Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 2 quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài; làm thế nào để hệ tư tưởng của Bác thấm nhuần sâu rộng trong mọi cán bộ, đảng viên và công nhân viên. Học Bác từ những điều giản dị, những việc làm thiết thực trong đời thường nhưng tỏa sáng vẻ đẹp cao quý về đạo đức, nhân cách.

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, năm 2016 đến nay chúng ta tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều chuyên đề.

Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 2 quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài; làm thế nào để hệ tư tưởng của Bác thấm nhuần sâu rộng trong mọi cán bộ, đảng viên và công nhân viên. Học Bác từ những điều giản dị, những việc làm thiết thực trong đời thường nhưng tỏa sáng vẻ đẹp cao quý về đạo đức, nhân cách.

Từ nhận thức đó, để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 2 đã xây dựng nội dung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ ngày 28/6/2016 để làm chuẩn mực cho tất cả các đảng viên trong chi bộ quán triệt thực hiện và đăng ký cam kết rèn luyện, mục tiêu phấn đấu hàng năm. Chi bộ cũng dựa vào kết quả đạt được của từng đảng viên để so với chuẩn mực đạo đức trên mà có đánh giá, nhận xét đảng viên cuối năm đạt chất lượng hơn.

Công tác quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, văn bản của Đảng ủy cấp trên

Chi ủy Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 2 đã bám sát vào các chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy cấp trên để triển khai xây dựng các chương trình kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình và triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên và công nhân viên các kế hoạch như sau:

- Công văn số 260 - CV/ĐU, ngày 02/12/2016 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về phổ biến, quán triệt NQTW4 và Chỉ thị số 05 – CT/TW  khóa XII.

- Kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 13/01/2017, Kế hoạch số 15, 16-KH/ĐU, ngày 18/05/2017, Kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 09/03/2018, Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 30/01/2019,  Kế hoạch số 31-KH/ĐU, ngày 27/02/2019 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về việc triển khai trực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Quyết định số 202-QĐ/ĐU ngày 08/6/2018 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 về Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động Công ty Truyền tải điện 4 theo nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức thực hiện:

Chi ủy chi bộ cũng dựa vào các kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm theo chỉ thị 05-CT/TW của đảng ủy Công ty để xây dựng kế hoạch chuyên đề cho phù hợp với tình hình của đơn vị mình,  triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên để tu dưỡng và rèn luyện như:

- Kế hoạch số 12-KH/CU ngày 15/03/2017, Kế hoạch số 21-KH/CU ngày 26/4/2018, Kế hoạch số 05-KH/CU ngày 05/3/2019 của Chi bộ TTĐ Miền Tây 2 về việc triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

- Thực hiện theo công văn số 401-CV/ĐV ngày 11/3/2019 của đảng ủy công ty Truyền tải điện 4 về việc “tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập bồi dưỡng các chuyên đề năm 2019” Chi bộ Truyền tải điện miền Tây 2 đã chỉ đạo chính quyền và 02 đoàn thể tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, đảng viên, công nhân viên tham gia học tập các chuyên đề năm 2019 vào ngày 15/3/2019 tại Truyền tải điện miền Tây 2 thông qua kết nối hội nghị truyền hình. Kết quả học tập có 53 cán bộ, đảng viên, công nhân viên tham dự và viết bài thu hoạch. Ngoài ra, Chi bộ cung cấp tài liệu tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các phòng, Đội, Trạm và TTVH để cán bộ, đảng viên, công nhân viên tự nghiên cứu tìm hiểu học tập.

Kết quả thực hiện

Qua việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết và tổng hợp được nhiều kết quả như:

- Về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt: không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống tốt, luôn liên hệ mật thiết với nhân dân. Nêu cao nhận thức vai trò, trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nói đi đôi với làm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, luôn dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

- Về  công tác đảng, qua đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ từ năm 2016 đến nay của Đảng ủy Công ty thì Chi bộ Truyền tải điện Miền Tây 2 luôn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình đã được khen thưởng gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra Chi bộ cũng đã phát hiện 03 cá nhân điển hình, tiêu biểu đủ điều kiện khen thưởng theo tinh thần được nêu trong hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 22/5/2019 và đã báo cáo gương điển hình với Đảng ủy Công ty trong kỳ báo cáo tháng 10/2019.

- Về công tác đoàn thể, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Truyền tải điện Miền Tây 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chi bộ và cấp trên giao. Từ năm 2016 đến nay tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu vững mạnh và xuất sắc.

- Về công tác chuyên môn, Truyền tải điện miền Tây 2 hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Công ty giao; Đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện Quốc gia cơ bản an toàn, liên tục, ổn định.

Những tồn tại, hạn chế:

Các Phòng, Đội, Trạm, Trung tâm vận hành chưa có nhiều gương điển hình tiên tiến để nhân rộng.

Còn sự cố mang tính chất chủ quan.

Chưa khắc phục triệt để tổn thất điện năng tăng cao trong lưới điện truyền tải mà đơn vị quản lý.

Bài học kinh nghiệm rút ra, phương hướng trong thời gian tới:

  • Tiếp tục triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo các chuyên đề ngày càng có hiệu quả theo chiều rộng lẫn chiều sâu, thường xuyên tổ chức nhiều lớp học cho cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động nghiên cứu, quán triệt.

  • Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị ngày càng vững mạnh; đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các đoàn thể trong việc tăng cường tham mưu cho Chi bộ trong việc lãnh đạo, triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  • Triển khai, quán triệt đến CBCNV nghiên cứu các giải pháp ngăn ngừa sự cố, giải pháp giảm tổn thất điện năng để áp dụng phù hợp lĩnh vực công tác sao cho hiệu quả ngăn ngừa sự cố và giảm tổn thất tốt nhất.

Nhìn chung, qua việc triển khai học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Ban Lãnh đạo đơn vị và Cấp ủy Đảng, phát huy quyền làm chủ tập thể của CBCNV... làm kim chỉ nam cho CNVCLĐ trong đơn vị cùng nhau khắc phục các nhược điểm, đoàn kết đảm bảo quản lý vận hành lưới điện an toàn hiệu quả.


  • Chi bộ Truyền tải điện miền Tây 2