Đẩy mạnh thực thi các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT tại các đơn vị Truyền tải điện.

Làm thế nào để CBCNV hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết các giá trị cốt lõi đối với mỗi cá nhân, đơn vị; cần phải tìm hiểu, phân tích được mối quan hệ giữa các giá trị cốt lõi với nhau thì mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa đầy đủ về giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT.

Năm 2019 là năm mà Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT, cụ thể là định hướng, nâng cao nhận thức của CBCNV về giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức của Văn hóa EVNNPT, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và thực hiện Văn hóa EVNNPT, từ đó lan tỏa tạo niềm tin và gắn kết toàn bộ CBCNV nhằm xây dựng hình ảnh con người EVNNPT là những người có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên.

Trong năm qua, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty, công ty Truyền tải điện 4 đã triển khai kế hoạch và thực hiện nhiều hoạt động văn hóa cũng như tuyên truyền, tập huấn Văn hóa EVNNPT trong Công ty, trong đó một số hoạt động nổi bật như tổ chức tập huấn Văn hóa EVNNPT cho toàn thể CBCNV từ Công ty đến đơn vị cấp cơ sở, tổ chức Hội thi văn hóa doanh nghiệp năm 2019 trong Công ty, tổ chức kiểm tra văn hóa doanh nghiệp gắn với công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật các Đội Truyền tải điện và Trạm biến áp. Song song với các hoạt động này, Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa do Tổng công ty tổ chức, đặc biệt là tham gia Hội thảo về các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT do Chủ tịch Đặng Phan Tường trực tiếp chủ trì, và tại Hội thảo này, Công ty đã được trình bày tham luận về “triển khai và thực thi giá trị cốt lõi tính tuân thủ trong công ty Truyền tải điện 4”.

Cũng trong kế hoạch tuyên truyền nội bộ năm 2019, đầu năm Công ty đã chỉ đạo tuyên truyền đến toàn thể CBCNV, quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2019 của EVNNPT “Nâng cao quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện Quốc gia” với mục tiêu đảm bảo truyển tải điện an toàn, liên tục, ổn định; hoàn thành kế hoạch ĐTXD; các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời xây dựng VHDN theo định hướng tạo niềm tin về sự phát triển chung của EVNNPT, cụ thể là chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, chú trọng các giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT.

Qua chương trình hội thảo về các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT do Tổng công ty tổ chức ngày 25/10/2019, ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã lưu ý rằng trong Văn hóa EVNNPT, 5 giá trị cốt lõi Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng, đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động tương hỗ lẫn nhau. 5 giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT đều là các giá trị cơ bản, then chốt, quan trọng như nhau và mang tính lâu dài nhất. Làm thế nào để CBCNV hiểu được ý nghĩa, sự cần thiết các giá trị cốt lõi đối với mỗi cá nhân, đơn vị; cần phải tìm hiểu, phân tích được mối quan hệ giữa các giá trị cốt lõi với nhau thì mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa đầy đủ về giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT. Đối với giá trị cốt lõi “Tuân thủ”, cần tìm hiểu, phân tích rõ thêm việc thực thi tính tuân thủ nhưng vẫn không làm mất đi tính sáng tạo, tự do.

Ghi nhận các ý kiến của Chủ tịch Đặng Phan Tường tại Hội thảo, nhân dịp tổng kết công tác triển khai tuyên truyền và thực thi Văn hóa doanh nghiệp trong công ty Truyền tải điện 4, Công ty sẽ tổ chức đồng loạt tại 6 đơn vị Truyền tải điện trong 02 ngày 16 và 17/12/2019, chương trình hoạt động Văn hóa đẩy mạnh thực thi các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT gắn với công tác ngăn ngừa sự cố lưới điện mang tính chủ quan, chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát các ý kiến của Chủ tịch Đặng Phan Tường đã nêu tại hội thảo vừa qua, đồng thời qua chương trình này sẽ giúp cho cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên các Trạm biến áp, Đội Truyền tải điện nhận thức sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ của các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT để thực thi văn hóa trong công tác quản lý kỹ thuật, ngăn ngừa sự cố. Ngoài ra, chương trình này cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nội bộ và tuyên truyền viên văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực thi Văn hóa doanh nghiệp, mặt khác cũng để Công ty nắm bắt tình hình triển khai Văn hóa EVNNPT của các đơn vị, mức độ nhận thức và thực thi các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT của CBCNV, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai của các đơn vị để có hướng khắc phục, đẩy mạnh thực thi các giá trị cốt lõi Văn hóa EVNNPT.


  • Ngọc Dung - Văn phòng Công ty