Công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác phát triển đảng viên nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Đảng là xây dựng và phát triển Đảng. Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Chi bộ xác định kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “ Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay ”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển Đảng “ Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng ”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 đã triển khai thực hiện công tác phát triển đảng viên mới như sau:

Đặc điểm tình hình

Truyền tải điện Miền Đông 2 là đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4 có nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải từ 220 kV - 500 kV phục vụ phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, đời sống xã hội trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh.

Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 được thành lập từ ngày 09 tháng 04 năm 2015 gồm 25 đảng viên/302 cán bộ công nhân viên,  chiếm tỷ lệ 8,28%. Trong đó, cán bộ chủ chốt là đảng viên có 14/20 đồng chí chiếm tỷ lệ 70%; đoàn viên thanh niên là đảng viên có 08 đồng chí /91 đoàn viên chiếm tỷ lệ 8,79%. Có 14/17 phòng, đơn vị trực thuộc có đảng viên đang công tác chiếm tỷ lệ 82,3%.

Về tổ chức bộ máy hiện nay có: 04 phòng nghiệp vụ, 05 đội truyền tải điện, 04 trạm biến áp và 03 Tổ thao tác lưu động.

Công tác quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, văn bản của Đảng cấp trên về phát triển đảng viên mới

Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 đã tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Văn bản của Đảng cấp trên về phát triển đảng viên mới đến tất cả cán bộ, đảng viên trong chi bộ, công đoàn và chi đoàn để nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện:

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó Đảng bộ Công ty đặt mục tiêu kết nạp ít nhất 60 đảng viên mới.

- Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 27/12/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên; Chương trình hành động số 17-CTr/ĐU, ngày 08/02/2018 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên.

- Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 23/5/2017 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về công tác phát triển đảng viên; trong đó tập trung quy hoạch phát triển đảng ở những nơi, các khâu bộ phận trọng yếu chưa có hoặc có ít đảng viên, là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu chưa là đảng viên, là lực lượng đoàn viên ưu tú được Đoàn Thanh niên giới thiệu, lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất. 

Công tác tổ chức thực hiện

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về công tác phát triển đảng viên, Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 đã đưa vào nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017 và nhiệm kỳ 2017-2020 kết nạp ít nhất là 17 đảng viên mới.

Để thực hiện quan điểm, mục tiêu kết nạp đảng viên mới trong Nghị quyết đã đề ra, Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện như sau:

  • Chi bộ đã ban hành 01 chương trình hành động về nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên và 04 nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên giúp đở cảm tình Đảng được Chi bộ quy hoạch.

  • Chi bộ phân công cho chi ủy viên phụ trách công tác phát triển đảng xem xét hướng dẫn cho cảm tình đảng viết lý lịch và lập phiếu xác minh lý lịch tại địa phương.

  • Lãnh đạo hai đoàn thể hàng năm giới thiệu đoàn viên ưu tú để Chi bộ quy hoạch cảm tình Đảng, cùng tham gia hướng dẫn khai lý lịch và giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên ưu tú là cảm tình Đảng.

  • Định kỳ hàng quý, Chi bộ tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phát triển đảng, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để thực hiện tiếp theo.

Kết quả đạt được

Với sự tập trung lãnh đạo của Chi bộ, công tác phát triển Đảng đã đạt được kết quả như sau:

Giai đoạn 2015-2020 Chi bộ đã kết nạp được 31 đảng viên mới/chỉ tiêu 17 đảng viên mới, vượt 82%; trong đó có 18 đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp chiếm tỷ lệ 58% trên tổng số đảng viên mới kết nạp. So với Nghị quyết của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (là 60 đảng viên) chiếm tỷ lệ 51%. So với số lượng đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Công ty (là 139 đảng viên) chiếm tỷ lệ 22,3%.

Hiện nay Chi bộ gồm có 53 đồng chí/252 cán bộ công nhân viên chiếm tỷ lệ 21%; trong đó cán bộ chủ chốt là đảng viên có 18/19 đồng chí chiếm tỷ lệ 94,7%; đoàn viên thanh niên là đảng viên 20 đồng chí /82 đoàn viên chiếm tỷ lệ 24,39%. Tất cả 16 phòng, đơn vị trực thuộc đều có đảng viên đang công tác chiếm tỷ lệ 100%.

Như vậy so với đầu nhiệm kỳ công tác phát triển đảng viên mới đã tạo được những chuyển biến tích cực: tỷ lệ đảng viên/ cán bộ công nhân viên tăng 12,72%; đoàn viên thanh niên là đảng viên tăng 16%; cán bộ chủ chốt là đảng viên tăng 24,7%; các phòng, đơn vị trực thuộc có đảng viên đang công tác tăng 17,7%.

Bài học kinh nghiệm và phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025

Qua triển khai thực hiện công tác phát triển Đảng, Chi bộ Truyền tải điện Miền Đông 2 rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

  • Quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Đảng.

  • Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho người lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ, đoàn viên thanh niên.

  • Tập trung lãnh đạo 2 đoàn thể tham gia công tác phát triển Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú được quần chúng tín nhiệm cho chi bộ quy hoạch cảm tình Đảng.

  • Chi bộ có nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên tham gia công tác phát triển đảng viên mới .

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đảng viên của nhiệm kỳ vừa qua; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên mà Đại hội Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua.


  • Chi bộ Truyền tải điện miền Đông 2