Thông báo kết quả tuyển dụng lao động

Ngày 03/11/2021 Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Thông báo số 11662/TB-PTC4 về việc kết quả tuyển dụng lao động. Dưới đây là nội dung Thông báo số 11662/TB-PTC4.

 


  • Phòng Tổ chức nhân sự - PTC4
  • 0 nhận xét


Các Tin khác


Gửi nhận xét