Công ty Truyền tải điện 4 tham gia khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ theo chỉ đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng ngày 05/8/2022, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tổ chức trực tuyến cho Chủ tịch Công đoàn Công ty và 30 người lao động đại diện cho 1.413 CNVCLĐ Công ty tham gia khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 và Chỉ thị 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam văn bản số 477/CĐĐVN-CSPL ngày 27/7/2022 và của Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia công văn số 1035/CĐEVNNPT ngày 04/8/2022 về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khảo sát về thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và Chỉ thị 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới”.

Căn cứ danh sách khảo sát tại các đơn vị trực thuộc do Công đoàn Điện lực Việt Nam lập, Tổng Liên đoàn đã lựa chọn 07 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở để thực hiện khảo sát. Các Công đoàn cơ sở mà Tổng Liên đoàn khảo sát trực tiếp vào ngày 01/8/2022 khảo sát tại Công đoàn PC Hòa Bình thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc và ngày 02/8/2022 khảo sát tại Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thuộc Tổng công ty Phát điện 1. Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 vinh dự là một trong 5 Công đoàn cơ sở được Công đoàn cấp trên lựa chọn thực hiện làm phiếu khảo sát theo các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 và Chỉ thị 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017.

 Phiếu khảo sát được Công đoàn Công ty gửi đến từng cá nhân để nghiên cứu trước. Phiếu khảo sát dùng cho Chủ tịch Công đoàn PTC4 theo mẫu phiếu số 03, phiếu khảo sát cho người lao động PTC4 theo mẫu phiếu số 04. Tổ chức họp trực tuyến qua Zoom để hướng dẫn và thực hiện việc khảo sát. Sau khi khảo sát xong, từng cá nhân gửi phiếu về Văn phòng Công đoàn Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn phòng Công đoàn để tổng hợp gửi lên cấp trên.

Những hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh triển khai khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ qua Zoom

Đ/c Trần Nhật Trung, Chủ tịch Công đoàn TTĐ miền Tây 1 trao đổi những nội dung cần khảo sát

Đ/c Châu Sóc Kha, Chủ tịch Công đoàn TTĐ miền Tây 3 trao đổi những nội dung cần khảo sát