Chi bộ Tổ chức và Nhân sự tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 05/10/2022, tại Hội trường B Công ty, Chi bộ Tổ chức nhân sự (TCNS) tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ TCNS trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) được thành lập từ ngày 01/04/2021 trên cơ sở tách ra từ Chi bộ 2 (gồm các đảng viên thuộc Phòng TCNS, Kỹ thuật, Điều độ); hiện nay tổng số đảng viên Chi bộ là 06 đồng chí (tổng số CB CNV là 10 người, đạt tỷ lệ 50%); trình độ: 04 đại học, 02 cao học; 03 nam và 03 nữ.

Chi bộ TCNS được giao nhiệm vụ chỉ đạo, lãnh đạo các lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, VHDN, Y tế, trong đó đặc biệt là giúp việc cho Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2022 và định hướng cho hoạt động Chi bộ trong thời gian tới.

Chi bộ TCNS đã quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Công ty về những nội dung trọng tâm như: nghị quyết về Công tác phát triển đảng viên; Công tác tuyên truyền; Thực hiện tối ưu hóa chi phí; Công tác lãnh đạo Đoàn Thanh niên Công ty; điển hình Nghị quyết số 39-NQ/ĐU, ngày  09/7/2021 của Đảng ủy EVNNPT về tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Nghị quyết số 040-NQ/ĐU, ngày 09/7/2021 của EVNNPT về đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT, Nghị quyết số 042-NQ/ĐU, ngày 09/7/2021 của Đảng ủy EVNNPT về tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025, CTHĐ số 13-CTr/ĐU, ngày 11/8/2021 của Đảng ủy EVNNPT về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN về đẩy mạnh thực thi Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV, ngày 31/12/2021 của HĐTV EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022, Nghị quyết số 063-NQ/ĐU, ngày 19/01/2022 của Đảng ủy EVNNPT về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Nghị quyết số 139-NQ/ĐU, ngày 27/01/2022 của BCH Đảng bộ công ty về phương hướng , nhiệm vụ 2022, Nghị quyết số 167-NQ/ĐU, ngày 17/6/2022 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ Công ty; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ PTC4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động, các kế hoạch hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi bộ TCNS đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể CBCNV trong Chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy các cấp vào trong công tác, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

Công tác quản lý lao động luôn được chú trọng, tuân thủ các quy định của EVNNPT, EVN, thực hiện ký kết hợp đồng lao động đầy đủ và đúng quy định.

Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ tuy có đôi lúc còn chậm trễ hoặc lúng túng, tuy nhiên cũng đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn, trong nhiệm kỳ từ 01/4/2021 đến nay, Chi bộ đã thực hiện tham mưu cho lãnh đạo Công ty bổ nhiệm 21 cán bộ, điều động 09 CB và bổ nhiệm lại cho 78 cán bộ, trong đó có công tác điều động và bổ nhiệm 05 giám đốc truyền tải điện khu vực giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ. Hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Thực hiện đầy đủ công tác nhận xét, đánh giá cán bộ diện Tổng công ty và Công ty quản lý.

Công tác đào tạo đã có những chuyển biến tích cực, công tác lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch đào tạo cho các phòng, đơn vị thực hiện, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu sản xuất của Công ty. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo của Công ty/đơn vị và các khóa đào tạo phần chung EVNNPT đạt kết quả tốt, đúng kế kế hoạch được giao: số lượt CBCNV được đào tạo năm 2021 vượt kế hoạch, đạt tỷ lệ 152,28% tương ứng với chi phí đạt tỷ lệ thực hiện 80,59 % kế hoạch được giao. Thực hiện 09 tháng đầu năm 2022 với số lượt CBCNV đạt tỷ lệ 74,70% với chi phí đạt tỷ lệ 74,47 %.

Tiền lương được chi trả hàng tháng kịp thời, đúng quy định, đúng kế hoạch đã được Lãnh đạo Công ty phê duyệt. Việc chi trả lương cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị và mức độ độ đóng góp của người lao động theo quy định 14309/QĐ-PTC4 thông qua hệ số đánh giá Kcd và Kpi, người lao động làm công việc gì hưởng lương công việc đó, trả lương thưởng phải thật sự là động để khuyến khích động viên người lao động không ngừng phấn đấu tăng năng suất lao động, chất lượng hiệu quả trong công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chế độ liên quan của người lao động như trợ cấp thôi việc, tiền hỗ trợ lao động thôi việc trước tuổi hưu, chế độ phép thường niên được giải quyết đầy đủ, đúng quy định. Việc triển khai chuyển đổi số trong công tác tiền lương cũng được chú trọng thực hiện qua việc tích cực phối hợp hối hợp NPT, EVNICT thực hiện triển khai công tác chạy lương trên phân hệ Payroll đến đơn vị cấp 4 và sẵn sàng chi trả lương qua phần mềm PR khi có yêu cầu.

