Tăng cường công tác quản lý vận hành và giảm sự cố.

Chi bộ 2 chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các công tác quản lý vận hành lưới điện, điều độ, tổn thất, điện năng, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực (ĐTPTNNL), ứng dụng khoa học công nghệ.

Công ty Truyền tải điện 4 có nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn, tin cậy, ổn định, đảm bảo an ninh lưới điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nói riêng và cả nước. Thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 04/6/2014 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tăng cường quản lý vận hành, sửa chữa nhằm giảm thiểu sự cố trên lưới truyền tải điện, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Nghị quyết số 1038-NQ/ĐU ngày 26/4/2015.

Đặc điểm tình hình của Chi bộ 2 

Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4; tổng số đảng viên Chi bộ 2 hiện nay là 17 đồng chí trên tổng số 44 CBCNV, đạt tỷ lệ 31,8%, trong đó gồm 15 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị, các đảng viên công tác tại các Phòng TCNS, Kỹ thuật, Điều độ và Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty, trình độ học vấn có 13 đồng chí bậc đại học, 04 đồng chí bậc cao học, ngoài ra chỉ có 01 đồng chí là nữ CNVC. Chi bộ 2 chỉ đạo, lãnh đạo các lĩnh vực công tác quản lý vận hành lưới điện, điều độ, tổn thất, điện năng, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực (ĐTPTNNL), ứng dụng khoa học công nghệ.

Công tác quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, văn bản của Đảng ủy cấp trên

Chi bộ 2 đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 04/6/2014 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tăng cường quản lý vận hành, sửa chữa nhằm giảm thiểu sự cố trên lưới truyền tải điện và Nghị quyết số 1038-NQ/ĐU ngày 26/4/2015 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đến toàn thể đảng viên và CBCNV trong Chi bộ.

Trong năm 2019 Chi bộ đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 01/04/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện trong Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình hành động số 25-CTr/ĐU ngày 22/4/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn đến toàn thể đảng viên và CBCNV trong Chi bộ.

Triển khai trong Chi bộ thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Thành viên về chủ đề hàng năm của EVNNPT từ 2015, đặc biệt là Nghị quyết 4588/NQ-HĐTV ngày 21/12/2018 thực hiện chủ đề năm 2019 của EVNNPT là "Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện Quốc gia".

Công tác tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Chi ủy Chi bộ 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu cho lãnh đạo Công ty, hướng dẫn, chỉ đạo, phòng chức năng, các đơn vị Truyền tải đề ra các giải pháp tối ưu trong quản lý vận hành lưới điện, giảm sự cố.

Chi bộ đã phân công đồng chí Chi ủy viên – Trưởng phòng kỹ thuật trực tiếp chịu trách nhiệm tham mưu chi bộ triển khai các nội dung liên quan đến công tác quản lý vận hành lưới điện và giảm sự cố theo các chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những công tác trọng tâm trong quản lý vận hành như: hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trực tiếp; không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố do sét và sự cố MBA 500kV; xử lý nhanh sự cố để khôi phục chế độ vận hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật vận hành; tăng cường công tác quản lý tổn thất điện năng; thực hiện tốt công tác kỹ thuật an toàn, phòng chống lụt bão; kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; vận dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phân tích sự cố, đưa ra các giải pháp xử lý với các điều kiện hiện có; góp ý thiết kế các công trình mới, tổ chức nghiệm thu; phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 

Kết quả thực hiện

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương, chỉ đạo của EVNNPT trong công tác quản lý vận hành và giảm sự cố đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty trong thời gian qua, một số kết quả tiêu biểu:

- Ý thức của CB CNV về vị trí, vai trò trong công tác vận hành hệ thống điện, đảm bảo vận hành an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPT và EVN ngày càng được nâng cao, đặc biệt là việc chấp hành các quy định về kỷ luật vận hành.

- Giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT đã được quan tâm thực thi ở tất cả các khâu, các bộ phận và mọi mặt công tác. Nhờ việc đẩy mạnh và thực hiện tốt Văn hóa EVNNPT, CB CNV Công ty đã tin tưởng, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải khu vực phía Nam.

- Các quy trình vận hành lưới điện truyền tải theo quy định ngày càng hoàn thiện.

- Công ty triển khai áp dụng chỉ số KPI vào tính tiền lương hàng tháng kể từ tháng 4/2017, từ đó năng suất lao động mỗi năm tăng bình quân 12%.

