành truyền tải bình quân 5 năm là 50,38 đồng/kWh; hoàn tất công tác thu hồi công nợ khó đòi, đẩy mạnh thanh xử lý vật tư thiết bị ứ đọng, tài sản mất phẩm chất, hư hỏng không cần dùng, đạt theo đúng lộ trình giảm hàng tồn kho.

Việc phân bổ chi phí sản xuất luôn đảm bảo tính cân đối, minh bạch, với định hướng ngày càng phân cấp mạnh hơn cho đơn vị trực thuộc, qua đó phát huy tính chủ động và duy trì tốt hoạt động sản xuất tại các đơn vị; công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính cũng được tăng cường, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh hoàn thiện công tác quản lý tài chính của Công ty và đơn vị trực thuộc.

Công ty đã nỗ lực trong công tác vận hành Hệ thống ERP ở cấp Công ty và các Truyền tải điện trực thuộc, CBCNV đã làm chủ và vận hành ổn định, an toàn Hệ thống ERP ở hầu hết các phân hệ, qua đó đáp ứng tiến độ và yêu cầu về số liệu tài chính phục vụ công tác quản trị tài chính các cấp.

 1. Công tác thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển EVNNPT được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ kế hoạch được giao

Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chiến lược phát triển EVNNPT, gắn kết với quá trình thực thi văn hóa EVNNPT, nhận thức và niềm tin của CBCNV đối với các mục tiêu chiến lược của EVNNPT ngày càng được khẳng định.

Ngay sau khi Tổng công ty ban hành Quyết định số 604/QĐ-EVNNPT ngày 10/05/2019 về việc phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT giai đoạn 2019-2020, Công ty đã ban hành Quyết định số 3913/QĐ-PTC4 ngày 17/05/2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tập thể trong việc triển khai các nhiệm vụ và chỉ tiêu chiến lược, các chỉ tiêu KPI chiến lược được phân giao đến từng đơn vị truyền tải điện trực thuộc để thực hiện.

Hàng năm, Công ty thực hiện phân tích đánh giá hiện trạng điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, qua đó xác định các giải pháp, phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược Tổng công ty giao.

Bằng sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, những năm qua Công ty đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu KPI thuộc chiến lược phát triển được Tổng công ty giao.

 1. Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã đạt được những thành tựu quan trọng

Trong công tác đổi mới doanh nghiệp, Đảng ủy Công ty đã xây dựng Chương trình hành động số 26-CTr/ĐU ngày 10/7/2018. Lãnh đạo chuyên môn rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức sản xuất, hoàn thành giai đoạn 01 đề án tái cơ cấu, sắp xếp các truyền tải điện trực thuộc, rà soát điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các phòng của Công ty, đơn vị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thống nhất theo mô hình chung của Tổng công ty.

Công ty đã phối hợp xây dựng và triển khai đề án thành lập Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện, tách bộ phận dịch vụ ra khỏi bộ phận quản lý vận hành theo chủ trương của Tổng công ty, thực hiện bàn giao 474 người sang Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS). Ngoài ra, Công ty đã thực hiện chuyển đi một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, nghiệm vụ cao, bao gồm 26 người tăng cường nhân sự cho Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam và 05 cán bộ biệt phái về cơ quan EVNNPT theo chủ trương của Tổng công ty. Chủ động trước tình hình thay đổi về mô hình tổ chức quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa lưới điện truyền tải và sự biến động rất lớn về nhân sự, Đảng ủy Công ty đã chú trọng lãnh đạo, đề ra các giải pháp nhằm ổn định tổ chức quản lý, ổn định tư tưởng CBCNV, hoàn thiện quy định nội bộ, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tái cơ cấu, từ đó đảm bảo được sự ổn định trong mọi mặt hoạt động.

Hiện nay, Công ty đang tích cực tham gia xây dựng đề án nâng cao năng lực các công ty truyền tải điện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi trạm không người trực theo kế hoạch.

Thực hiện chủ trương của Tổng công ty về nâng cao năng lực quản trị, Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp quản lý tiên tiến như phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC), đánh giá hiệu quả công việc (KPI), xây dựng và tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, thực hiện rút ngắn thời gian xử lý công việc trong mọi hoạt động của Công ty.

Đến nay, tổ chức bộ máy đã rất tinh gọn, thống nhất, trình độ, năng lực quản trị từ Công ty đến đơn vị được nâng cao, sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và hiệu quả.

 1. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện tốt, năng suất lao động ngày càng được nâng cao

Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo cụ thể hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị, chú trọng xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm.

Trong 5 năm qua, có 64.514 lượt CBCNV được đào tạo, với 216 hạng mục, tập trung đào tạo, bồi huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ năng tay nghề, an toàn lao động, lý luận chính trị, ngoại ngữ … Để tạo đột phát trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty đã đẩy mạnh liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong khu vực, năm 2017 đã ký kết thỏa thuận hợp tác 05 năm với trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh về chương trình đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực truyền tải điện.

Công ty cũng đã chú trọng biên soạn, hiệu chỉnh bộ tài liệu đáp án thi trắc nghiệm nâng bậc, thi chức danh vận hành nhằm nâng cao chuẩn mực trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn cho lực lượng quản lý vận hành. Trong 05 năm đã tổ chức bồi huấn, thi giữ bậc cho 1.251 người, thi nâng bậc cho 2.168 người, hàng năm đều hoàn thành tốt kế hoạch bồi huấn và thi giữ bậc, nâng bậc cho CBCNV.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã xác định nâng cao năng suất lao động là công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện, bởi đây là chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển EVNNPT. Đảng ủy đã xây dựng, ban hành và lãnh đạo thực hiện hiệu quả chương trình hành động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động giai đoạn 2016-2020. Theo đó khối lượng quản lý vận hành tăng rất lớn, nhưng đến nay số lao động là 1.460 người, tiết kiệm được 71 lao động so với định biên, giảm 656 người so với đầu nhiệm kỳ (2143 người). Nếu tính riêng phần nhân sự cho mảng công tác vận hành, không tính 474 lao động thuộc mảng dịch vụ đã bàn giao cho NPTS, thì số lao động thực tế hiện nay giảm so với năm 2015 là 209 người, các chỉ tiêu NSLĐ thực hiện như sau:

 • Năng suất lao động theo sản lượng năm 2019 là 65,13 triệu kWh/người, năng  suất tăng bình quân 12%/năm, năm 2019 tăng 55% so với đầu nhiệm kỳ năm 2015.
 • Năng suất lao động người/km đường dây tiết kiệm lao động bình quân 7%/năm, năm 2019 tiết kiệm 25% so với lao động năm 2015.
 • Năng suất lao động người/MVA tiết kiệm lao động bình quân 10%/năm, năm 2019 tiết kiệm 34% so với lao động năm 2015.
 1. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh kiểm tra; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt

