Chi bộ 4 kết nạp Đảng viên mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Chi bộ 4 luôn ý thức được bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao số lượng, chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian qua Chi bộ 4 đã hết mình quan tâm làm công tác phát triển Đảng, qua việc tạo nguồn phân công Đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Năm 2020, được sự giúp đỡ của Đảng viên Chi bộ 4 và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Ngô Thanh Lâm đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 71-QĐ/ĐU ngày 30/11/2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về kết nạp đảng viên, ngày 9 tháng 12 năm 2020, Chi bộ 4 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Ngô Thanh Lâm - Chuyên viên Phòng TCKT vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Bí Thư Chi bộ 4 Lê Văn Hoàng trao Quyết định cho đảng viên mới.

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, Đồng chí Lê Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ 4 thay mặt Chi ủy đọc Quyết định kết nạp đảng viên đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Ngô Thanh Lâm trong thời gian đảng viên dự bị, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Đảng viên mới Ngô Thanh Lâm tuyên thệ.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đảng viên mới Ngô Thanh Lâm đã xúc động tuyên thệ Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, làm tốt  nhiệm vụ đảng viên và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 4, góp phần xây dựng Chi bộ 4, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 ngày càng vững mạnh.

Tập thể Chi bộ 4 chụp hình lưu niệm với Đảng viên mới.

  1.  


  • Mai Ngân - P.Kế hoạch