- Năng lực quản lý vận hành lưới điện truyền tải của Công ty ngày càng được nâng cao, mô hình tổ chức quản lý ngày càng hoàn thiện, hiệu quả. Hệ thống điện truyền tải được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, không có sự cố lớn, sự cố diện rộng, kéo dài, đảm bảo cung cấp điện trong các ngày lễ, tết, sự kiện quan trọng; số sự cố lưới điện chỉ bằng 36,93% so với tổng chỉ tiêu sự cố 5 năm được giao. Công ty đã làm rất tốt công tác giảm sự cố, suất sự cố đã giảm dần theo hàng năm từ năm 2015 đến nay và đạt theo chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty giao. Công ty có 03 năm đạt tất cả 9/9 chỉ tiêu sự cố, riêng 02 năm 2018, 2019 đạt 8/9 chỉ tiêu sự cố.

- Khối lượng quản lý vận hành của Công ty tăng so với đầu nhiệm kỳ:  đường dây tăng 28,86%, dung lượng MBA tăng 51,32%, sản lượng truyền tải tăng bình quân 8,9%/năm, trong khi đó TTĐN chung giảm từ 1,3% năm 2015 đến năm 2019 còn 1,1%.

- Công ty đã thực hiện tốt việc chuyển đổi, đưa vào vận hành 26 trạm không người trực, đạt 60% trên tổng số các trạm 220KV (43 trạm), hoàn thành chỉ tiêu trạm không người trực đến năm 2020.

- Công tác thí nghiệm định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên luôn được thực hiện tốt, góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống truyền tải điện.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho con người trong quản lý vận hành lưới điện, công tác vệ sinh lao động luôn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, trong nhiệm kỳ không để xảy ra tai nạn lao động; công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp luôn được thực hiện một các quyết liệt, nhờ đó số sự cố do vi phạm hành lang đã giảm nhiều; Thực hiện nghiêm quy định pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra sự cố thiết bị do cháy, nổ; công tác PCTT&TKCN luôn được Công ty quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt.

- Công tác chuẩn bị sản xuất cũng được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Công tác xử lý các tồn tại lâm quản đã chuyển biến mạnh mẽ, đến năm 2016 đã xóa được tất cả các tồn tại lâm quản kéo dài rất lâu từ trước, công tác này tiếp tục duy trì thực hiện quyết liệt cho đến nay.

- Công tác quản lý bảo vệ môi trường đã thực hiện đầy đủ các nội dung trong hồ sơ môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt, trong nhiệm kỳ không có bất cứ vụ việc gì về môi trường.

- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào quản lý, vận hành lưới điện được đẩy mạnh, số lượng sáng kiến được duyệt hàng năm đã gia tăng về số lượng và chất lượng.

- Hệ thống hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin không ngừng được nâng cấp, luôn được đảm bảo tính ổn định, liên tục và an toàn.

Bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ

  • Bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn công tác quản lý vận hành lưới điện và triển khai các giải pháp giảm sự cố đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu như sau:

- Công tác quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn và giảm sự cố.

- Thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm trong chấp hành các nội quy, quy trình, quy phạm, kỷ cương kỷ luật trong công tác vận hành.

- Tập trung nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý vận hành góp phần quan trọng trong việc giảm sự cố, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

- Thường xuyên phối hợp tốt với các địa phương trong công tác tuyên truyền, bảo vệ an toàn hành hành lang lưới điện.

  • Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quản lý vận hành lưới điện truyền tải an toàn, tin cậy, ổn định, đảm bảo an ninh lưới điện trong nhiệm kỳ mới, cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

- Tiếp tục quán triệt, lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/ĐU ngày 01/04/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

- Lãnh đạo phòng chức năng nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Công ty đề ra các giải pháp kỹ thuật tối ưu nhất trong quản lý vận hành lưới điện để khắc phục triệt để, giảm thiểu sự cố có yếu tố chủ quan, đảm bảo thực hiện các nội dung của Đề án nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện được ban hành tại Quyết định số 198/QĐ-EVNNPT ngày 06/12/2019 của Hội đồng Thành viên EVNNPT và kế hoạch triển khai Đề án tại Quyết định số 57/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý những nguy cơ tiềm ẩn, bất thường của thiết bị nhằm giảm thiểu sự cố. Tiếp tục thực hiện đề án giảm tổn thất điện năng; rà soát để bổ sung, hiệu chỉnh nội dung thao tác nhị thứ trong phiếu công tác; hoàn thiện công tác hoàn công mạch nhị thứ trong TBA ; đẩy mạnh nghiên cưu, học tập , áp dụng phương pháp bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy và điều kiện thiết bị; đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành.

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, nghiệm thu dự án, công trình lưới điện trước khi đưa vào quản lý vận hành.

- Tăng cường kiểm tra an toàn hành lang lưới điện. Thường xuyên thực hiện tốc công tác phối hợp với các ngành, các cấp địa phương trong công tác bảo vệ an toàn, an ninh lưới điện.

Với quyết tâm chính trị cao trong Chi bộ cùng với sự đồng lòng, nhiệt tình của đảng viên, CB CNV, Chi bộ 2 tin tưởng sẽ lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Công ty giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty.  


  • Chi bộ 2