Cán bộ, Công nhân viên Truyền tải điện miền Đông 1(TTĐMĐ1) tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề: 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh.

Thực hiện công văn số 794/CV/ĐU ngày 08 tháng 08 năm 2019 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, chiều ngày 14 tháng 8 năm 2019, cùng với cán bộ, đảng viên Công ty Truyền tải điện 4, tại hội trường TTĐMĐ1, 51 cán bộ, đảng viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên của đơn vị đã tham dự nghiên cứu, học tập Chuyên đề: 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh, do Ban Truyền thông EVN tổ chức, kết nối trực tuyến từ Tập đoàn.

Các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, đoàn Thanh niên tham dự buổi nghiên cứu chuyên đề.

Hoạt động này nhằm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Tôn vinh những cống hiến to lớn của Bác đối với dân tộc, qua đó cũng thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với Bác.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, TTĐMĐ1 luôn tuyên truyền, vận động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ trong lao động sản xuất đến những việc làm thực tiễn hằng ngày, từ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho lực lượng đoàn viên thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên” đến gương người tốt việc tốt, từ việc xây dựng đời sống văn hoá mới tại cơ sở đến phong trào tiết kiệm, không lãng phí.….qua đó khơi dậy tinh thần tích cực học tập trong cán bộ, đảng viên và toàn thể CBCNV.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Văn kiện quan trọng, được xem là quốc bảo, trong đó thể hiện tâm nguyện của Bác về việc Đảng, việc dân , việc nước và tinh thần quốc tế Cộng sản. Những nội dung và giá trị cốt lõi trong Di chúc vẫn còn nguyên giá trị mang tính thời đại, và là những bài học kinh nghiệm quý giá. Di chúc là tư tưởng, đường lối của Đảng, của Bác được thể hiện trong đường lối chủ trương, chính sách xây dựng đất nước.

Cán bộ, đảng viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị…với vai trò là lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền Di chúc của Bác đến từng CNV, qua nghiên cứu học tập chuyên đề về Di chúc của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, đoàn viên thanh niên đã lĩnh hội được những bài học sâu sắc.

Trải qua 50 năm Di chúc của Hồ Chí Minh vẫn soi sáng và còn nguyên giá trị trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Chính vì ý nghĩa to lớn ấy, cùng với nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty Truyền tải Điện 4, mỗi CBCNV trong TTĐMĐ1 luôn ý thức tự giác, ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng như học tập và thực hiện theo Di chúc của Bác, cùng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với cường quốc Năm châu như Bác luôn mong đợi.


  • Dương Cẩm Hường - TTĐ.MĐ1