Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHKT, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong giai đoạn 2016 – 2020.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực KHKT, tập trung cho công nghệ mới, CNTT; ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện; Xây dựng và phát triển lưới điện thông minh nhằm đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện (TTĐ) an toàn, ổn định, tin cậy, kinh tế, đạt các chỉ tiêu về suất sự cố và tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) là góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng năng suất lao động.

Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của LLSX, nâng cao NSLĐ, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người.

Việc nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào SXKD và quản trị doanh nghiệp đã được Đảng chỉ đạo tại Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 01/11/2012 khóa XI, Nghị quyết số 10 NQ/ĐUK ngày 04/12/2014 của BTV Đảng ủy Khối DNTW.

Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 26/04/2016 về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, CNTT trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, Đảng ủy Công ty đã ban hành Chương trình hành động số 14 CTr/ĐU ngày 23/11/2016 về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, CNTT trong Công ty Truyền tải điện 4 giai đoạn 2016 – 2020. Để cụ thể hóa các chỉ đạo trên, Chi bộ TTĐ TP.HCM đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 104-CTr/CU ngày 25/11/2016 về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, CNTT trong TTĐ TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020.

Với phương châm mà Lãnh đạo TTĐ TP.HCM đặt ra là đưa việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, CNTT vào mọi mặt hoạt động trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, các Phòng, Đội, Trạm; Xác định phát triển và ứng dụng KHCN là một trong những động lực quan trọng để xây dựng hệ thống truyền tải điện đồng bộ, hiện đại; Nghiên cứu, ứng dụng KHCN và phát huy sáng kiến để tăng nhanh NSLĐ, đồng bộ cùng với chương trình hành động thực hiện nghị quyết về nâng cao hiệu quả sản xuất tăng NSLĐ giai đoạn 2016 – 2020, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao; Tạo bước phát triển về chất lượng của đội ngũ lao động trong TTĐ TP.HCM, làm cơ sở để trở thành đơn vị đi đầu về áp dụng khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ sản xuất và phát triển bền vững.

Với tinh thần đó, toàn hệ thống chính trị và CBCNV trong Truyền tải đã quán triệt sâu sắc việc nghiên cứu phát triển mạnh mẽ KHCN, làm cho KHCN thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản suất, bảo vệ môi trường để truyền tải phát triển bền vững.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực KHKT, tập trung cho công nghệ mới, CNTT; ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện; Xây dựng và phát triển lưới điện thông minh nhằm đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện (TTĐ) an toàn, ổn định, tin cậy, kinh tế, đạt các chỉ tiêu về suất sự cố và tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trong kế hoạch Công ty giao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng NSLĐ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ KHCN có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, có phẩm chất tốt và đáp ứng yêu cầu công việc. Tạo mọi điều kiện phát triển đội ngũ KHCN chuyên sâu để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp trong lĩnh vực TTĐ tại TTĐ TP.HCM.

TTĐ TP.HCM đã xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

- Tăng cường vai trò của chi ủy, chi bộ, lãnh đạo quản lý các cấp và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể với công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, lãnh đạo các cấp về vai trò của KHCN là động lực đẩy mạnh CNH – HĐH.

- Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị liên tịch số 1045/CTLT-EVNNPT-CĐTTĐQG ngày 23/03/2016 giữa Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn EVNNPT về việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”; phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo quản lý các cấp với Công đoàn, Đoàn thanh niên đồng cấp, đề xuất và thực hiện biện pháp đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, sáng tạo, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của TTĐ.TPHCM.

- Xây dựng cơ chế thúc đẩy, đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ mới, công nghệ hiện đại.

- Xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, có chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KHCN. Tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán bộ KHKT phát triển. Đa dạng hóa hình thức đào tạo, gắn liền đào tạo với thực tế sản xuất.

- Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các người làm công tác KHCN. Xây dựng cơ chế đãi ngộ thích đáng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, trong đó chú trọng đào tạo thực hành bởi nhà cung cấp để làm chủ từ khâu vận hành đến bảo trì.

