Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 triển khai kế hoạch Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 nhiệm kỳ 2020-2025, các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 trong tháng 02 năm 2020 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong tháng 3 năm 2020.


  • Đảng ủy Công ty


Các Tin khác