Công tác phát triển Đảng trong Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”. Để làm được điều đó thì cần phải xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu; với tinh thần tiếp tục đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nhiệm kỳ 2015- 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) nhiệm kỳ 2017- 2020; Chi bộ TTĐHCM xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng trong Chi bộ, cũng như công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Đại hội Chi bộ TTĐHCM nhiệm kỳ 2017-2020.

Để đạt được nhiệm vụ phát triển đảng viên đã đề ra, Chi bộ TTĐHCM chú trọng trên nhiều mặt công tác khác nhau; trong đó, một số công tác quan trọng như:

Công tác tạo nguồn đảng viên:

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Công đoàn...

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ TTĐHCM đã xây dựng kế hoạch về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn cụ thể từng năm và cả nhiệm kỳ; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Chi bộ đề xuất xem xét kết nạp Đảng. 

Căn cứ vào chỉ tiêu trong từng năm và thông qua các hoạt động sản xuất, các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn Vệ sinh lao động”, “Trạm và đường dây tiêu biểu”,….cùng với phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo môi trường để quần chúng phấn đấu, rèn luyện. Qua đó, các Tổ đảng và các tổ chức đoàn thể phát hiện, lựa chọn được những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Chi bộ để tạo nguồn phát triển Đảng. 

Đoàn viên Công đoàn tham gia lớp học chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hàng năm, Chi bộ TTĐHCM phối hợp với các tổ chức đoàn thể bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giới thiệu cho Đảng xem xét, quyết định cử tham gia lớp cảm tình Đảng. Trong đó, Chi bộ chú trọng vào đội ngũ CBCNV viên trẻ tuổi, có bản lĩnh, có trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng yêu cầu mới; không làm theo hình thức hay theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Từ đó Chi bộ TTĐHCM phân công cho các đồng chí đảng viên trong Chi bộ thực hiện việc bồi dưỡng, giúp đỡ tạo điều kiện cho những quần chúng được công nhận cảm tình Đảng phấn đấu; đảng viên được phân công nhiệm vụ định kỳ báo cáo trước Chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để Chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển đảng; Chi bộ phân công các đồng chí đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Lễ kết nạp đảng viên mới vào tháng 12/2018.

Từ những công việc đã triển khai thực hiện, kết quả công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ TTĐHCM nhiệm kỳ 2017-2020: đã kết nạp 13 quần chúng ưu tú vào Đảng, 01 trường hợp đã hoàn tất thẩm tra xác minh và đang xin ý kiến Đảng ủy EVN, 03 trường hợp đang thẩm tra xác minh và 12 trường hợp đang hướng dẫn khai lý lịch. Tổng số đảng viên hiện nay của Chi bộ TTĐHCM là 37 người, bao gồm 30 đảng viên chính thức và 07 đảng viên dự bị.

Sau khi được kết nạp Đảng, đội ngũ đảng viên mới đã phát huy vai trò tích cực trong lao động sản xuất, lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao trong công tác.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

Chi bộ TTĐHCM xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng là một nhiệm vụ trọng yếu; thời gian qua, Chi bộ đã không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng cho đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong, trong sạch của đội ngũ đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị. Chi bộ TTĐHCM tổ chức cho đảng viên tích cực tham dự các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 (khóa XII), Nghị quyết TW7 (khóa XII) và Nghị quyết TW8 (khóa XII) các chuyên đề về thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy cấp trên tổ chức. Ngoài ra, Chi bộ TTĐHCM nghiêm túc, chủ động quán triệt và triển khai thực hiện xuyên suốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đ/c Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị người lao động TTĐHCM năm 2017.

Chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi sát các hoạt động của các quần chúng trong đoàn thể để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những quần chúng ưu tú; giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng. Luôn chú trọng công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết quả tập thể cán bộ, đảng viên, và CBCNV trong toàn đơn vị luôn ổn định về tư tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất giúp nhau trong công tác nhằm góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt CBCNV trong đơn vị hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để từ đó họ có ý thức rèn luyện bản thân để được đứng vào hàng ngũ của của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác vận động quần chúng thông qua các hoạt động của các tổ chức đoàn thể: 

Lãnh đạo hoạt động của Công đoàn, Chi đoàn TTĐHCM: Chi ủy Chi bộ TTĐHCM chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn, Chi đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động theo đúng các quy định, hướng dẫn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn, Chi đoàn cơ sở. Công đoàn, Chi đoàn TTĐHCM đã tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn; Định hướng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn thanh niên; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống người lao động; tích cực phát động các phong trào thi đua; phong trào văn hóa thể thao và các công tác xã hội,…

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong công tác xây dựng đảng nói chung, phát triển đảng viên nói riêng, Chi bộ TTĐHCM đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng trong đơn vị nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; từ đó tự nguyện và có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

Đảng viên Chi bộ TTĐHCM học tập Nghị quyết TW7 khóa XII năm 2018 qua Hội nghị truyền hình.

Hai là, Chi bộ cần làm tốt công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, chú trọng cả về số lượng và chất lượng.

Ba là, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên, trong việc giúp đỡ những quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đ/c Bùi Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ TTĐHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn TTĐHCM năm 2017

Bốn là, tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ xây dựng đảng để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên.

Năm là, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ.


  • Trần Văn Thái - TTĐ.HCM