Công tác Truyền thông nội bộ tại Truyền tải điện Miền Đông 1

Trong những năm qua, bên cạnh công tác truyền thông bên ngoài, Truyền tải điện Miền Đông 1 (TTĐMĐ1) luôn chú trọng đến công tác truyền thông nội bộ, vì đây là kênh truyền thông giúp củng cố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và làm lan tỏa văn hóa doanh nghiệp của đơn vị đến từng CBCNV một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Từ đầu năm, TTĐMĐ1 đã xây dựng và triển khai xuống các đơn vị trực thuộc Kế hoạch truyền thông năm, trong đó triển khai cụ thể về các sự kiện liên quan đến mọi mặt hoạt động của đơn vị; đặc biệt công tác tuyên truyền Văn hóa doanh nghiệp.

Màn hình truyền thông nội bộ tại sảnh truyền tải

Tại tiền sảnh của trụ sở TTĐMĐ1 đã gắn màn hình tuyên truyền nhằm phổ biến những thông tin hằng ngày đến CBCNV trong đơn vị thông qua chương trình được tạo từ đường dẫn vào các địa chỉ trang web hiện có của EVNNPT và PTC4, kết nối bằng phần mềm Advanced Task Scheduler và các lệnh CMD cơ bản để tự động cập nhật kịp thời các mục truyền thông theo lịch đã lập trình sẵn. Đơn vị cũng đã đưa vào hoạt động trang web Truyền tải điện Miền Đông 1, đây là cổng thông tin nội bộ giúp cho CBCNV có thể nắm rõ thông tin liên quan đến các hoạt động cũng như tìm kiếm thông tin đa dạng một cách nhanh nhất của đơn vị.

Thay thế bảng VHDN theo nhận diện thương hiệu mới trong Hội trường

Nhằm nâng cao hơn nữa việc nhận thức của CBCNV trong việc thực thi và áp dụng nhận diện thương hiệu mới Văn hóa EVNNPT năm 2022 theo văn bản 14275/PTC4-VP+TCNS+KTTTPC ngày 31/12/2021 của Công ty về việc triển khai rà soát và áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu liên quan đến Văn hóa EVNNPT. Truyền tải điện Miền Đông 1 đã cho rà soát và đang từng bước tiến hành thay thế tất cả các mẫu ứng dụng hành chánh văn phòng, truyền thông, cảnh quan môi trường, các mẫu ứng dụng kỹ thuật số, thiết bị, phương tiện trong các công trình… liên quan đến Văn hóa EVNNPT được quy định tại Hồ sơ Hệ thống nhận diện thương hiệu EVNNPT nhằm đảm bảo đến hết ngày 31/12/2022 không còn sử dụng nhận diện thương hiệu theo mẫu cũ.

Bảng tên để bàn Hội họp theo nhận diện thương hiệu mới.

Có thể nói truyền thông nội bộ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự gắn kết sức mạnh tập thể; bên cạnh việc tuyên truyền bám sát các mặt hoạt động giúp CBCNV hiểu được tình hình chung của đơn vị, hiểu rõ mục tiêu nhiệm vụ của mình để có sự phối hợp nhịp nhàng hơn trong công việc thì lợi ích của Truyền thông nội bộ đã và đang từng bước củng cố tầm nhìn, các giá trị cốt lõi của Văn hóa của EVNNPT một cách chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển những giá trị tích cực.

Thay thế tất cả các mẫu ứng dụng hành chánh văn phòng tại TTĐMĐ1

 

 


  • Cẩm Hường – TTĐ.MĐ1