Công nhận sáng kiến của PTC4 năm 2021

Ngày 21/12/2021 Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành Quyết định số 1712/QĐ-EVNNPT về việc công nhận sáng kiến năm 2021 của PTC4. Dưới đây là nội dung Quyết định 1712/QĐ-EVNNPT .

 

Danh sách sáng kiến năm 2021


  • Phòng Kỹ thuật - PTC4