Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tp. phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong 02 ngày 21,22/7/2022, Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Tp. Hồ Chí Minh (TTĐHCM) tổ chức cho cán bộ, Đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thành phần tham dự gồm toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên và Trưởng, phó các Phòng nghiệp vụ, tổng cộng có 51 người.

Cán bộ, Đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghi quyết TW5 - khóa XIII.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chuyên đề 1: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt Chuyên đề 2: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chuyên đề 3: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Chuyên đề 4: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kết luận những nội dung cốt lõi và những vấn đề trọng tâm của nghị quyết cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Toàn cảnh cán bộ, Đảng viên tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghi quyết TW5 - khóa XIII

Thông qua Hội nghị, giúp cho cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên nắm được các nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, lãnh đạo, chỉ đạo  và triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần nghị quyết đề ra, đặc biệt là Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới”. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác sản xuất, đời sống, làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, Đảng viên, công nhân viên và người lao động trong đơn vị về các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc, xuyên tạc của các thế lực thù địch./.


  • Nguyễn Thanh Hoàng - TTĐHCM


Các Tin khác