Hội nghị Người lao động Công ty Truyền tải điện 4 năm 2021

Ngày 30/3/2021, tại trụ sở Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty Truyền tải điện 4 năm 2021. Hội nghị vinh dự đón tiếp Ông Trịnh Tuấn Sơn, UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và đại diện các ban Tổ chức Nhân sự, Kế hoạch, An toàn, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Tài chính Công đoàn Tổng công ty.

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì, điều hành của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty, Hội nghị có mặt 146 đại biểu gồm Ban Giám đốc, UVBCH Công đoàn, Kế toán trưởng, Trưởng Ban TTND, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty và 125 đại biểu bầu từ Hội nghị Người lao động cấp phòng, đơn vị trực thuộc Công ty.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo  kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị được nghe Ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Công ty PTC4 trình bày báo cáo  kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm qua, Công ty đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định; các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời; công tác quản lý vận hành lưới điện ngày một tiếp cận mô hình tiên tiến, từng bước hiện đại; mô hình tổ chức, quản lý được kiện toàn thống nhất, đồng bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2020, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được đảm bảo, mức độ hài lòng về điều kiện, môi trường làm việc từng bước được nâng lên.

Sản lượng điện truyền tải năm 2020 là 97 tỷ 760 triệu kWh, tăng 0,95% so với năm 2019, bằng 94,09% kế hoạch, mức tăng trưởng phụ tải tiêu thụ điện giảm thấp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên. Tỉ lệ tổn thất điện năng chung năm 2020 là 1,04%, thấp hơn 0,06% so với chỉ tiêu kế hoạch giao là 1,10%. Trong đó tổn thất điện năng lưới 500kV là 0,55%; thấp hơn 0,02% so với chỉ tiêu kế hoạch giao là 0,57%; tổn thất điện năng lưới 220kV là 0,73%; thấp hơn 0,09% so với chỉ tiêu kế hoạch giao là 0,82%. Lưới điện Công ty quản lý vận hành an toàn liên tục, bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân của 19 tỉnh, thành phố phía Nam, Công ty đạt 7/9 chỉ tiêu sự cố, không có sự cố lớn, sự cố nghiêm trọng, không gây gián đoạn cung cấp điện, thời gian bình quân xử lý sự cố là 5,054 phút, thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu được giao là 30 phút, tỉ lệ sản lượng điện truyền tải không cung cấp được trong năm là 0,0005%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch 0,0038%.

Công ty đã thực hiện 100% kế hoạch sửa chữa lớn được EVNNPT giao bao gồm 241 công trình với tổng giá trị thực hiện cả năm là 296 tỷ 251 triệu đồng. Công tác ĐTXD đã hoàn thành tốt kế hoạch cả năm, cụ thể giá trị khối lượng thực hiện là 103 tỷ 172 triệu đồng, đạt 100,08% so với kế hoạch năm, giá trị thanh toán là 103 tỷ 613 triệu đồng, đạt 100,51% so với kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động để tiếp nhận vận hành khối lượng lưới điện tăng thêm khá lớn. Trong năm, số lượng lao động của Công ty giảm 54 người do hưu trí, chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng, nghỉ hưu trước tuổi và điều động sang các đơn vị trong EVNNPT, tăng 25 người do tiếp nhận biệt phái tại Cơ quan EVNNPT và tuyển dụng theo kế hoạch được duyệt. Công tác kiểm tra sát hạch, thi giữ bậc, nâng bậc cho công nhân tổ chức 06 khóa đào tạo với 1.533 lượt người tham gia; hoàn thành 100% kế hoạch 41 hạng mục đào tạo hàng năm với 22.563 người tham gia; hoàn tất kế hoạch huấn luyện, sát hạch ATVSLĐ và cấp thẻ an toàn điện cho 1.224 người. Công ty đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV thuộc Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia, kết quả công tác quốc phòng đã được nâng cao; an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện được giữa vững.

Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu năng suất lao động về lao động bình quân  tiết kiệm 46 lao động; Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiếp tục quan tâm, nỗ lực triển khai dự án An toàn an ninh thông tin, dự án Ứng dụng quản lý kỹ thuật trên nền tảng công nghệ GIS trên lưới truyền tải điện, triển khai việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của EVN.Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý luôn được chú trọng, duy trì thường xuyên, năm 2020 đã có 43 sáng kiến được Tổng công ty công nhận.

Công ty chú trọng triển khai Văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa EVNNPT sâu rộng tới từng cán bộ công nhân viên, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho CBCNV về Văn hóa EVNNPT, triển khai ký cam kết thực thi VHDN đến từng cán bộ công nhân viên. Các TTĐ đã tổ chức hội thảo về giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý vận hành lưới điện, đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấm điểm.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại cơ sở và tình hình thực hiện TƯLĐTT và chế độ chính sách của người lao động.

Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại, các nội dung công khai, các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, các nội dung người lao động được quyết định, các nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; bảo đảm các quyền dân chủ, lợi ích hợp pháp của người lao động tại nơi làm việc, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của CBCNV được đảm bảo, phù hợp với mức tăng NSLĐ và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. Công tác quản lý lao động tiền lương được thực hiện thống nhất từ Công ty đến các đơn vị. Công tác phân phối tiền lương của Công ty được thực hiện công khai, dân chủ, thu nhập của người lao động tiếp tục được duy trì ổn định. Công ty cũng đã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cho người lao động; Việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động luôn được quan tâm. Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe kịp thời; tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, duy trì hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong CBCNV và các đơn vị.

Công ty đã thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động theo các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty, Công ty. Duy trì thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động CBCNV hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo; vận động quyên góp quỹ tương trợ xã hội. Thực hiện thăm hỏi 149 CNVCLĐ về hưu, gia đình CNVCLĐ thuộc diện chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hỗ trợ chế độ nghỉ mát, tắm biển mùa hè cho CBCNV, quan tâm chăm lo cho người lao động trong dịp Tết,  tổ chức thăm hỏi trợ cấp CBCNV khó khăn và các gia đình chính sách, hưu trí, mất sức, chết vì công vụ.

Lãnh đạo chuyên môn và công đoàn Công ty luôn sâu sát trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trực tiếp tham dự và chỉ đạo hội nghị Người lao động ở các đơn vị. Kết quả hoạt động, công tác được đánh giá khách quan, sâu sắc và phản ánh đúng tình hình thực tế tại phòng, đơn vị. Các ý kiến tham luận, góp ý thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, mang tính xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lao động, của các đại biểu đối với hoạt động sản xuất, đến việc xây dựng và phát triển mối quan hệ lao động hài hòa, vì sự phát triển chung. TRong quá trình thực hiện hội nghị người lao động từ cấp cở sở, đã có 79 ý kiến từ các tổ, đội, trạm, phòng gửi lên hội nghị Người lao động của Đơn vị Truyền tải điện, các Phòng trực thuộc Công ty và 22 ý kiến giải quyết tại Hội nghị Người lao động Công ty. Tổ chức Công đoàn đã làm tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với chuyên môn, tạo điều kiện, môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đại bộ phận người lao động yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người sử dụng lao động đã quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn các cấp hoạt động thuận lợi, quan tâm và có trách nhiệm cao trong việc trả lời các ý kiến kiến nghị, đề xuất của người lao động. Việc thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách cho người lao động, các ý kiến thắc mắc, kiến nghị về quyền lợi của người lao động đều được giải quyết thỏa đáng. Quan hệ lao động trong Công ty ổn định, hài hòa, đại bộ phận người lao động an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Hội nghị được nghe các tham luận các đơn vị, tiêu biểu Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý như ra mắt trang Web nội bộ Truyền tải, lập mã code QR cho các thiết bị điện cao áp và quản lý hiện trạng hoạt động hệ thống PCCC của đơn vị quản lý; Truyền tải điện miền Đông 2 với công tác bố trí sắp xếp, tổ chức lực lượng lao động gián tiếp, trực tiếp cho phù hợp với đơn vị quản lý nhiều trạm biến áp và đường dây 220kV, 500kV.

