Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty Truyền tải điện 4 năm 2020

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty Truyền tải điện 4 năm 2020 đã tôn vinh các thành tích đạt được của Công ty giai đoạn 2015 – 2020, qua đó cổ vũ, động viên toàn thể CBCNV và tạo sự thống nhất về nhận thức đúng đắn mục đích và ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và phát triển hệ thống truyền tải điện Quốc gia; tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường để vượt qua mọi khó khăn, thách thức hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Sau đây là Video clip chương trình tôn vinh các thành tích khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 của Công ty.

 


  • PTC4