Đảng ủy Công ty lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cũng như pháp luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; hàng năm tổ chức Hội nghị người lao động; tăng cường vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; nghiêm túc thực hiện Quy chế tiếp dân, thực hiện đối thoại tại nơi làm việc, theo đó đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty, lãnh đạo chuyên môn phối hợp với Công đoàn Công ty mở các kênh tiếp nhận ý kiến, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của dân. Thực hiện công khai, minh bạch theo quy định, đảm bảo quyền được biết, quyền được tham gia, quyết định và kiểm tra, giám sát của người lao động; Kết quả Công ty đã xây dựng được quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết và tiến bộ, trong 02 năm liền 2017, 2018 Công ty được công nhận là Doanh nghiệp vì người lao động.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty luôn chú trọng lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 30/6/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm công tác kê khai, minh bạch tài sản; cập nhật, rà soát các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích nhằm đảm bảo việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với quy định; hệ thống quy chế quản lý nội bộ ngày càng tinh gọn; tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác pháp chế nhằm phát hiện sớm, khắc phục triệt để những sơ hở trong quản lý, điều hành… Các biện pháp này đã phát huy hiệu quả tích cực trong phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Toàn Công ty không có hành vi tham nhũng hay bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan, được các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát, giám sát đánh giá cao.

Hằng năm, Đảng ủy Công ty ban hành và lãnh đạo thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác quốc phòng - an ninh và phòng, chống khủng bố. Trên cơ sở đó lãnh đạo kiện toàn các ban chỉ huy quân sự, đơn vị tự vệ phù hợp với quy mô, đặc thù tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2017 về đưa Hệ thống truyền tải điện 500 kV vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia; hoàn tất việc xây dựng bộ kế hoạch, phương án trong công tác quốc phòng, quân sự ở các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo quy định mới; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tăng cường mối quan hệ công tác và chủ động, bám sát chính quyền địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Đề án đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500 kV, Quy chế phối hợp bảo vệ hệ thống lưới điện từng địa bàn; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm kết hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương bảo vệ an toàn lưới điện, trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai. Quá trình triển khai luôn quán triệt quan điểm kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh của Đảng, không để xảy ra các hành vi phá hoại, trộm cắp thiết bị lưới điện, góp phần đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục, ổn định phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng các tỉnh khu vực phía Nam, nhất là đối với địa bàn biên giới phía Tây Nam.

 1. Công tác truyền thông, tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp EVNNPT được đặc biệt quan tâm, chú trọng

Trong nhiệm kỳ, công tác truyền thông, tuyên truyền và thực hiện văn hóa EVNNPT đã được Đảng ủy Công ty lãnh đạo toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện theo đúng định hướng của Đảng ủy Tổng công ty.

Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo thực hiện mạnh mẽ công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế quy định của cấp trên, truyền tải kịp thời các thông tin về chiến lược, kế hoạch sản xuất, văn hóa doanh ngệp (VHDN), chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đến toàn thể CBCNV, qua đó góp phần ổn định tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết của CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác truyền thông ra bên ngoài đã được chú trọng, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Tổng công ty và Công ty. Hiệu quả công tác truyền thông đã được nâng cao, gắn kết chặt chẽ với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức được nhiều chiến dịch tuyên truyền với hình thức và nội dung thiết thực, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, sân khấu hóa hoạt động truyền thông, tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp. Phối hợp với địa phương tổ chức hội nghị bảo vệ an toàn công trình điện cao áp. Nhờ  làm tốt công tác truyền thông, đã chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các mặt hoạt động của Công ty đến các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thông tấn, báo chí và nhân dân, tránh được khủng hoảng truyền thông, đồng thời tranh thủ được sự đồng thuận, hợp tác, chia sẻ, góp phần giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Ngay từ năm 2015, khi EVNNPT chính thức ban hành Bộ tài liệu Văn hóa doanh nghiệp theo quyết định số 1468/QĐ - EVNNPT ngày 16/06/2015, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo đẩy mạnh thực thi, kết hợp đồng thời giữa tác động đến nhận thức và đưa các chuẩn hành vi vào hệ thống quản trị để điều chỉnh hành động, tạo thói quen của CBCNV theo chuẩn mực VHDN.

Công tác phổ biến, tuyên truyền văn hóa EVNNPT đã được Công ty chú trọng ngay từ bước đào tạo khai tâm về VHDN, đến đào tạo, tập huấn chuyên sâu và phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên và đội ngũ giảng viên nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong việc thực hiện văn hóa EVNNPT, xây dựng phong cách lãnh đạo gắn với giá trị văn hóa EVNNPT, gương mẫu trong thực hiện VHDN từ đó lan tỏa tạo niềm tin và gắn kết toàn bộ CBCNV trong thực hiện VHDN, hàng năm mỗi CBCNV đều cam kết thực thi văn hóa EVNNPT.

Những năm qua Công ty đã tổ chức để CBCNV tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa EVNNPT, như cuộc thi xây dựng video về con người và Văn hóa EVNNPT, tổ chức ngày hội văn hóa EVNNPT tại Công ty và các đơn vị, hội thảo về các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT. Văn hoá doanh nghiệp đã được lồng ghép vào công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị, đã chú trọng rà soát các quy chế quản lý nội bộ, gắn với chuẩn mực văn hóa EVNNPT; 

Đồng thời, Công ty đã ban hành tiêu chí chấm điểm nội dung thực hiện VHDN vào Bảng chấm điểm thi đua hàng năm, đưa kết quả thực thi VHDN của đơn vị vào bộ tiêu chí đánh giá người đứng đầu đơn vị, tăng cường kiểm tra việc thực hiện VHDN tại các đơn vị, qua đó đánh giá, xác định những rào cản ảnh hưởng tới việc thực hiện Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty, để có giải pháp xử lý kiên quyết bài trừ các hành vi chưa hợp chuẩn văn hóa EVNNPT, tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo sự công bằng, minh bạch.

Đến nay, giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT đã được quan tâm thực thi ở tất cả các khâu, các bộ phận và mọi mặt công tác, triết lý quản lý doanh nghiệp bằng văn hóa đang dần được xác lập thông qua việc triển khai VHDN một cách toàn diện và thiết thực.

 1. Môi trường, điều kiện làm việc, thu nhập của cán bộ công nhân viên được cải thiện

Công ty luôn quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho CBCNV, trong nhiệm kỳ đã hoàn tất xây dựng mới 04 trụ sở làm việc cho các đơn vị truyền tải điện, 23/26 đội truyền tải điện đã có trụ sở làm việc khang trang, 03 trụ sở còn lại đang thực hiện đầu tư xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020. Công cụ, phương tiện làm việc, bảo hộ lao động được trang cấp đầy đủ, ngày càng hiện đại, trong đó việc đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ như rửa sứ hotline, PD-Test, UAV, máy tính, phần mềm ứng dụng đã góp phần nâng cao chất lượng, năng suất lao động và hình ảnh của ”người lính truyền tải điện”.