Công tác y tế được đảm bảo, việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CBCNV được thực hiện nghiêm túc, trong đó CBCNV khối gián tiếp khám 01 năm 01 lần và CBCNV trực tiếp làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm khám 01 năm 02 lần, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và khám sức khỏe trèo cao trước khi bố trí công việc.  Phân loại sau khi khám sức khỏe định kỳ đợt trực tiếp, gián tiếp, với những trường hợp có bệnh lý và các bệnh mãn tính hướng dẫn nhân viên kiêm phụ trách y tế của từng đơn vị sẽ thông báo và hướng dẫn cho người bệnh đi khám chữa bệnh tiếp theo tại các bệnh viện đã đăng ký theo tuyến BHYT. Tổ chức tốt việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, chăm sóc sức khỏe cho CBCNV mắc Covid kịp thời, đầy đủ, đặc biệt chủ động tìm nguồn để tiêm vắc xin kịp thời cho CBCNV bị bệnh nền, góp phần giảm thiểu trường hợp tử vong do không được tiêm vắc xin.

Công tác thi đua khen thưởng từng bước có chuyển biến, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chỉ đạo và ban hành các văn bản tổ chức quán triệt, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát hơn, cụ thể hơn đến công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), đưa công tác TĐKT trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tại đơn vị. Công ty đã tập trung chỉ đạo đổi mới và đẩy mạnh công tác TĐKT gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Chính quyền, đoàn thể đã triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của các cấp các ngành và nghị quyết Đảng ủy các cấp đến các phòng, đơn vị trong toàn Công ty, tổ chức xây dựng mục tiêu, kế hoạch, Chỉ thị liên tịch công tác TĐKT hàng năm, xây dựng chương trình nội dung phong trào thi đua cho từng giai đoạn đúng với nghị quyết lãnh đạo của Đảng và tình hình thực tế của Công ty và các đơn vị. Phong trào thi đua của Công ty luôn được CBCNV hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi, đều khắp, góp phần quan trọng giúp Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp đã đi vào nề nếp, cán bộ công nhân viên tích cực tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, phổ biến các nội dung về tài liệu Văn hóa EVNNPT do Công ty tổ chức hàng năm và thực hiện ký cam kết thực thi VHDN đến từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, CBCNV đều nắm được các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT và được thực thi ở tất cả các khâu, các bộ phận, mọi mặt công tác; triết lý quản lý doanh nghiệp bằng văn hóa đang dần được xác lập thông qua việc triển khai VHDN một cách toàn diện và thiết thực. Tất cả CBCNV các phòng đã thực hiện cam kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp, định kỳ thực hiện chấm điểm VHDN theo quy định, qua đó văn hóa EVNNPT đã ngày một đi vào thực tiễn hoạt động của phòng và từng cá nhân.

Công tác tuyền thông, tuyên truyền đã được chú trọng, tổ chức tuyên truyền phổ biến kịp thời chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế quy định của cấp trên, các thông tin về chiến lược, kế hoạch sản xuất, VHDN, chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đến CBCNV, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định tư tưởng, tinh thần làm việc của CBCNV.

Công tác xây dựng, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của EVNNPT đã được triển khai kịp thời, các phòng làm tốt công tác nâng cao năng lực quản trị. Thực hiện tốt công tác bố trí sắp xếp lao động hợp lý, giảm nhân sự nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu nâng cao năng suất lao động và kiểm soát công việc có hiệu quả.

Công tác chuyển đổi số được đặc biệt chú trọng thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 31/12/2020 của Hội đồng Thành viên EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2021, theo đó Chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong EVNNPT”, Chi bộ TCNS đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số như:

Toàn bộ nhân sự đều được số hóa, quản lý, theo dõi, cập nhật trên phần mềm HRMS.

Tổ chức hướng dẫn, đào tạo cho tất cả các CBCNV toàn Công ty tham gia lớp học qua phần mềm Elearning, triển khai nhanh chóng, kịp thời các khóa đào tạo trên phần mềm này. Tổ chức, tạo nhiều khóa đào tạo phần mềm Elearning cho CN tham gia học tập.

Việc ứng dụng áp dụng các phần mềm đã nâng cao năng lực quản lý nhân sự, đào tạo của Công ty, rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả công việc, đồng thời tích hợp đồng bộ với hệ thống HRMS phân hệ đào tạo, lao động.

Tại Đại hội, các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Chi bộ đã trình bày các Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế và bài học kinh nghiệm; trong phương hướng nhiệm vụ sắp tới có nêu các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được đặt ra trong suốt nhiệm kỳ.

Chi bộ nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên; đặc biệt là tham gia học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề chung toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề hàng năm, chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo Chi bộ TCNS ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với Nghị quyết nhiệm vụ công tác và chủ đề hàng năm của EVNNPT/Công ty. Đồng thời góp phần đảm bảo quản lý, vận hành lưới truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Với tinh thần dân chủ, sáng suốt, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu Bí thư, Phó Bí thư. Đại hội đã bầu đồng chí Đống Tiến Long tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đ/c Huỳnh Thanh Sơn tái đắc cử Phó bí thư Chi bộ. Kết thúc Đại hội, toàn thể Đảng viên Chi bộ đã biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.

Nghị quyết chi bộ TCNS được thông qua tại Đại hội đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững những thành quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao./.

Đồng chí Lưu Ngọc Quý – Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn – Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020-2022

Đồng chí Đống Tiến Long – Bí thư Chi bộ trình bày bản kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Các Đại biểu thực hiện bầu cử Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Trịnh Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử

Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Phương Thảo – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025


Toàn cảnh Đại hội.


  • Huỳnh Thanh Sơn - Chi bộ TCNS