Đơn vị thành viên

CÁC PHÒNG VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

VĂN PHÒNG

Chánh văn phòng              : Ô. Nguyễn Đức Tính

Phó chánh văn phòng        : B. Đặng Thị Hải Yến

Điện thoại                          : (028) 2245 7772

GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT

Manager                              : Mr.Nguyen Duc Tinh

Dep. Manager                     : Ms. Dang Thi Hai Yen

Tel                                       : (028) 2245 7772

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Trưởng phòng                   : Chưa có

Phó phòng                         : Ô. Đống Tiến Long (phụ trách)

Phó phòng                         : Ô. Đặng Nam Sơn

Điện thoại                          : (028) 2218 0804

ORGANIZATION & PERSONEL DEPT

Manager                              : 

Dep. Manager                     : Mr. Dong Tien Long (in charge)

Dep. Manager                     : Mr. Dang Nam Son 

Tel                                       : (028) 2218 0804

PHÒNG KẾ HOẠCH

Trưởng phòng                   : Ô. Ngô Trung Hiếu

Phó phòng                         : Ô. Dương Văn Tâm

Điện thoại                         : (028) 2218 0817

PLANNING DEPARTMENT

Manager                              : Mr. Ngo Trung Hieu

Dep. Manager                     : Mr. Duong Van Tam

Tel                                       : (028) 2218 0817

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾTOÁN

Trưởng phòng                  : Ô. Dương Thất Đúng

Phó phòng                        : Ô. Đinh Nguyễn Trường Giang

Điện thoại                        : (028) 2240 2683

FINANCE & ACCOUNTING DEPARTMENT

Manager                              : Mr. Duong That Dung

Dep. Manager                     : Mr. Dinh nguyen Truong Giang

Tel                                       : (028) 2240 2683

PHÒNG KỸTHUẬT

Trưởng phòng                 : Ô. Huỳnh Hữu Phúc

Phó phòng                       : Ô. Đồng Trung Kiên

Phó phòng                       : Ô. Nguyễn Thành Phương

Điện thoại                        : (028) 2218 0843

TECHNICAL DEPARTMENT

Manager                              : Mr. Huynh Huu Phuc

Dep. Manager                     : Mr. Dong Trung Kien

Dep. Manager                     : Mr. Nguyen Thanh Phuong

Tel                                       : (028) 2218 0843

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

Trưởng phòng                 : Ô. Hà Công Minh

Phó phòng                       : Ô. Võ Sỹ Lâm

Điện thoại                       : (028) 2218 0839

SYSTEM OPERATION DEPT

Manager                              : Mr. Ha Cong Minh

Dep. Manager                     : Mr. Vo Sy Lam

Tel                                       : (028) 2218 0839

PHÒNG VẬT TƯ

Trưởng phòng                 : Ô. Lê Văn Hoàng

Phó phòng                       : Ô. Nguyễn Hồ Quang Vinh

Điện thoại                       : (028) 2218 0814

MATERIAL DEPARTMENT

Manager                              : Mr. Le Van Hoang

Dep. Manager                    :  Mr. Nguyen Ho Quang Vinh

Tel                                      : (028) 2218 0814

PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Trưởng phòng                : Ô. Võ Thanh Cường

Phó phòng                      : Ô. Bùi Đức Thịnh

Phó phòng                      : Ô. Trần Thành Trung

Điện thoại                      : (028) 2218 0820

CONSTRUCTION INVESTMENT DEPT

Manager                             : Mr. Vo Thanh Cuong

Dep. Manager                    : Mr. Bui Duc Thinh

Dep. Manager                    : Mr. Trần Thành Trung

Tel                                      : (028) 2218 0820

PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ & PHÁP CHẾ

Trưởng phòng                : Ô. Nguyễn Minh Đạt

Phó phòng                      : Ô. Nguyễn Xuân Phương

Phó phòng                      : Ô. Võ Minh Khoa

Điện thoại                      : (028) 2218 0813

LEGAL & SECURITY INSPECTION DEPT

Manager                             : Mr. Nguyen Minh Dat

Dep. Manager                    : Mr. Nguyen Xuan Phuong

Dep. Manager                    : Mr. Vo Minh Khoa

Tel                                      : (028) 2218 0813

PHÒNG AN TOÀN

Trưởng phòng                : Ô. Phạm Anh Tuấn

Phó phòng                      : Ô. Trần Văn Tuy

Điện thoại                      : (028) 2240 5522

SAFETY DEPARTMENT

Manager                             : Mr. Pham Anh Tuan

Dep. Manager                    : Mr. Tran Van Tuy

Tel                                      : (028) 2240 5522

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trưởng phòng                : Ô. Phan Thái Bình