 Vị thế của EVNNPT đã được nâng cao, văn hóa EVNNPT ngày càng trở thành niềm tin trong mỗi CBCNV, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của CBCNV Công ty là những yếu tố quan trọng tạo nên môi trường làm ngày càng tốt hơn cho người lao động.

 Công ty luôn bảo đảm các chính sách chế độ, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CBCNV đều được giải quyết đầy đủ, kịp thời, tiền lương, thu nhập người lao động được cải thiện tương ứng với mức tăng năng suất lao động hàng năm.

Năm 2019, qua khảo sát, tỉ lệ hài lòng của CBCNV với điều kiện làm việc là 77,33%, cao hơn 3,33% so với chỉ tiêu “Tỷ lệ phần trăm CBCNV hài lòng với điều kiện làm việc” Tổng công ty giao là 74%.

III- Công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng luôn ngang tầm nhiệm vụ, tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả.    Đảng bộ hoàn thành tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ của Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể các mặt công tác như sau:

1- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chú trọng và tăng cường; việc phổ biến, quán triệt một cách thiết thực, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Đảng bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, có uy tín, tạo được niềm tin của quần chúng vào tổ chức đảng. Kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí; đề cao tinh thần cảnh giác chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Đảng bộ nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII, các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; đặc biệt là tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề chung toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề hàng năm, chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Qua các buổi tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, số lượng cán bộ, đảng viên tham dự đều đạt trên 95% với tinh thần học tập, thảo luận nghiêm túc; sau học tập, quán triệt, tất cả cán bộ, đảng viên đều viết bài thu hoạch và xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu, kế hoạch hành động cá nhân đầy đủ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; những cán bộ, đảng viên chưa tham dự được các buổi học tập, quán triệt tập trung do điều kiện công tác đều được chi bộ tổ chức học tập tại chi bộ.

Việc phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống công văn, mạng nội bộ, trang thông tin điện tử Công ty luôn kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan mật thiết đến việc làm, đời sống của quần chúng lao động, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của CBCNV.

Hàng năm Đảng ủy đều có Kế hoạch, Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên, trong đó tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của dân tộc; các tổ chức đoàn thể vận động quần chúng lao động hưởng ứng, tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động, nhiều cá nhân có bài viết tốt, đạt thành tích cao được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Về học tập lý luận chính trị, trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã cử 05 đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham dự lớp Cao cấp lý luận chính trị, 32 đồng chí tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị, 104 đồng chí học lớp đảng viên mới – Sơ cấp lý luận chính trị và 272 quần chúng ưu tú học lớp Cảm tình Đảng. Riêng trong năm 2017 Đảng ủy Công ty cũng đã lập hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Tp Hồ Chí Minh xem xét, thẩm định, tổ chức học bổ sung kiến thức và chứng nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho 104 cán bộ, đảng viên. Đến nay cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều đạt yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời gian qua đã phát huy vai trò chủ đạo trong định hướng chính trị tư tưởng cho CBCNV, xây dựng được niềm tin của quần chúng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa các biểu hiện tư tưởng tiêu cực, tạo được tâm lý phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong quần chúng lao động và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

2- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII được Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng ủy nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, đơn vị; đồng thời triển khai đến mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân hàng năm làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Qua kết quả thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về các nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái và tự soi rọi bản thân mình, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ủy Công ty cũng đã nghiêm túc, chủ động quán triệt và triển khai thực hiện xuyên suốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các cấp, người đứng đầu các đơn vị, các phòng trực thuộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trình độ, năng lực công tác và uy tín trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị mình.

3- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát huy kết quả đạt được về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tạo được chuyển biến tốt về nhận thức tư tưởng, hành động trong cán bộ, đảng viên, tập thể và cá nhân người lao động trong Công ty, từ ý thức đến việc làm, thể hiện từ việc học tập chuyển sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tạo được niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng.

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công ty đặc biệt quan tâm và tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, trọng tâm là chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Bác” và triển khai thực hiện chuyên đề các năm 2017, 2018 và 2019. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của cá nhân, cụ thể hoá bằng chính công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người; các đồng chí là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp đều xây dựng kế hoạch hành động cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Đảng ủy cũng đã xây dựng, ban hành Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động Công ty Truyền tải điện 4 theo nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để định hướng và nâng cao nhận thức tư tưởng và phấn đấu thực hiện làm theo gương Bác trong CBCNVC Công ty.

Qua các lần sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đánh giá chung cho thấy từ cấp ủy đến cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở mỗi cấp, mỗi bộ phận đều nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018 sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ Công ty có 01 tập thể và 01 cá nhân được Đảng ủy Tổng công ty tặng giấy khen; 01 tập thể và 03 cá nhân được Đảng ủy Tập đoàn tặng giấy khen. Năm 2019, sơ kết 03 thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy Công ty đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, Đảng bộ Công ty có 02 tập thể và 03 cá nhân được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019. Đảng ủy Công ty cũng đã xem xét, quyết định biểu dương, khen thưởng cho 01 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Hội thi tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT tại đơn vị.

4- Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được chú trọng, tạo được chuyển biến rõ nét trong kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên

Tính đến 15/02/2020, tổ chức bộ máy của Công ty gồm 11 phòng chức năng, 06 đơn vị truyền tải điện, tổng số 1.460 CBCNV. Đảng bộ Công ty tổ chức 10 chi bộ trực thuộc, trong đó gồm 04 chi bộ cơ quan Công ty và 06 chi bộ truyền tải điện, với tổng số 268 đảng viên chiếm tỷ lệ 18,35% so với tổng số CBCNV, tăng 1,76 lần so với đầu nhiệm kỳ (toàn Đảng bộ có 223 đảng viên, chiếm tỉ lệ 10,40% so với tổng số CBCNV là 2.144). Tháng 8/2017, Đảng ủy Công ty đã quyết định giải thể 03 chi bộ khối phụ trợ: Chi bộ Xưởng Bảo trì – Thí nghiệm điện, Chi bộ Đội Điều độ Thông tin – Máy tính và Chi bộ Đội Xe máy do tổ chức chuyển giao sang Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (có 40 đảng viên, chiếm tỉ lệ 17,1% so với tổng số 234 CBCNV chuyển giao).

Đảng bộ luôn phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo 3 tính chất: tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ và thực hiện chấm điểm nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Toàn Đảng bộ duy trì thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt Đảng; ngoài việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, có sinh hoạt chuyên đề, đột xuất để kịp thời triển khai thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm luôn bám sát và cụ thể hoá quy trình, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, nêu cao tinh thần kiểm điểm, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của các đoàn thể quần chúng góp ý xây dựng Đảng.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty luôn đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó liên tục 03 năm 2016, 2017 và 2018 được cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong sạch, vững mạnh tiêu biểu). Tất cả các chi bộ trực thuộc đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Hàng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 96%, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ:

+ Năm 2015: có 01 Chi bộ TSVMTB, 06 chi bộ TSVM, 06 chi bộ HTTNV.

