Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020.

“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Toàn cảnh lớp học.

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/ĐU, ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về việc Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập Chỉ thị số 05-CT/TW Chuyên đề năm 2020 tại Hội trường A Công ty Truyền tải điện 4 và phòng họp trực tuyến tại 06 đơn vị Truyền tải điện.

Thành phần tham dự gồm có Ban chấp hành Đảng bộ; Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị, Trưởng, Phó phòng trực thuộc Công ty; Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên, Ban chấp hành chi đoàn và toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty căn cứ thực tiễn công tác của Công ty, đơn vị, phòng tổ chức cho đoàn viên tham gia học tập.

Đồng chí Tiến sỹ Liên Minh Thiện- Báo cáo viên thành phố, giảng viên kiêm chức Học viện cán bộ TP.Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt, luận giải Chuyên đề.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên được nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2020 bao gồm: phần thứ nhất Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phần thứ hai Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Tiến sỹ Liên Minh Thiện- Báo cáo viên thành phố, giảng viên kiêm chức Học viện cán bộ TP.Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt, luận giải Chuyên đề.

Với tấm lòng yêu kính và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2020, cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công ty truyền tải điện 4 đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Sau học tập, quán triệt, các Chi ủy chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thực hiện Chuyên đề năm 2020 theo nội dung Hướng dẫn số 13-HD/ĐU, ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Đảng ủy Công ty và tổ chức tuyên truyền Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các phương tiện truyền thông của Công ty, đơn vị.

 

 


  • Ngô Văn Bình - VP. Đảng ủy Công ty