Công tác Truyền thông.

Truyền thông là một lĩnh vực thiết yếu cho hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng hình ảnh và phổ biến văn hóa của ngành. Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh và bùng nổ thông tin hiện nay, thông tin tuyên truyền cần phải được quan tâm đẩy mạnh và cập nhật kịp thời.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1 đã tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia sâu rộng trong đơn vị; để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên nắm vững các chủ trương, quan điểm và sự lãnh đạo của Đảng về yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông trong tình hình mới. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác truyền thông tuyên truyền được chi bộ quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả.

Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/ĐU ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 17/7/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông trong tình hình mới, Đảng ủy Công ty đã có Hướng dẫn 08-HD/ĐU ngày 17/9/2019 về hướng dẫn thực hiện các Chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên. Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1 đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Phát huy vai trò của truyền thông, Chi bộ đã nhận thức đúng, đầy đủ quan điểm của Đảng về báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet được nêu trong Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khoá XI: "... không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet theo kịp sự phát triển của công nghệ Internet, chủ động, kiên trì thúc đẩy phát triển đúng hướng đi đôi với quản lý chặt chẽ...", xác định rõ mạng xã hội là môi trường mở, độc đáo, đặc biệt quan trọng bên cạnh truyền thông truyền thống cần được khai thác tối đa mặt tích cực những giá trị tiến bộ, định hướng và tiến hành đấu tranh đối với những nhận thức, tư tưởng, quan điểm sai trái.

Với quan điểm tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông trong tình hình mới, Chi bộ đã tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành Điện. Cấp ủy chi bộ lãnh đạo công tác truyền thông, định hướng tư tưởng, chính trị trong nội dung thông tin, tuyên truyền; quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ, giám sát, kiểm tra hoạt động bộ phận truyền thông tại đơn vị; định hướng công tác truyền thông ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia công tác thông tin, tuyên truyền, chi bộ đã tập trung thực hiện tốt một số nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, qua đó cũng đã thu được nhiều kết quả như:

 • Chi bộ đã phân công cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, trực tiếp tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác truyền thông.

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 • Cung cấp và định hướng thông tin đến cán bộ, đảng viên, công nhân về các mặt hoạt động của Ngành với những thành tựu nổi bật, những khó khăn, thách thức trong từng thời điểm cũng như những hoạt động lớn đang được triển khai để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên hiểu rõ sứ mệnh, định hướng phát triển của Tổng công ty, Công ty, đơn vị.

 •  Mỗi CBCNV là một tuyên truyền viên đưa đến cộng đồng, xã hội những thông điệp về sự đóng góp của Ngành điện đối với đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

 • Người đứng đầu đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác truyền thông; định kỳ, rà soát việc thực hiện kế hoạch công tác truyền thông, đối chiếu cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và thực tế diễn biến trong xã hội để kịp thời báo cáo, xử lý những vấn đề nảy sinh.

 • Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên bảo đảm hoạt động thống nhất theo hệ thống. Cấp ủy chủ động định hướng, tạo điều kiện để các bộ phận truyền thông của đơn vị hoạt động thuận lợi; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm công tác truyền thông về bản lĩnh chính trị, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ, đạo đức, ý thức về sứ mệnh công việc được giao. Đơn vị đã cử cán bộ phụ trách công tác truyền thông tuyên truyền tham dự nhiều khóa đào tạo do Tổng công ty và Công ty tổ chức; nhờ vậy mà chất lượng hoạt động truyền thông tuyên truyền ngày càng được nâng lên.

 • Đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cho các hộ dân sống dọc theo các tuyến đường dây về công tác chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động này mà người dân đã thấy được tầm quan trọng, từ đó đã đồng thuận và hỗ trợ Đơn vị quản lý vận hành thực hiện tốt công tác Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Nhiều năm qua không có sự cố do xâm phạm hành lang. 

 • Đối với hai đoàn thể, chi bộ đã chỉ đạo triển khai và đẩy mạnh truyền thông về kết quả các phong trào thi đua, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai do Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty phát động; tuyên truyền các hoạt động về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, bảo vệ lưới điện; lãnh đạo hai đoàn thể phát huy vai trò tiên phong, định hướng đưa thông tin tích cực, chủ động xử lý ngăn ngừa khủng hoảng về truyền thông.

 • Công tác truyền thông ra bên ngoài đã được chú trọng, đơn vị đã phối hợp với Đoàn TN, các phòng, chính quyền các địa phương tổ chức được nhiều chiến dịch tuyên truyền với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó đã chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thông tấn, báo chí và nhân dân, tránh được khủng hoảng truyền thông, đồng thời tranh thủ được sự đồng thuận, hợp tác, chia sẻ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao, đồng thời nâng cao hình ảnh, uy tín của Tổng công ty, Công ty và đơn vị.

Công tác truyền thông cũng đã phát huy vai trò khi bộ tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia được ban hành và triển khai từ tháng 06 năm 2015. Đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Văn hóa EVNNPT và đã triển khai tốt Nghị quyết của Đảng Ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Qua đó định hướng, nâng cao nhận thức của CBCNV về giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Văn hóa EVNNPT, từ đó lan tỏa, tạo niềm tin gắn kết CBCNV nhằm xây dựng hình ảnh con người EVNNPT là những người có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao.

Qua triển khai thực hiện công tác truyền thông, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1 rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác truyền thông trong tình hình mới.

 • Thông tin truyền thông luôn được kiểm soát, có định hướng; thường xuyên được cập nhật và xử lý kịp thời.

 • Đẩy mạnh công tác truyền thông bên ngoài đồng thời với việc chú trọng truyền thông nội bộ.

Trong thời gian tiếp theo, để thực hiện tốt công tác truyền thông, chi bộ cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, bám sát Chiến lược truyền thông giai đoạn 2020- 2025 của EVNNPT và của Công ty. Chuyên nghiệp hóa hoạt động truyền thông và quan hệ cộng đồng, trong đó đẩy mạnh liên kết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông, bộ phận truyền thông của Công ty; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ truyền thông và quan hệ cộng đồng, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả.

 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy trí tuệ tập thể trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

 • Tiếp tục làm tốt công tác an ninh xã hội, tổ chức kịp thời các phong trào tương thân, tương ái, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

 • Làm tốt công tác hợp tác quốc tế theo nhiệm vụ được Công ty giao.

 • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Văn hóa EVNNPT trong nội bộ và ra bên ngoài, góp phần xây dựng hình ảnh của EVNNPT, của Công ty hiện đại, thân thiện, tin cậy, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 1 đã thực hiện tốt công tác truyền thông tuyên truyền, mang lại nhiều kết quả trong nhiệm kỳ qua. Công tác truyền thông sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và triển khai thực hiện; đây là động lực quan trọng để Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


 • Chi bộ Truyền tải điện miền Tây 1