+ Năm 2016: có 01 Chi bộ TSVMTB, 04 chi bộ TSVM, 08 chi bộ HTTNV.

+ Năm 2017: có 01 Chi bộ TSVMTB, 06 chi bộ TSVM, 03 chi bộ HTTNV.

+ Năm 2018: có 02 Chi bộ HTXSNV, 08 chi bộ HTTNV.

+ Năm 2019: có 01 Chi bộ HTXSNV, 09 chi bộ HTTNV.

Đảng ủy Công ty triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm, lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, qua đó bổ sung 01 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, 02 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 02 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và 01 ủy viên UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công ty luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế về công tác cán bộ của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Hàng năm tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; triển khai bổ sung lý lịch, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ theo đúng quy định; chú trọng quy hoạch gắn với đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ.

Trong nhiệm kỳ, Công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề bạt 96 cán bộ, trong đó trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 08 cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý; điều động, luân chuyển nội bộ 30 cán bộ quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới quản lý và phát triển doanh nghiệp. Các cán bộ được bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển đã phát huy tốt năng lực, sở trường tại vị trí công tác tương ứng.

Công tác phát triển đảng luôn coi trọng chất lượng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, việc thẩm tra, xác minh, làm rõ lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, tuân thủ chặt chẽ các chỉ thị, quy định của Trung ương về kết nạp đảng viên và quyết định của Đảng ủy cấp trên ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn quy hoạch cán bộ.

Hàng năm các chi bộ chủ động rà soát, quy hoạch tạo nguồn phát triển đảng, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu kết nạp đảng viên, phân công đảng viên bồi dưỡng đối tượng từ những công nhân trực tiếp giỏi nghề, đoàn viên ưu tú qua phong trào thi đua, tập trung ở những bộ phận trọng yếu chưa có hoặc người đứng đầu chưa là đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty kết nạp được 138 đảng viên so với nghị quyết của Đảng bộ Công ty là 60 đảng viên, nhiều chi bộ vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên của nhiệm kỳ; trong số đó có 65 đoàn viên thanh niên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt tỉ lệ 47,1%. Trong 02 năm 2018 và 2019, Đảng ủy đặc biệt chú trọng rà soát, giải quyết hoàn tất được tất cả các hồ sơ phát triển đảng tồn đọng, kéo dài từ các năm trước, do khó khăn trở ngại trong công tác sưu tra lịch sử chính trị.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty tiếp nhận 13 đảng viên, giới thiệu chuyển sinh hoạt đi 97 đảng viên, chuyển sinh hoạt nội bộ 48 đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng theo Quy định 76-QĐ/TW cho tất cả đảng viên, công nhận chính thức cho 81 đảng viên, đề nghị cấp thẻ Đảng cho 89 đảng viên, xem xét chấp thuận cho 01 đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Đảng ủy luôn thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên nơi công tác, khai bổ sung lý lịch, cập nhật hồ sơ đảng viên hàng năm, theo dõi đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng. Việc quản lý hồ sơ đảng viên và việc mở sổ theo dõi từng chuyên đề được cấp ủy thực hiện chặt chẽ, giúp cho việc thống kê, báo cáo về tình hình cán bộ, đảng viên luôn được thuận tiện, chính xác, kịp thời.

Việc quản lý đảng viên nơi cư trú được thực hiện nề nếp, hàng năm đều thực hiện lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy địa phương nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW. Các trường hợp đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập hoặc nhu cầu cá nhân đều chấp hành tốt việc báo cáo chi bộ theo Quy định 17-QĐ/TW.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có 09 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 17 lượt đảng viên tiêu biểu xuất sắc được Đảng ủy cấp trên tặng Giấy khen, Bằng khen liên tục 03 năm, 05 năm liền.

Đảng ủy Công ty đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư đến các chi bộ trực thuộc về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, đảm bảo chất lượng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong nhiệm kỳ qua luôn được Đảng ủy Công ty đặc biệt coi trọng. Quán triệt Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và triển khai thực hiện gắn chặt với công tác quy hoạch cán bộ, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công tác phát triển đảng viên và bố trí nhân sự làm việc tại các khâu, bộ phận quan trọng. Công tác này được Đảng ủy Công ty thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chủ động thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với từng trường hợp xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, quy hoạch cán bộ chuyên môn, cấp ủy các cấp, xem xét kết nạp đảng; thực hiện đầy đủ báo cáo, kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình thủ tục. Đến nay, tất cả các trường hợp cán bộ được đưa vào quy hoạch hoặc xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đều được kết luận về tiêu chuẩn chính trị sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh của các cơ quan chức năng. Đảng ủy Công ty cũng đã thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

5- Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện tốt, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Đảng ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức đảng. Cấp ủy thực hiện phân công cấp ủy viên phụ trách, cử cấp ủy viên học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm, Đảng ủy luôn bám sát trọng tâm chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên kết hợp với thực tiễn cơ sở để cụ thể hoá, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng năm.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã thực hiện 26 lượt kiểm tra, giám sát các chi bộ, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên, việc đảng viên chấp hành Điều lệ và các chỉ thị, quy định của Đảng, cụ thể là kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty về nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo các chi ủy chủ động thực hiện tự kiểm tra, giám sát, rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động chi bộ.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy bầu bổ sung 01 ủy viên UBKT, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát, chủ động, kịp thời thẩm tra, xác minh vụ việc đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kết luận và đề nghị hình thức xử lý.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã thi hành kỷ luật khai trừ 01 đảng viên vi phạm pháp luật; xóa tên 02 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty không nhận được đơn, thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên.

6- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện hoạt động, phát huy tốt vai trò, chức năng và tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

Cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chấp hành chỉ đạo của cấp trên, gắn kết hoạt động phong trào với các đơn vị; thực hiện chế độ định kỳ cấp ủy làm việc với đoàn thể; phân công nhiệm vụ lãnh đạo Công ty, đơn vị thường xuyên đi cơ sở; cụ thể hoá nhiệm vụ chính trị của Công ty trong hoạt động của tổ chức đoàn thể. Định kỳ 6 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy duy trì chế độ làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên.

Hoạt động đoàn thể luôn tuân thủ Điều lệ, nguyên tắc hoạt động, chấp hành tốt chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, không để xảy ra các trường hợp tranh chấp về lao động. Luôn phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất thiết thực, hiệu quả, vận động, thu hút được quần chúng lao động tích cực tham gia, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp ý xây dựng Đảng bộ, chi bộ thông qua các đợt kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu và góp ý nhận xét về đối tượng kết nạp đảng, đảng viên dự bị.

a- Công đoàn

Công đoàn Công ty hiện có 1.452 đoàn viên/ 1.460 CBCNV, đạt tỉ lệ 99,45%, sinh hoạt tại 07 Công đoàn cơ sở thành viên, với 103 Tổ Công đoàn.