- Nâng cao kỹ năng khai thác mạng máy tính của nhân viên và đưa ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, QLVH lưới điện vào giai đoạn chuyên sâu.

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ thiết bị tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ mới phù hợp với điều kiện của TTĐ.TPHCM. Từng bước nâng cấp kết hợp giữa công nghệ mới hiện đại và hoàn thiện, cải tiến công nghệ hiện có.

- Kiến nghị đầu tư cải tạo nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế, môi trường để vận hành linh hoạt với khả năng tự động hóa cao cùng hạ tầng CNTT, thực hiện phát triển các trạm biến áp không người trực (TBA KNT) và bán người trực.

- Lấy xây dựng lưới điện thông minh làm trung tâm để hoạch định, triển khai các chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN nhằm đảm bảo hệ thống TTĐ vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng NSLĐ, giảm sự cố và tỷ lệ TTĐN.

- Ứng dụng KHCN lập hồ sơ số hóa cơ sở dữ liệu QLKT tại các TBA và đường dây truyền tải nhằm tăng NSLĐ.

- Chủ động hợp tác với các trường đại học để cập nhật tri thức KHCN tiên tiến trên thế giới phù hợp để ứng dụng cho hệ thống TTĐ.

- Tích cực tham gia học tập chuyên sâu về KHCN ở nước ngoài do EVNNPT tổ chức; chủ động đề xuất, kiến nghị các chương trình học tập KHCN ngoài nước phù hợp và thiết thân cho hoạt động và phát triển của TTĐ TPHCM.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11 NQ/ĐU ngày 22/09/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về phát triển KHCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chương trình hành động số 13 CTr/ĐU ngày 17/11/2017 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện Nghị quyết số 11 NQ/ĐU ngày 22/09/2017 về phát triển KHCN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Công văn số 395 CV/ĐU ngày 15/12/2017 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động số 13 CTr/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay TTĐ TPHCM đã tổ chức đưa vào ứng dụng trên lưới truyền tải các ứng dụng công nghệ như: Áp dụng công nghệ đọc dữ liệu công tơ từ xa; Lắp đặt và đưa vào vận hành thiết bị định vị sự cố; Ứng dụng công nghệ rửa sứ đang mang điện bằng nước áp lực cao; Ứng dụng công nghệ giám sát dầu online, giám sát tổng thể MBA 500kV; PD Test thiết bị trung thế; Đưa vào vận hành TBA bán người trực; Ứng dụng Flycam, UAV để QLVH, QLKT; Lắp pin mặt trời áp mái cho các TBA để giảm điện tự dùng; Ứng dụng mạng phân phối IRIG-B để đồng bộ thời gian rơ le; Lắp đặt các Camera để giám sát mực nước hầm cáp, giám sát an ninh, an toàn, vi phạm hành lang lưới điện cao áp; Lắp đặt thiết bị theo dõi nhiệt độ vỏ cáp ngầm; Ứng dụng nền tảng bản đồ vệ tinh, bản đồ sét phục vụ QLVH, QLKT; Sử dụng vật liệu cách điện bằng Composite ở nhiều thiết bị điện.

Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

Công việc nghiên cứu, ứng dụng KHKT là một quá trình liên tục, yêu cầu cần có thời gian cho việc tìm hiểu và khảo sát tài liệu. Tuy nhiên, công tác sản xuất nhiều nên các CBCNV trong đơn vị thiếu thời gian để đầu tư, tập trung cho việc nghiên cứu, vì vậy mạch tư duy, suy nghĩ thường bị gián đoạn, không hệ thống được các ý tưởng sáng tạo. Một số ứng dụng đang dừng lại ở mức độ thí điểm, chưa được áp dụng rộng rãi.

Đội ngũ CBCNV trong đơn vị có năng lực còn hạn chế nên việc nghiên cứu chuyên sâu để tiếp tục ứng dụng các thành tựu KHKT vào công tác quản lý, vận hành cũng gặp nhiều khó khăn. Chế độ đãi ngộ, khuyến khích CBCNV tự nghiên cứu chưa có đặc thù để giải quyết nên không thu hút được sự tích cực trong anh em.


  • Chi bộ Truyền tải điện TP. Hồ Chí Minh