Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đầu tư cho phát triển; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy đảng, lãnh đạo quản lý các cấp và toàn thể CBCNV trong EVNNPT.

Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 31/3/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã xác định nguồn nhân lực là nguồn lực đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của EVNNPT. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI đã xác định việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ vốn là những mục tiêu cơ bản trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

Đặc điểm tình hình của Chi bộ 2  

Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4; tổng số đảng viên Chi bộ 2 hiện nay là 17 đồng chí trên tổng số 44 CBCNV, đạt tỷ lệ 31,8%, trong đó gồm 15 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị, các đảng viên công tác tại các Phòng TCNS, Kỹ thuật, Điều độ và Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty, trình độ học vấn có 13 đồng chí bậc đại học, 04 đồng chí bậc cao học, ngoài ra chỉ có 01 đồng chí là nữ CNVC. Chi bộ 2 chỉ đạo, lãnh đạo các lĩnh vực công tác quản lý vận hành lưới điện, điều độ, tổn thất, điện năng, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực (ĐTPTNNL), ứng dụng khoa học công nghệ.

Công tác quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, văn bản của Đảng ủy cấp trên

Chi bộ 2 đã phổ biến, quan triệt Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 31/3/2016 của Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU ngày 06/5/2016 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 đến toàn thể đảng viên và CB CNV trong Chi bộ.

Đảng ủy Công ty cũng đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty về “Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”, “Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, “Nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ giai đoạn 2016 – 2020”, và “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020”. Đây đều là những chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, tăng NSLĐ thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Công tác tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Chi ủy Chi bộ 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty giai đoạn 2015 – 2020 phù hợp với Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Chi bộ đã phân công 02 đồng chí phụ trách công tác đào tạo thuộc Phòng TCNS trực tiếp chịu trách nhiệm tham mưu chi bộ triển khai các nội dung liên quan đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo các chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.

Trong các hội nghị sơ tổng kết định kỳ 6 tháng và hàng năm đều thực hiện đánh giá kết quả thực hiện về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

Kết quả thực hiện

Việc triển khai công tác đào tạo bám sát những nội dung trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty trong thời gian qua, một số kết quả tiêu biểu:

- Ý thức tự giác, chủ động học tập của CBCNV được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao trong tình hình mới đã góp phần tăng năng suất lao động, phát huy sáng kiến, cụ thể: năng suất lao động mỗi năm tăng bình quân 12%; số lượng sáng kiến được duyệt hàng năm đã gia tăng về số lượng và chất lượng, trong 05 năm, Công ty đã có tổng cộng là 319 sáng kiến được công nhận; sản lượng truyền tải tăng bình quân 8,9%/năm, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết là tăng 7% đến 8%; TTĐN chung giảm từ 1,30% năm 2015 đến năm 2019 còn 1,1%, bám sát lộ trình giảm TTĐN 05 năm Tổng công ty giao; số sự cố lưới điện chỉ bằng 36,93% so với tổng chỉ tiêu sự cố 5 năm được giao . . . 

- CBCNV Công ty đã chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, vận hành lưới điện như sử dụng cách điện Composite, dây dẫn tổn thất thấp, sơn phủ cách điện, giám sát phóng điện cục bộ, giám sát dầu online, chụp ảnh nhiệt, máy kiểm tra vầng quang điện, ứng dụng thiết bị bay UAV, nắm bắt và vận hành hiệu quả các phần mềm dùng chung . . .

- Tổ chức thi tuyển để xác định lao động thuộc định biên chính thức của Công ty cho từng vị trí công tác và thi tuyển để lựa chọn nhân viên vận hành tại các Tổ thao tác lưu động, trạm biến áp 500kV.

- Năm 2017 Công ty là đơn vị đầu tiên trong EVNNPT đã xây dựng ban hành bộ tiêu chuẩn 07 ngành nghề trong Công ty gồm: Đường dây; Trạm biến áp; Bảo trì, thí nghiệm, sửa chữa; Bảo vệ; Lái xe; Trưởng trạm; Đội Trưởng.

- Tổ chức đánh giá chính xác thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty và thực hiện đánh giá kết quả sau đào tạo để định hướng cho các chương trình đào tạo tiếp theo. 

- Hệ thống văn bản, quy định trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngày càng được hoàn chỉnh.

- Công ty đã đẩy mạnh liên kết với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong 05 năm qua đã liên kết tổ chức được 18 lớp đào tạo nâng cao trong các lĩnh vực Hệ thống điện, Công nghệ thông tin. Đặc biệt là ký kết hợp tác với trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích hình ảnh phục vụ đánh giá tình trạng vận hành lưới điện.

- Trong công tác xây dựng lưới điện thông minh, đến nay Công ty đã thực hiện tốt việc chuyển đổi, đưa vào vận hành 26 trạm không người trực, đạt 60% trên tổng số các trạm 220KV (43 trạm), hoàn thành chỉ tiêu trạm không người trực đến năm 2020.

- Nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ quản lý các cấp trong Công ty. Hiện nay 95% cán bộ quản lý đương nhiệm và 70% cán bộ thuộc diện quy hoạch  đã được tham gia học các lớp quản lý tương ứng.

- Về học tập lý luận chính trị, trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã cử 05 đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị học Cao cấp lý luận chính trị, 32 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị, 104 đồng chí học lớp đảng viên mới – Sơ cấp lý luận chính trị.  

Bài học kinh nghiệm

Qua triển khai thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn  nhân lực, Chi bộ 2 rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

- Quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

- Tập trung nghiên cứu các ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Chi bộ 2 tham mưu Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 178/QĐ-EVNNPT ngày 05/11/2019 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nguồn nhân lực EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực tốt công tác đào tạo hàng năm, bám sát mục tiêu chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của EVNNPT. Đẩy mạnh phối hợp với các trường đại học để đào tạo chuyên sâu, để đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành lưới điện truyền tải ngày càng hiện đại. Đặc biệt sẽ đảm bảo thực hiện tốt công tác “Xác định cơ hội, thách thức, những công việc cần thực hiện trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4” để có kế hoạch phát triển phù hợp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Với quyết tâm chính trị cao trong Chi bộ cùng với sự đồng lòng, nhiệt tình của đảng viên, CBCNV, Chi bộ 2 tin tưởng sẽ lãnh đạo thực hiện thành công chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty được Tổng công ty giao.


  • Chi bộ 2