Trong 05 năm qua, Công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất có hiệu quả thiết thực; động viên CBCNV phấn đấu hoàn thành các công trình trước thời hạn, được cấp trên công nhận gắn biển thi đua các công trình điển hình lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như “Nâng công suất trạm biến áp 500kV Ô Môn”, “Thay máy biến áp trạm 220kV Cao Lãnh”, “Lắp đặt tụ bù ngang trên lưới truyền tải điện khu vực miền Nam"…; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Đường dây và Trạm biến áp tiêu biểu, phong trào An toàn - VSLĐ, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, tổ chức tốt Hội thi ATVSV các cấp. Tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV; tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động, các tổ, đội, trạm ở xa; thăm hỏi CBCNV diện chính sách; chăm lo tốt thiếu nhi, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CBCNV có thành tích cao trong học tập; vận động CBCNV quyên góp Quỹ tương trợ xã hội; Triển khai thực hiện Chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” cho 08 trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền hỗ trợ 870 triệu đồng.

Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hoá quần chúng trong đơn vị, tham gia hội thao, hội diễn các cấp đạt nhiều thành tích cao; tổ chức tham quan các địa danh truyền thống, các di tích lịch sử.

Trong 02 năm 2017 và 2018, Công ty Truyền tải điện 4 vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao giải thưởng “Doanh nghiệp vì Người lao động”.

Thông qua phong trào, Công đoàn chăm lo bồi dưỡng quần chúng, đoàn viên trở thành ưu tú và giới thiệu với Đảng xem xét kết nạp.

b- Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh niên Công ty hiện có 379 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), chiếm tỷ lệ 25,96% trên tổng số CBCNV, sinh hoạt trong 07 Chi đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai sâu rộng các mặt công tác Đoàn tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, xây dựng lối sống đẹp trong ĐVTN thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đoàn Thanh niên Công ty cũng đã triển khai hiệu quả 02 phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” phù hợp với tình hình đặc thù của Công ty, chú trọng đẩy mạnh phong trào thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

Từ năm 2015 đến nay có 303 công trình, 61 phần việc thanh niên, 148 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trong ĐVTN được thực hiện. Đoàn cũng đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, Văn hóa EVNNPT và an sinh xã hội trên các địa bàn có lưới điện truyền tải đi qua, thu hút nhân dân địa phương và cộng đồng có trách nhiệm với ngành Điện như chương trình trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày đóng điện vận hành đường dây 500kV Bắc – Nam, Chương trình tuyên truyền, thực thi văn hóa EVNNPT và an sinh xã hội trên địa bàn một số tỉnh như An Giang, Bình Phước....

Đoàn Thanh niên Công ty tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như “Thắp sáng đường quê”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động hiến máu tình nguyện và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên còn phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, tham gia công tác xã hội, chăm sóc thiếu nhi.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đoàn TNCS Công ty thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong việc giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, mỗi năm Đoàn Thanh niên đã xem xét, bình chọn và giới thiệu bình quân khoảng 56 đoàn viên ưu tú/năm cho các chi bộ. Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 68 đảng viên trẻ còn tiếp tục sinh hoạt trong tổ chức Đoàn Thanh niên. Liên tục các năm từ 2015 – 2019, hoạt động Đoàn Thanh niên Công ty đều được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

B- NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN

I- Hạn chế, yếu kém

1- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1- Về công tác quản lý vận hành

- Tổng sản lượng 5 năm đạt 99,56%, gần bằng tổng kế hoạch sản lượng được giao, tuy nhiên sản lượng năm 2019 không đạt, dự kiến năm 2020 sản lượng truyền tải tiếp tục giảm thấp, ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch 05 năm về sản lượng được giao.

- Nhìn chung trong nhiệm kỳ Công ty đã làm tốt công tác giảm TTĐN, tuy nhiên TTĐN lưới 500kV có giảm từ 0,67% năm 2015, xuống còn 0,57 % năm 2019, vẫn không đạt so với kế hoạch được giao.

- Trong 04 năm đầu của nhiệm kỳ Công ty đạt rất tốt các chỉ tiêu suất sự cố, số sự cố lưới điện đã giảm nhiều theo từng năm, nhưng năm 2019 số vụ sự cố tăng hơn so với năm trước, trong đó có sự cố do nguyên nhân chủ quan.

1.2- Về công tác đầu tư xây dựng

- Đảng ủy công ty đã có nghị quyết chuyên đề về công tác đầu tư xây dựng, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác đầu tư xây dựng, tuy vậy trong nhiệm kỳ khối lượng đầu tư thực hiện chỉ đạt 92,18% so với tổng giá trị khối lượng kế hoạch 5 năm được giao, trong đó có 02 năm không đạt khối lượng kế hoạch đầu tư xây dựng.

- Một số dự án chậm hoàn thành, đóng điện so với kế hoạch năm, hiện còn 01 công trình chưa đóng điện là công trình kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn-Sóc Trăng.

1.2- Các hạn chế tồn tại khác

- Chất lượng nguồn nhân lực còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện.

2- Về công tác xây dựng Đảng

- Sinh hoạt đảng ở một số chi bộ có lúc chưa đảm bảo đúng thời gian, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao nhiều so với trước dây, nhưng chưa được như mong muốn, sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều.

- Chất lượng công tác kiểm tra chưa cao, nội dung giám sát theo chuyên đề mới thực hiện ở một số chi bộ.

- Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công ty đã ra quyết định xóa tên 01 đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 01 đảng viên; chi bộ trực thuộc thi hành kỷ luật khiển trách 02 đảng viên.

          II- Nguyên nhân

1- Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Nguyên nhân khách quan

+ Sản lượng năm 2019 không đạt được so với kế hoạch là do mức tăng trưởng phụ tải của SPC và EVNHCMC thấp hơn kế hoạch và ảnh hưởng của sản lượng nguồn điện mặt trời không qua lưới truyền tải.

+ Tổn thất điện năng lưới 500kV có giảm từ 0,67% năm 2015, xuống còn 0,57 %, nhưng không đạt so với kế hoạch được giao, nguyên nhân khách do phương thức vận hành lưới 500kV và có ảnh hưởng bởi các dự án ĐTXD vào chậm.

- Nguyên nhân chủ quan

+ Công ty đã làm tốt công tác giảm sự cố, trong 5 năm số sự cố thực tế chỉ bằng 89% so với định mức, tuy nhiên sự cố thoáng qua đường dây 220kV và sự cố trạm biến áp năm 2019 tăng cao, nguyên nhân chính là do có sự cố chủ quan trong công tác và do thiết bị cũ vận hành lâu năm.

+ Chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ mới còn có mặt hạn chế, thiếu các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin.

