Ký sự truyền hình do Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện - Đường dây thế kỷ - Tập 5 - Thắp sáng buôn làng

Dòng chảy điện năng là nguồn mạch quan trọng kích hoạt sự phát triển toàn diện cho các tỉnh Tây Nguyên. Sự no ấm của người dân hôm nay là thành quả của những quyết sách quan trọng, khai thác tiềm năng và thế mạnh của Tây Nguyên. Đó cũng là mong muốn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc sinh thời...


  • Nguồn: Đài truyền hình Vĩnh Long