Công đoàn PTC4 tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

Thực hiện Chương trình kế hoạch của Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 năm 2022, sáng ngày 12/4/2022, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” cho UVBCH Công đoàn Công ty, UVBCH Công đoàn cơ sở thành viên, Tổ trưởng Công đoàn và đoàn viên, người lao động tham dự.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Phan Bảo Khuyên, Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên gia Thương lượng tập thể - TƯLĐTT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt 5 quan điểm, 2 mục tiêu và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một là, Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. Nghiên cứu, triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, người lao động thích ứng với tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động. Tăng cường vận động, thuyết phục để người lao động, người sử dụng lao động về việc thành lập công đoàn.  Đổi mới quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Hai là, Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình tổ chức công đoàn 4 cấp; xây dựng mô hình tổ chức công đoàn theo hướng mở, linh hoạt, năng động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động. Người đứng đầu tổ chức công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp.

Ba là, Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động... Thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hướng về cơ sở, coi trọng công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ.

Bốn là, Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Kịp thời rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí công đoàn, tài sản công đoàn phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát tài chính, tài sản công đoàn. Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong các cấp công đoàn; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản.

Năm là, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay, giao nhiệm vụ không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu công nhân, người lao động đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Định kỳ hằng năm và khi cần thiết, Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành cấp uỷ làm việc với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp để nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công nhân, công đoàn.

Sáu là, Hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012. Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động và tổ chức đại diện của người lao động. Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tăng cường tuyên truyền để người sử dụng lao động, công nhân, người lao động nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự. Công đoàn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội xây dựng các chương trình phối hợp, thoả thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên, hội viên; phối hợp tiến hành giám sát và phản biện xã hội.

Hội nghị cũng triển khai đến các Công đoàn cơ sở thành viên và Tổ Công đoàn bám sát Kế hoạch số 34/KH-CĐPTC4 ngày 18/3/2022 của Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã ban hành gồm 8 nội dung cụ thể.

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 177/CTr-CĐPTC4 ngày 22/10/2021 của Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị: Triển khai thực hiện hàng tháng trong các cuộc họp Tổ Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên.

2. Học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Tập đoàn, Tổng công ty và đơn vị. Các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị: Công đoàn PTC4 tổ chức các lớp nói chuyện chuyên đề trong tháng 4, tháng 6 hàng năm. Phổ biến các nội quy, quy chế, quy định của Tập đoàn, Tổng công ty và đơn vị: Triển khai thực hiện hàng tháng trong các cuộc họp Tổ Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên.

3. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức Hội nghị Người lao động, tham gia vào quá trình ký kết Thỏa ước lao động tập thể và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức đối thoại định kỳ: tối thiểu 1 năm 1 lần vào tháng 10 hàng năm. Tổ chức đối thoại theo vụ việc: triển khai khi bên người sử dụng lao động hoặc đại diện tập thể người lao động có yêu cầu trong năm.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân ngày 30/4, 1/5, 28/7, 2/9 và 21/12 trong điều kiện xã hội cho phép tổ chức tập trung.

5. CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp. Đoàn viên, người lao động thực hiện theo kế hoạch đào tạo của PTC4 hàng năm. Cán bộ công đoàn tham gia lớp nghiệp vụ lý luận công đoàn do Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: mỗi năm 15 người tham gia.

6. Phát triển Đảng: mỗi Công đoàn cơ sở thành viên giới thiệu ít nhất 03 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

7. Rà soát quy hoạch cán bộ công đoàn các giai đoạn 2015- 2022 và 2022- 2027; kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành: Công đoàn PTC4 thực hiện trong tháng 4/2022.

8. Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027: Thực hiện theo Kế hoạch của Công đoàn EVNNPT./.

Đồng chí Nguyễn Phan Bảo Khuyên, Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP.HCM truyền đạt các nội dung Nghị quyết 02-NQ/TW.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

Tiêu biểu nội dung Nghị quyết 1

Tiêu biểu nội dung Nghị quyết 2

Tiêu biểu nội dung Nghị quyết 3

Tiêu biểu nội dung Nghị quyết 4.