PTC4 đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3.

Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng, từ khóa 80 (tháng 06 - 07/2018) đến khóa 97 đang diễn ra từ ngày 12 – 28/11/2019 tại Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền tải điện 4 đã cử tổng số 25/33 cán bộ thuộc đối tượng 3 khu vực cơ quan Công ty và Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức, đạt tỷ lệ 76,0% so với 0% cuối quý II/2018.

Lễ bế giảng và phát giấy chứng nhận.

Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị và Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương quy định: “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên; là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành. Do vậy, trong nhiệm kỳ công tác, cán bộ phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tương ứng với chức danh cán bộ…”.

Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng, từ khóa 80 (tháng 06 - 07/2018) đến khóa 97 đang diễn ra từ ngày 12 – 28/11/2019 tại Trường Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền tải điện 4 đã cử tổng số 25/33 cán bộ thuộc đối tượng 3 khu vực cơ quan Công ty và Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức, đạt tỷ lệ 76,0% so với 0% cuối quý II/2018. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ trong điều kiện khối lượng công việc, quy mô quản lý lưới truyền tải điện ngày càng tăng, định mức lao động ngày càng giảm và yêu cầu bức thiết về tăng năng suất lao động trong toàn Công ty, góp phần thực hiện công tác cán bộ.

Để đạt được kết quả trên, hàng năm, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự; Ban chỉ huy quân sự Công ty thường trực tham mưu kế hoạch và động viên cán bộ thu xếp công tác tham gia, có lộ trình từng năm 2018, 2019 và đến hết năm 2020, 100% đối tượng 3 phải hoàn thành khóa bồi dưỡng, chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Đề án kiện toàn, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ; xây dựng Ban chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 và Chỉ thị số 837/CT-BTL ngày 14/4/2017 của Tư lệnh Quân khu 7 về việc tổ chức, xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự và đơn vị tự vệ trong các cơ quan, tổ chức ở cơ sở, nhà trường, doanh nghiệp thuộc quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu.

Mỗi khóa bồi dưỡng kéo dài 12 ngày, cán bộ tham dự học được triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trang bị các kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ… Thông qua các lớp này, học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó có vận dụng vào thực tiễn công tác. Kết thúc các khóa học, học viên viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận, trong đó có 02 cán bộ Công ty đạt loại giỏi và 23 cán bộ đạt loại khá.

Đi thực tế tại Trung đoàn Gia Định.


  • Xuân Phương - P.KTTT-PC