+ Khối lượng ĐTXD chỉ đạt 92,18% so với tổng giá trị khối lượng kế hoạch 5 năm được giao và có 02 năm 2015, 2018 không đạt khối lượng đầu tư do chưa xử lý tốt các trở ngại trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế do chưa lường trước được các trở ngại trong thủ tục chuẩn bị đầu tư.

+ Năm 2019, Công trình kéo dây mạch 2 đường dây 220kV Ô Môn-Sóc Trăng chưa đóng điện được do trở trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

2- Về công tác xây dựng Đảng

- Nguyên nhân khách quan:

+ Do khối lượng quản lý lớn, công việc rất nhiều, cường độ lao động cao, nên việc sắp xếp, tổ chức sinh hoạt đảng gặp khó khăn, nên một số trường hợp tổ chức sinh hoạt chậm.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Một số chi bộ có trên 30 đảng viên, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.

+ Công tác quản lý đảng viên của số ít chi bộ chưa tốt, chưa quán triệt đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của đảng viên, còn có đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật của Đảng. Một số chi bộ còn thụ động, trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên, chưa chủ động trong thực hiện tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị.

+ Cấp ủy chưa xây dựng được chương trình giám sát chuyên đề hàng năm.

C- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

I- Đánh giá tổng quát

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội và các chủ trương, nghị quyết, chiến lược, chỉ thị của cấp trên, kế hoạch được giao, đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát; với truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ đảng viên, công nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, trong đó bảo đảm vận hành hệ thống truyền tải điện khu vực an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và đời sống nhân dân; làm tốt công tác đầu tư xây dựng, các công trình trọng điểm, cấp bách được đưa vào vận hành kịp thời; công tác quản lý tài chính, thực hiện tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả được thực hiện tốt; công tác đổi mới, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất, quản lý, quản trị, phát triển nguồn nhân lực được được quan tâm, năng suất lao động được nâng cao; công tác truyền thông, tuyên truyền, xây dựng văn hóa doanh nghiệp được đẩy mạnh; điều kiện việc làm, thu nhập người lao động được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể vững mạnh được thực hiện tốt; công tác quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ ngày càng hoàn thiện; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đẩy mạnh, tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi mặt công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong một số năm còn để một vài chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra, qua đánh giá cho thấy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế nhất định như đã chỉ ra ở trên.

II- Bài học kinh nghiệm

Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:

- Phải thật sự coi trọng việc xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị cơ sở là nhân tố cơ bản, quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vừa thường xuyên bám sát các chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, vừa nêu cao tính chủ động của Đảng ủy trong việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tính năng động, sáng tạo, sự phối hợp đồng bộ của các bộ phận tham mưu, các phòng, đơn vị trực thuộc, kịp thời tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của cấp trên, sự hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị bạn và sự ủng hộ của các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

- Cán bộ là nhân tố quyết định việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở nên phải quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ; chú trọng cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch, cán bộ nữ, cán bộ trẻ đảm bảo tính kế thừa và liên tục, đặc biệt là công tác nhân sự Ban Chấp hành của hệ thống chính trị tại cơ sở. Tăng cường rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, uy tín, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tăng cường và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

- Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập và điều kiện, môi trường làm việc cho CNVCLĐ. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đẩy mạnh tuyên truyền và thực thi Văn hoá doanh nghiệp EVNNPT, xem trọng việc xây dựng hình ảnh và vị thế của đơn vị về sự phát triển bền vững.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Dự báo trong 05 năm tới tình hình thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, trật tự quốc tế mới đang được xác lập trên quy mô toàn cầu, bất ổn về chính trị, rủi ro về dịch bệnh, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển nhanh, cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển của mạng 5G, nền kinh tế dựa vào tri thức đang hình thành, sử dụng nhanh và gần như trực tiếp các thành tựu của khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống, tạo ra cơ hội và thách thức đan xen đối với nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Công ty trong nhiệm kỳ tới (2020-2025) là rất nặng nề. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm là các chỉ tiêu truyền tải điện, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và kế hoạch chiến lược phát triển với yêu cầu về chất lượng, khối lượng và tiến độ ngày càng cao hơn; công tác quản lý, vận hành lưới truyền tải vẫn luôn tiềm ẩn những khó khăn do các đường dây và trạm mới không hoàn thành đóng điện đúng tiến độ; nguồn điện trong khu vực vẫn thiếu hụt, trong khi tỉ lệ nguồn điện tái tạo tiếp tục tăng cao; khó khăn trong giải phóng mặt bằng và điều kiện cắt điện thi công, điều kiện thời tiết không thuận lợi... luôn là những trở ngại không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ. Công ty một mặt thực hiện kiện toàn hệ thống chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến lược được giao, mặt khác cần hết sức tập trung thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân, đòi hỏi các cấp ủy luôn hết sức tập trung quan tâm lãnh đạo.

 A- Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu

I- Mục tiêu tổng quát

Củng cố và phát triển lưới truyền tải điện đồng bộ, hiện đại, xây dựng lưới điện thông minh ngang tầm châu lục; bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trong khu vực; Hoàn tất xây dựng hệ thống quản lý, quản trị khoa học, hiệu quả cao ;đẩy mạnh xây dựng văn hóa EVNNPT, phát huy các giá trị cốt lõi của văn hóa, tạo thành động lực cho mỗi các nhân, mỗi tổ chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu chung; Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ được công nghệ; không ngừng nâng cao điều kiện, môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên; góp phần phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vươn lên hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện.

          II- Các chỉ tiêu chủ yếu

          1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn cho người và thiết bị.

- Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải và tỉ lệ tổn thất điện năng được giao.

- Đạt các chỉ tiêu suất sự cố, giảm thiểu sự cố chủ quan, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

- Hoàn thành kế hoạch ĐTXD, SCL hàng năm, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất các công trình mới, phấn đấu thay thế phần lớn các thiết bị vận hành lâu năm kém tin cậy.

- Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chiến lược 5 năm và từng năm được giao.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực theo mục tiêu Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của EVNNPT.

- Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ  trong lĩnh vực truyền tải điện, chú trọng ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động năm sau cao hơn năm trước.

2- Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Xây dựng Đảng bộ Công ty vững mạnh, trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng Công ty và đơn vị.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Đảng bộ đạt tỉ lệ đảng viên là 20% tính trên tổng số CBCNV, trong đó phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên đạt tỉ lệ trên 50%.

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên.

- 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Lãnh đạo các đoàn thể hoạt động vững mạnh, xuất sắc.

B- Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp

I- Phương hướng, nhiệm vụ

 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
  • Lãnh đạo tập trung nguồn lực cho công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn cho người và thiết bị. Bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị-xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân khu vực.
  • Nâng cao chất lượng  QLDA, phấn đấu hoàn thành kế hoạch ĐTXD hàng năm; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất các dự án lưới điện truyền tải; khắc phục khó khăn vướng mắc đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án ĐTXD trọng điểm, các công trình ứng dụng công nghệ cao được Tổng công ty giao.
  • Lãnh đạo nâng cao hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí được giao. Thực hiện chi phí giá thành trong hạn mức cho phép, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác nâng cao năng lực các Công ty truyền tải điện, bố trí sắp xếp lao động khoa học nhằm bảo đảm ổn định trong vận hành lưới điện truyền tải và nâng cao năng suất lao động. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển theo chiến lược của Tổng công ty.
  • Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động, trong đó chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp truyền tải.
  • Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và quan hệ công đồng, tăng cường mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, nâng cao mối quan hệ phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí lên một tầm cao mới. Đồng thời làm tốt công tác truyền thông nội bộ, đẩy mạnh thực thi văn hóa EVNNPT, toàn Đảng bộ cam kết, quyết tâm xây dựng văn hóa EVNNPT trở thành động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển bền vững.
  • Tiếp tục quan tâm cải thiện và từng bước nâng cao đời sống và môi trường làm việc của CBCNV, quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, văn nghệ quần chúng trong CBCNV.

2- Công tác xây dựng Đảng

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm phù hợp, sát thực tế nhằm lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động trong toàn hệ thống chính trị tại cơ sở.

- Chăm lo kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể phù hợp với quy mô phát triển lưới điện, đồng bộ với mô hình đổi mới và phát triển doanh nghiệp; tạo điều kiện đảm bảo các tổ chức nâng cao chất lượng sinh hoạt.

- Thực hiện tốt công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, không để xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng.

- Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong công tác dân vận, để tập hợp và phát huy sức mạnh của nhân dân, của CBCNV trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Tiếp tục chăm lo củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, làm tốt vai trò chức năng theo điều lệ.  

II- Một số giải pháp chủ yếu

1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Để hoàn thành tốt mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính trị hàng năm, Công ty chủ động bám sát mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trên giao và các chỉ đạo của cấp trên, đề ra các giải pháp trọng tâm và tổ chức thực hiện hiệu quả. Khắc phục vượt qua các trở ngại khó khăn và những hạn chế, tồn tại năm trước.

1.1-Đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện an toàn, liên tục và ổn định

Lãnh đạo tổ chức sản xuất hợp lý, quản lý vận hành lưới điện ổn định, làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, chủ động làm tốt công tác thí nghiệm định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, trong đó chú trọng phối hợp với đơn vị dịch vụ.

Tiếp tục nâng cao ý thức trong toàn thể CBCNV về chấp hành “kỷ luật, kỷ cương trong vận hành” gắn với đánh giá hiệu quả công việc của từng đơn vị, từng cá nhân, chú trọng nâng cao tính tuân thủ các quy trình, quy phạm và quy định an toàn điện trong công tác.

Tiếp tục ưu tiên các nguồn lực cho công tác bảo đảm quản lý, vận hành an toàn lưới điện truyền tải, trong đó chú trọng hệ thống truyền tải điện 500 kV Trung-Nam và lưới điện giải tỏa công suất cho các trung tâm điện lực, các nguồn điện năng lượng tái tạo.

1.2-Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện

Thực hiện nhất quán quan điểm của Đảng “Phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”, Đảng bộ Công ty xác định việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện khâu đột phá quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng công nghệ số, xây dựng hệ thống truyền tải điện thông minh với từng cấp độ theo từng giai đoạn, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ truyền tải điện, với những định hướng như sau:

 • Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị doanh nghiệp cũng như các hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn phòng không giấy, tiến tới xây dựng doanh nghiệp số theo chủ trương định hướng của EVN, EVNNPT.
 • Từng bước trang bị thiết bị, máy móc công cụ công nghệ hiện đại thay thế công nghệ lạc hậu. Tiếp tục phát huy việc ứng dụng các công nghệ mới từ những năm qua, tập trung chuyển đổi trạm biến áp không người trực, tăng về số lượng, chất lượng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ rửa sứ cách điện không cắt điện; ứng dụng hiệu quả và rộng rãi máy bay điều khiển từ xa - UAV (Unmanned Aerial Vehicle) vào công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải.
 • Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ công nghệ 4.0, công nghệ 5G, xây dựng kho cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất trang bị các thiết bị giám sát tiên tiến để theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống thiệt bị lưới điện truyền tải, nhằm phát hiện, cảnh báo sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây sự cố thiết bị, sự cố hệ thống. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thiện hệ thống truyền tải điện thông minh; nâng cao năng lực tự động hoá điều khiển hệ thống điện và đưa vào vận hành các thiết bị, phần tử thông minh, có khả năng cung cấp điện linh hoạt.

          1.3-Tập trung nguồn vốn sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng để tăng cường độ tin cậy vận hành an toàn lưới điện truyền tải

Tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ trương ưu tiên nguồn vốn sửa chữa lớn,  để nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện truyền tải, từng bước đồng bộ hóa thiết bị lưới điện.

Phát huy nguồn lực sẵn có trong hoạt động quản lý dự án, tập trung lập kế hoạch đầu tư theo định hướng đồng bộ hóa về thiết bị nhất, nhị thứ các trạm biến áp, chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin, bảo đảm hệ thống giám sát và điều khiển xa vận hành tin cậy, ổn định phục vụ vận hành các trạm biến áp không người trực; đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ 4.0 vào lưới điện truyền tải. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng phải bám sát kế hoạch tiến độ của các dự án để điều hành và quản lý công việc, chủ động bám sát các địa phương, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong công tác, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tăng cường phối hợp với các Ban Quản lý dự án từ khâu thiết kế đến khi nghiệm thu đóng điện các công trình đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải nhằm đưa các dự án vào vận hành bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, góp phần bảo đảm chế độ N-1 cho tất cả các đường dây và trạm biến áp, bảo đảm chế độ vận hành N-2 cho khu vực phụ tải đặc biệt quan trọng.

1.4-Tiếp tục kiểm soát chi phí hiệu quả, thực hiện tốt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí nhằm đảm bảo giá thành truyền tải

Tiếp tục thực hiện tốt các nhóm chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tổng công ty giao, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 7,5 -10% chi phí định mức được duyệt, kiểm soát chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang bị đắt tiền, các khoản chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm; phấn đấu tiết kiệm tối đa chi phí tiếp khách, tổ chức hội nghị, tổng kết... để đảm bảo giá thành truyền tải hợp lý. Đẩy mạnh công tác thanh xử lý vật tư thiết bị ứ đọng, tài sản cố định không cần dùng, hư hỏng chờ thanh lý.

1.5-Thường xuyên củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với thực tiễn quy mô phát triển lưới điện, phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường làm việc

Kiện toàn mô hình tổ chức, hệ thống chính trị bảo đảm ổn định trong công tác quản lý vận hành lưới điện. Kịp thời xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng các điều kiện thiết yếu để phục vụ sản xuất nhằm nâng cao điều kiện làm việc cho CBCNV.

Xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ đã được nêu trong Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và Đề án nâng cao năng lực các Công ty truyền tải điện. Lựa chọn nhân sự phù hợp để gửi tham gia các chương trình đào tạo chuyên gia của Tổng công ty. Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật lành nghề. Đẩy mạnh phối hợp với các trường đại học để đào tạo chuyên sâu, chú trọng đào tạo bổ sung kiến thức công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tạo sự phù hợp hơn giữa kỹ năng sản xuất và yêu cầu công việc trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải ngày càng hiện đại.

Tiếp tục cải cách hành chính góp phần tăng tính hiệu lực và hiệu nâng cao năng lực quản lý, vận hành lưới điện kết hợp với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành của Công ty và các đơn vị.

Tập trung thực hiện chuyển đổi trạm không người trực theo lộ trình, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần tăng năng suất lao động của Công ty.

Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ, xây dựng hệ thống mô tả công việc, yêu cầu tiêu chuẩn, chức danh công việc, làm cơ sở để tuyển dụng, đào tạo, bố trí, đề bạt, xếp lương cho CBCNV trong Công ty. Rà soát, điều chỉnh hợp lý Quy chế phân phối tiền lương gắn liền với kết quả lao động của từng cá nhân, gắn đánh giá hiệu quả công việc (KPI) với phát huy vai trò đòn bẩy của tiền lương, kích thích người lao động sáng tạo, hăng say lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Tiếp tục phát động phong trào thi đua trạm và đường dây tiêu biểu.

1.6-Đảm bảo việc làm, chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp

Luôn đảm bảo người lao động có việc làm, thu nhập, đời sống ổn định, yên tâm công tác, áp dụng định mức định biên lao động mới và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng năng suất lao động.

Nghiên cứu có giải pháp bố trí sắp xếp công việc phù hợp đối với lực lượng công nhân đường dây lớn tuổi, không còn đủ điều kiện sức khỏe để làm việc trên cao hoặc công việc nặng nhọc.

Tiếp tục phát huy tổ chức tốt các phong trào tương thân, tương ái trợ giúp CBCNV, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động. Kịp thời trợ giúp đột xuất cho người lao động khi gặp rủi ro, thiên tai .... để vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

Tất cả cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục chú trọng triển khai thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVNNPT, phát huy những giải pháp đã thực hiện có hiệu quả thời gian qua, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và niềm tin của CBCNV vào các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT, đồng thời chú trọng công tác thể chế hóa các chuẩn mực văn hóa EVNNPT vào hệ thống quản trị, tăng cường nhận diện các biểu hiện, hành vi chưa hợp chuẩn, để có giải pháp điều chỉnh, tạo thói quen của CBCNV trong mọi hoạt động theo chuẩn mực văn hóa EVNNPT.  

2- Công tác xây dựng Đảng

Luôn đảm bảo chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ các cấp thành Chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

 1. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phương pháp học tập lý luận chính trị gắn với thảo luận, nắm vững chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ; thường xuyên kiện toàn các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên

Quán triệt sâu sắc quan điểm Cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, nhân tố quan trọng đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Cấp ủy Đảng thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ; quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức Đảng, chuyên môn, đoàn thể. Kiện toàn các khâu, bộ phận làm công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy về công tác cán bộ, vai trò, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ; chấp hành nghiêm Quy định của Đảng ủy Tổng công ty về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hàng năm tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng cán bộ; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, tài năng, có triển vọng phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty, ngành điện.

Thực hiện tốt Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” gắn với công tác cán bộ, phát triển đảng viên; khắc phục những trở ngại, vướng mắc về sưu tra, thẩm định lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ.

Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với tổ chức bộ máy quản lý, sản xuất; tạo điều kiện đảm bảo cho các tổ chức nhanh chóng đi vào nề nếp, hoạt động ổn định trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, tập trung vào những khâu, bộ phận trọng yếu mà người đứng đầu chưa là đảng viên, những nơi có tỷ lệ đảng viên thấp hoặc chưa có đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Giữa nhiệm kỳ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Các chi ủy trực thuộc cần khắc phục biểu hiện trông chờ, thụ động trong công tác Đảng

 1. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng  

Kiện toàn nhân sự UBKT Đảng ủy khóa mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các ủy viên kiểm tra và chi ủy chi bộ trực thuộc.

Thực hiện đúng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT; hàng năm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có nội dung trọng tâm, trọng điểm. Chu trọng kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; về kê khai tài sản, thu nhập; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vể tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

UBKT Đảng ủy Công ty thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có).

3- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; kiện toàn tổ chức hoạt động các tổ chức đoàn thể; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Lãnh đạo các đoàn thể phát huy làm tốt vai trò giáo dục tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện đạo đức lối sống cho đoàn viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên và người lao động.

Thực hiện kiện toàn tổ chức Đoàn thể phù hợp với việc triển khai Đề án nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, làm tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Lãnh đạo Công đoàn làm tốt công tác xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy bản chất giai cấp công nhân, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. Phối hợp kiện toàn tổ chức và hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, phối hợp làm tốt công tác trang bị trang phục bảo hộ lao động, trang cụ an toàn, công tác an toàn trong quản lý vận hành, giám sát thi công, góp phần đẩy lùi nguy cơ mất an toàn cho người và thiết bị.

Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo Đoàn Thanh niên Công ty nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với đoàn viên nhằm tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, học tập và làm theo lời Bác cho thanh niên. Phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tổ chức các phong trào thi đua đóng góp cho sự phát triển, gắn kết hoạt động Đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, xung kích đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên, trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy và tổ chức rộng khắp 2 phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, qua đó đoàn kết, tập hợp được lực lượng thanh niên, tạo điều kiện để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, nguồn cán bộ trẻ cho Công ty.

5- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm

Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cơ bản và lâu dài. Đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, CBCNV về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, CBCNV hàng năm. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy, UBKT và cấp ủy chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Cấp ủy định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW nhằm đánh giá kịp thời những ưu điểm, hạn chế, kịp thời phát hiện, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và nhân rộng làm điển hình, tạo động lực tu dưỡng, rèn luyện trong toàn Đảng bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch chiến lược được giao.

6- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp uỷ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng

Tiếp tục kiện toàn tổ chức chi bộ trực thuộc phù hợp với mô hình quản lý vận hành, nhằm đảm bảo nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, phù hợp với yêu cầu của tiến trình đổi mới phát triển. Chú trọng kiện toàn cấp ủy đảng bộ, chi bộ trực thuộc, thực hiện nghiêm chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy và chuyên môn.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Bộ Chính trị; Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chi bộ thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục rèn luyện, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, học tập và lối sống.

Rà soát hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy và quy chế phối hợp công tác với các chuyên môn, đoàn thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, làm rõ quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, gắn bó chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, chỉ thị, nghị quyết và thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên.

                                                                   BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ


 • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