Đội TTĐ Đồng Xoài thực hiện học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 23/06/2021, Công đoàn đội TTĐ.Đồng Xoài, Truyền tải điện Miền Đông 2 đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức cho 26 CNVCLĐ tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, thông qua hội nghị trực tuyến. Trước khi tham gia lớp học toàn thể CBCNV được kiểm tra thân nhiệt, rữa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, thục hiện nghiêm túc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Toàn cảnh lớp học.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Thực hiện văn bản số 773/CĐEVNNPT-TG ngày 11/6/2021 của Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sáng ngày 23/06/2021, Công đoàn đội TTĐ.Đồng Xoài, Truyền tải điện Miền Đông 2 đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức cho 26 CNVCLĐ tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết, thông qua hội nghị trực tuyến. Trước khi tham gia lớp học toàn thể CBCNV được kiểm tra thân nhiệt, rữa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, thục hiện nghiêm túc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đo kiểm tra thân nhiệt trước khi tham gia lớp học.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trực tiếp quán triệt và luận giải. Bài giảng gồm 8 chương với các nội dung cốt lõi gồm văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Rửa tay bằng nước sát khuẩn.

 Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. CBCNV tham gia học tập nghiêm túc lắng nghe nội dung bài giảng, Qua đó, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,  góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty Truyền tải điện 4.

CBCNV ngồi học trực tuyến.


  • Phan Công Khiêm- CBKT Đội TTĐ Đồng Xoài