Phó phòng                      : Ô. Hoàng Kim Thanh

Điện thoại                      : (028) 2246 9477

INFORMATION TECHNOLOGY DEPT

Manager                             : Mr. Phan Thai Binh

Dep. Manager                    : Mr. Hoang Kim Thanh

Tel                                      : (028) 2246 9477

TRUYỀN TẢI ĐIỆN MIỀN ĐÔNG 1

Giám đốc                       : Ô. Trịnh Đình Chính

Phó giám đốc                 : Ô. Nguyễn Văn Lịch

Phó giám đốc                 : Ô. Nguyễn Tấn Hậu

Điện thoại                      : (0251) 221 0333

EASTERN POWER TRANSMISSION No.1

Manager                              : Mr. Trinh Dinh Chinh

Dep. Manager                     : Mr. Nguyen Van Lich

Dep. Manager                     : Mr. Nguyen Tan Hau 

Tel                                       : (0251) 221 0333

TRUYỀN TẢI ĐIỆN MIỀN ĐÔNG 2

Giám đốc                       : Ô. Nguyễn Minh Dũng

Phó giám đốc                 : Ô.Nguyễn Vỹ

Phó giám đốc                 : Ô. Lê Thế Sỹ

Điện thoại                      : (0274) 3885376

EASTERN POWER TRANSMISSION No.2

Manager                              : Mr. Nguyen Minh Dung

Dep. Manager                     : Mr. Nguyen Vy

Dep. Manager                     : Mr. Le The Sy

Tel                                       : (0274) 388 5376

TRUYỀN TẢI ĐIỆN TP.HCM

Giám đốc                       : Ô. Bùi Văn Hoàng

Phó giám đốc                 : Ô. Trần Anh Dũng

Phó giám đốc                 : Ô. Nguyễn Quang Thảo

Điện thoại                      : (028) 2175 5395

HO CHI MINH CITY POWER TRANSMISSION

Manager                              : Mr. Bui Van Hoang

Dep. Manager                     : Mr. Tran Anh Dung

Dep. Manager                     : Mr. Nguyen Quang Thao

Tel                                       : (028) 2175 5395

TRUYỀN TẢI ĐIỆN MIỀN TÂY 1

Giám đốc                       : Ô. Lê Xuân Thụ

Phó giám đốc                 : Ô. Phạm Ngọc Luật

Phó giám đốc                 : Ô. Trần Nhật Trung

Điện thoại                      : (0292) 2210740

WESTERN POWER TRANSMISSION No.1

Manager                              : Mr. Le Xuan Thu

Dep. Manager                     : Mr. Pham Ngoc Luat

Dep. Manager                     : Mr. Tran Nhat Trung

Tel                                       : (0292) 221 0740

TRUYỀN TẢI ĐIỆN MIỀN TÂY 2

Giám đốc                       : Ô. Ngô Mạnh Trung

Phó giám đốc                 : Ô. Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại                      : (0273) 3710104

WESTERN POWER TRANSMISSION No.2

Manager                               : Mr. Ngo Manh Trung

Dep. Manager                      : Mr. Nguyen Van Tuan

Tel                                        : (0273) 3710104

TRUYỀN TẢI ĐIỆN MIỀN TÂY 3

Giám đốc                       : Ô. Trần Quốc Hiệu

Phó giám đốc                 : Ô. Châu Sóc Kha

Điện thoại                      : (0297) 6290928

WESTERN POWER TRANSMISSION No.3

Manager                               : Mr. Tran Quoc Hieu

Dep. Manager                       : Mr. Chau Soc Kha

Tel                                         : (0297) 6290928