PTC4 Thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV – 500kV đợt 3

Ngày 04/11/2021 Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Thông báo số 11706/TB-PTC4 về việc thông báo tuyển dụng lao động nghề vận hành trạm biến áp 220kV – 500kV đợt 3. Dưới đây là nội dung Thông báo số 11706/TB-PTC4.

Mẫu đơn dự tuyển
Mẫu Sơ yếu lý lịch


  • Phòng Tổ chức nhân sự - PTC4