Tại Hội nghị, danh sách tham gia đối thoại cấp Công ty theo quy định tại Điều 38 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, gồm 19 thành viên đại diện cho bên người sử dụng lao động và 30 thành viên đại diện cho bên người lao động đã được công bố.

Ông Trịnh Tuấn Sơn,  Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Trịnh Tuấn Sơn đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công ty trong thời gian qua, PTC4 luôn là đơn vị đầu tàu trong EVNNPT, đóng góp rất lớn, luôn luôn đi đầu trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác thực thi chuyển đổi số hiện nay. Chủ tịch Công đoàn EVNNPT lưu ý trong thực tế công tác chuyển đổi số thành công là rất ít, nhưng khi thành công rất có giá trị hiệu quả, cần triển khai thực hiện ngay, nhanh chóng, dám nghĩ dám làm,  với quyết tâm cao và đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác chuyển đổi số; trước mắt Công ty tập trung công tác đào tạo nhận thức về chuyển đổi số, người lao động cùng đồng lòng với quyết tâm của lãnh đạo thì mới thành công. Đối với công tác tổ chức đối thoại trong đơn vị, trách nhiệm người sử dụng lao động cùng công đoàn phải tuyên truyền và thực hiện theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, thực hiện đối thoạt ít nhất 1 năm/lần và đối thoại khi có vụ việc như đánh giá phân phối tiền lương, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, phương án sử dụng lao động, thang, bảng lương, định mức lao động,… Tập trung rà soát các quy chế, quy định nội bộ, thực hiện số hóa, liên kết với phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung của EVN, tiến tới đánh giá hoàn toàn tự động đối với việc phân phối tiền lương theo 3P. Chủ tịch Công đoàn cũng trao đổi thêm về công tác hiệu chỉnh định mức, định biên lao động trong giao đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, chuyển đổi trạm không người trực, chuyển đổi số hiện nay, Công ty tiếp tục nghiên cứu, tập trung tổ chức đối thoại nội dung này, chuẩn bị kỹ các số liệu, dữ liệu để chứng minh, giải trình khi tổ chức đối thoại, góp phần xác định đúng định mức, định biện sẽ đáp ứng chiều dài phát triển, tạo động lực cho người lao động gắn bó với ngành, với nghề. Ngoài ra, Ông Trịnh Tuấn Sơn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty còn nhắc nhở và gửi gắm sự tin tưởng đối với Chuyên môn và Công đoàn Công ty trong việc phối hợp tổ chức thành công Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp EVNNPT tổ chức tại Cần Thơ trong dịp Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 và tiếp tục triển khai thực thi Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT ở tầm cao hơn đáp ứng với phong trào chuyển đổi số của EVN.

Ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trả lời các kiến nghị của Người lao động trước Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp thu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo EVNNPT, cam kết thực hiện đúng theo TƯLĐTT, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,  tập trung công tác chuyển đổi số, đồng thời sẽ phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, quyết tâm vì mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị người lao động đã đề ra. Trước những nhiệm vụ mới, thách thức mới, toàn thể CBCNV của PTC4 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thế mạnh sẵn có, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Ngành điện.

Lãnh đạo EVNNPT và Lãnh đạo PTC4 hưởng ứng tham gia “Tết trồng cây” theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Lãnh đạo cùng các Ban EVNNPT và Lãnh đạo PTC4 triển khai thực hiện công tác ”Tết trồng cây” trước khuôn viên của Công ty theo tinh thần Chỉ thị Liên tịch 644/CTLT-EVNNPT-CĐ ngày 04/3/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu trồng mới và chăm sóc ít nhất 1.500 cây xanh trong năm 2021 và 6.000 cây giai đoạn 2021- 2025.

Đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty.

Ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Truyền tải điện Thành phố hồ Chí Minh đóng góp ý kiến và tham luận tại Hội nghị về chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 2 đóng góp tham luận tại Hội nghị về công tác bố trí sắp xếp, tổ chức lực lượng lao động

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động công ty năm 2021


  • Văn Lạc, Công đoàn PTC4