Đảng ủy PTC4 - Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy, đoàn thể Công ty, đơn vị đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả thiết thực.

Đc Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

         Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 13/01/2017 của Đảng ủy Công ty về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 11/6/2019 Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           Về dự Hội nghị có 15 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty. Đồng chí Võ Đình Thủy Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty-Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty chủ trì Hội  nghị.

           Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ 2016-2019.

           Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, với tinh thần trách nhiệm cao, cấp ủy, đoàn thể Công ty, đơn vị đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả thiết thực.

         Tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và các phong trào thi đua đã có hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

          Đã có chuyển biến tích cực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và các phong trào thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các chi bộ hàng tháng bình chọn, nêu gương điển hình đối với cá nhân có những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có những chuyển biến tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết được các vấn đề tồn đọng.

          Công tác truyền thông tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gắn với tuyên truyền tập thể và cá nhân tiêu biểu có tác dụng tích cực, lan tỏa; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động vào tổ chức Đảng.

           Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Cấp ủy Công ty, đơn vị đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng, giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

           Trong thời gian tới, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm:

          1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW; tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2019 Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

          2. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, công nhân lao động bằng các hình thức đa dạng,  phù hợp.

          3. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng; hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề; rà soát, bổ sung những nội dung về Tiêu chí đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động Công ty theo nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          4. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) Chỉ thị 28-CT/TW và thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục những hạn chế, khó khăn, phức tạp để xây dựng Đảng bộ Công ty, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          5. Các chi bộ, đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện nề nếp việc biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình. Thực hiện nghiêm túc việc phê bình cá nhân, tập thể chưa làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả.

          6. Tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân lao động thực hiện cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với chi bộ, cán bộ, đảng viên.

          7. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên là tấm gương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị


  • Ngô Văn Bình - VP. Đảng ủy PTC4