Đại hội Chi bộ Kiểm tra – Thanh tra và Pháp chế nhiệm kỳ 2022 – 2025

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4, ngày 03/10/2022 tại Hội trường B Công ty Truyền tải điện 4, Đại hội Chi bộ Kiểm tra – Thanh tra và Pháp chế (KTTTPC) nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã diễn ra trang trọng, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào Báo cáo chính trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Các năm trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022 – 2025 với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp khả thi, phù hợp với tình hình và các lĩnh vực thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, có chú trọng các giải pháp khắc phục các mặt hạn chế đã được Đại hội chỉ rõ.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Đạt, Trưởng phòng KTTTPC được bầu làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Trưởng phòng KTTTPC được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nghị quyết thông qua trong phần cuối Đại hội, sau khi xác định rõ mục tiêu, các chỉ tiêu và giải pháp công tác cũng đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ phát huy truyền thống, những thành quả đã đạt trong những năm qua, nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, thống nhất cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại biểu thực hiện bầu cử tại Đại hội

Tập thể Chi bộ KTTTPC tại Đại hội


  • Xuân Phương - P.KTTTPC


Các Tin khác