Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 chấm điểm Công Đoàn vững mạnh năm 2022 tại CĐCSTV Truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 08/11/2022 Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã có buổi làm việc với Công đoàn Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) về việc kiểm tra, chấm điểm công đoàn vững mạnh năm 2022 theo kế hoạch kiểm tra tại văn bản số 08/KH-CĐPTC4 ngày 24/10/2022.

Đoàn kiểm tra gồm đồng chí Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Lạc UVBCH Công đoàn Công ty. Tham gia tiếp đoàn tại đơn vị có đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc TTĐHCM, đồng chí Trần Minh Phương- Trưởng Phòng Tổng hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn TTĐHCM, đồng chí Nguyễn Văn Mai - Ủy viên phụ trách kiểm tra Công đoàn và các UVBCH Công đoàn TTĐHCM.

Công đoàn Công ty làm việc với Tổ công đoàn trạm 500kV Phú Lâm

Nội dung kiểm tra đối với Công đoàn TTĐHCM bao gồm: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn; nhằm đánh giá kết quả hoạt động, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của các cấp Công đoàn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên, và đồng thời kiểm tra nhằm thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động công đoàn các cấp, nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu nhận xét

Sau một buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phương Nam - Trưởng đoàn kiểm tra kết luận: “Từ đầu năm 2022 đến nay, Công đoàn TTĐHCM thực hiện tốt các hoạt động công đoàn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt quy chế dân chủ nơi làm việc, phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động và lấy ý kiến cho đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đúng quy trình, quy định, tham gia quản lý, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị và hồ sơ phục vụ kiểm tra rất tốt, ghi chép biên bản, lưu trữ sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác công đoàn đầy đủ, khoa học; Cập nhật và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên tại đơn vị; Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị người lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động”; tham gia thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, quản lý mạng lưới an toàn vệ sinh  viên hoạt động khá hiệu quả.  .

Công tác việc kiểm tra, chấm điểm Công đoàn vững mạnh là một trong những nội dung quan trọng, nhằm đánh giá khách quan quá trình hoạt động, kết quả hoạt động, đồng thời cũng để tổ chức Công đoàn tại đơn vị nhận ra những tồn tại, hạn chế, để đề ra phương án khắc phục, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Thay mặt cho Công đoàn TTĐHCM, đồng chí Trần Minh Phương-phó Chủ tịch Công đoàn tiếp thu cách nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra, bày tỏ sự quyết tâm phấn đấu sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, tập hợp được sức mạnh tập thể, để mỗi đoàn viên luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn đơn vị ngày càng vững mạnh./.