PTC4 tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020.

Ngày 30/6/2020, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2020 tại trụ sở Công ty, về tham dự hội nghị có 140 đại biểu đại diện cho 1.445 người lao động toàn Công ty.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn và Lãnh đạo các Ban Kế hoạch, Tổ chức và Nhân sự Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Về phía PTC4 có đồng chí Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, đồng chí Đống Tiến Long - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, các đồng chí trong Ban Lãnh đạo và BCH Công đoàn Công ty.

Đ/c Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đ/c Đống Tiến Long, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty điều hành Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh-Đầu tư xây dựng năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020.  Theo đó năm 2019, Công ty đã đạt được những kết quả quan trọng, vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định đảm bảo truyền tải đủ điện cho phát triển kính tế- xã hội và đời sống nhân dân; các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời; công tác quản lý vận hành lưới điện ngày một tiếp cận mô hình tiên tiến, từng bước hiện đại; mô hình tổ chức, quản lý được kiện toàn thống nhất, đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được đảm bảo, mức độ hài lòng về điều kiện, môi trường làm việc từng bước được nâng lên; Đã hoàn thành trước 01 năm được một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm 2016-2020 như chỉ tiêu chuyển đổi 60% trạm biến áp 220kV sang vận hành ở chế độ không người trực, năng suất lao động tính theo sản lượng điện truyền tải là 65,35 triệu kWh/người, đạt 103% so với kế hoạch (đến năm 2020 đạt 61,47 triệu kWh/người). 06 tháng đầu năm 2020, vượt qua giai đoạn rất khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty đã được triển khai toàn diện, số sự cố lưới điện đã giảm nhiều so với năm 2019, bảo đảm truyền tải điện cho nhu cầu phụ tải, khối lượng đầu tư vượt 24% so với kế  hoạch 06 tháng.  Hội nghị cũng đã có các tham luận thiết thực bàn về các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh-Đầu tư xây dựng năm 2020 và chủ đề năm 2020 “Hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020”.  

Đ/c Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đống Tiến Long – Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả Hội nghị người lao động cấp phòng, đơn vị, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại, các nội dung công khai, các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, các nội dung người lao động được quyết định, các nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; bảo đảm các quyền dân chủ, lợi ích hợp pháp của người lao động tại nơi làm việc, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của CBCNV được đảm bảo, phù hợp với mức tăng NSLĐ và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. Công tác quản lý lao động tiền lương được thực hiện thống nhất từ Công ty đến các đơn vị. Công tác phân phối tiền lương của Công ty được thực hiện công khai, dân chủ, thu nhập của người lao động tiếp tục được duy trì ổn định. Công ty cũng đã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe kịp thời; tổ chức các hoạt động văn thể mỹ, duy trì hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong CBCNV và các đơn vị. Năm 2019, kết quả tỉ lệ hài lòng của CBCNV với điều kiện làm việc là 77,33%, cao hơn 3,33% so với chỉ tiêu “Tỷ lệ phần trăm CBCNV hài lòng với điều kiện làm việc” Tổng công ty giao là 74%.

Đ/c Đống Tiến Long - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 của các Phòng, Đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân Công ty Nhiệm kỳ 2018-2020 và Báo cáo tình hình thu chi Quỹ tương trợ xã hội, Phúc lợi, khen thưởng năm 2019.

Đ/c Trịnh Tuấn Sơn – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến truyền đạt và chỉ đạo của đồng chí Trịnh Tuấn Sơn – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về các chủ trương  liên quan đến điều kiện làm việc, thu nhập của người lao động, đổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT.

Tại hội nghị, Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn và đại diện các phòng chức năng đã trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động, tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

Đ/c Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tiếp thu những ý kiến góp ý, chỉ đạo của đại biểu cấp trên.

Hội nghị đã tiến hành bầu 28 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết tham gia Hội nghị người lao động Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2020. Bầu 05 thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia vào Ban thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Hội nghị cũng đã thống nhất quyết nghị, thông qua các nội dung báo cáo tình hình thực hiện quy chế, quy định của Tổng công ty, quy định của Công ty; các góp ý đối với nội dung nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định của Tổng công ty; Quy định phối hợp giữa Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty; Quy định quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ tương trợ xã hội của Công ty; Quy định phân phối và chi trả tiền lương SXKD điện, Quy định phân phối lương kiêm nhiệm QLDA và tiền lương SXKD khác của Công ty.

Đ/c Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty thay mặt Tổ thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bà Đặng Thị Hải Yến - Phó Chánh Văn phòng Công ty trình bày tham luận tại Hội nghị.

 

 


  • Phương Nam - Ngọc Dung