PTC4 tham gia Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 18/3/2022 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Từ 13 giờ 30 ngày 01 tháng 4 năm 2022, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức cho 334 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển  khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung  ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị truyền hình trực tuyến từ Đảng ủy EVNNPT kết nối truyền hình tại Công ty và 6 điểm cầu truyền hình tại các đơn vị Truyền tải điện; đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Kết luận, Quy định do đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt và luận giải các nội dung cơ bản, trọng tâm của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương  về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn  chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo  đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực  hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Cán bộ đảng viên được quán triệt Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy EVNNPT thực hiện Kết luận  Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống  chính trị do đồng chí Vũ Hồng Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia báo cáo thông qua.

Sau học tập, quán triệt, Đảng ủy Công ty thông qua, triển khai Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận, Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII trong toàn Đảng bộ trong tháng 4/2022./.

Một số hình ảnh liên quan:


  • Ngô Văn Bình - VP Đảng ủy PTC4