Số hóa hồ sơ kỹ thuật trong việc quản lý vận hành Trạm biến áp không người trực.

Thực hiện theo Nghị quyết 20/NQ-HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tổng công ty, đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác Quản lý vận hành. Tổ TTLĐ Tao Đàn đã đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số nhằm đáp ứng hoàn thành khối lượng lớn yêu cầu công việc ngày một cao hơn, đồng thời sẽ góp phần tăng năng suất lao động trong đơn vị.

Tổ thao tác lưu động Tao Đàn (Tổ TTLĐ Tao Đàn) được đưa vào Trạm vận hành không người trực từ tháng 06/2021, nhân sự trong Tổ TTLĐ Tao Đàn chỉ còn 05 nhân viên trực vận hành, cùng với khối lượng lớn công việc trong chức năng, và nhiệm vụ được giao, đòi hỏi CBCNV phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành ngày càng cao. Xác định mục tiêu rõ ràng, cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 và Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể CBCNV Tổ TTLĐ Tao Đàn luôn ý thức được nhiệm vụ trong việc thực hiện từng bước số hóa công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; Qua đó, công tác chuyển đổi số theo chức năng nhiệm vụ của Tổ TTLĐ Tao Đàn cũng từng bước mang lại hiệu quả tích cực.

Trạm đã thực hiện số hóa các file văn bản và biên bản bằng giấy đã lỗi thời sang dạng file PDF bằng cách ứng dụng phần mềm CamScanner. Đến nay Tổ TTLĐ 220kV Tao Đàn đã số hóa gần như các biên bản thí nghiệm và số liệu đóng điện của các thiết bị trong Trạm. Từ đó có thể giảm được không gian lưu trữ vật lý và chống lại các tác động môi trường làm cho các tài liệu giấy dễ bị hao mòn.

Điều hành viênTổ TTLĐ Tao Đàn ứng dụng CamScanner trong quá trình Scan tài liệu vận hành

Ngoài ra CBCNV Tổ TTLĐ Tao Đàn còn chủ động ứng dụng các công nghệ hiện đại khác nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý vận hành TBA không người trực như: Ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS; Chương trình MDMS (giám sát công tơ đo điếm xa); Phần mềm so sánh đánh giá và phân tích số liệu thí nghiệm các thiết bị (CBM); Ứng dụng trang tính Excel sử dụng các hàm (Functions) cho logsheets trên dữ liệu MDMS tiết kiệm thời gian không phải nhập thủ công như trước đây; Cũng như ứng dụng các phần mềm sử dụng rộng rãi trong cộng đồng như Phần mềm Zalo, Phần mềm họp trực tuyến Zoom, Google drive, Google Sheet…

Ngoài ra, Tổ TTLĐ Tao Đàn đã trang bị hệ thống camera giám sát toàn trạm, hệ thống PCCC giám sát từ xa qua thiết bị di động từ đó thuận tiện cho công tác vận hành trong đơn vị.

Điều hành viênTổ TTLĐ Tao Đàn giám sát Trạm thông qua màn hình quay lại từ Camera.

Với Chủ đề năm 2022 của EVNNPT là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Tổ TTLĐ Tao Đàn quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ được triển khai vào công tác quản lý vận hành, từ đó góp phần đãm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn liên tục, ổn định phục vụ nhu cầu đời sống, xã hội, an ninh, quốc phòng./.


  • Nguyễn Huỳnh Trí - Tổ TTLĐ Tao Đàn - TTĐHCM