Thông điệp của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên đầu năm mới 2020

Năm 2019, tập thể CBCNV EVNNPT đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính.

EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 199,306 tỷ kWh, tăng 8% so với năm 2018, góp phần quan trọng để EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Trong nhiều năm qua, EVNNPT đã quyết liệt thực hiện các giải pháp giảm sự cố, do đó năm 2019 số vụ sự cố tiếp tục giảm. Đặc biệt năm 2019, tổn thất điện năng trên Hệ thống truyền tải điện quốc gia đạt 2,15%, thấp nhất trong 11 năm qua. Chúng ta đã nỗ lực hoàn thành trước 01 năm kế hoạch chuyển 60% trạm biến áp 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực.

Trong công tác đầu tư xây dựng, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc rất lớn trong thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; trong công tác chuẩn bị đầu tư và nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng các ban, đơn vị đã rất cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện được khối lượng đầu tư vượt kế hoạch, với giá trị 19.742 tỷ đồng, cao nhất trong 03 năm gần đây. EVNNPT đã hoàn thành đưa vào vận hành 43 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm, đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Hà Nội, miền Nam, tăng cường năng lực truyền tải điện, giải quyết tình trạng quá tải tại các khu vực, đồng bộ với các nguồn điện và cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Để phục vụ giải tỏa công suất một số lượng lớn các nhà máy điện năng lượng tái tạo mới được đưa vào vận hành trong năm 2019, tập trung chủ yếu tại khu vực Nam Trung Bộ, Tổng công ty đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và đưa vào vận hành nhiều dự án truyền tải điện vượt trước tiến độ theo kế hoạch. Trong năm 2019, EVNNPT cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải năm 2020 và các năm tiếp theo, nhất là các ĐD 500 kV mạch 3: Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2, có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cấp điện cho khu vực miền Nam giai đoạn từ năm 2020 trở đi.

EVNNPT đã tích cực thực hiện các giải pháp đảm bảo lành mạnh tình hình tài chính. Các chỉ tiêu tài chính năm 2019 đều đáp ứng quy định và đạt yêu cầu. EVNNPT đã hoàn thành kế hoạch quyết toán, đảm bảo đúng quy định về quyết toán các công trình đầu tư xây dựng. EVNNPT đã được Fitch Ratings (một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất trên thế giới) công bố xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT ở mức BB ngang bằng công ty mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam; xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+. Kết quả xếp hạng này giúp EVNNPT củng cố mức độ tín nhiệm và tăng cường tính minh bạch, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và phát hành trái phiếu quốc tế.

Các nhiệm vụ trọng tâm khác như công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp; quản lý, quản trị; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được Tổng công ty tập trung đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tốt.

Trong những năm qua, EVNNPT luôn thực hiện tốt việc sử dụng và tuyển dụng lao động. Năm 2019, EVNNPT tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp lại lao động, điều chuyển lao động từ các Công ty Truyền tải điện sang Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện và các Ban QLDA, biệt phái lao động từ các đơn vị về công tác tại Cơ quan Tổng công ty; hạn chế tối đa tuyển dụng lao động mới. Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, mặc dù khối lượng quản lý tăng thêm so với thời điểm 31/12/2018 là 1.115 km đường dây 220 kV, 500 kV và 8.709 MVA dung lượng MBA 220 kV, 500 kV nhưng lao động toàn Tổng công ty vẫn giảm 188 người; năng suất lao động thực hiện vượt kế hoạch và tăng 22,3% so với năm 2018.

Trong năm 2019, nhiều đề án quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị đã được hoàn thành. Đề án Sắp xếp lại các Truyền tải điện thuộc các Công ty Truyền tải điện có nội dung chính là phân chia lại phạm vi quản lý của các Truyền tải điện để hoạt động hiệu quả hơn. Đề án Nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý vận hành; hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao năng lực quản trị của các PTCs; xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân quản lý vận hành chuyên nghiệp; phù hợp với lộ trình thực hiện trạm biến áp không người trực và xây dựng lưới điện thông minh. Đề án Nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của NPTS. Đề án Nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý, điều hành lưới truyền tải điện của EVNNPT sau khi A0 chuyển thành Công ty TNHH MTV với mục tiêu nghiên cứu, so sánh, đề xuất mô hình quản lý, điều hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia trong mối quan hệ giữa EVNNPT và A0, mô hình tổ chức nội bộ giữa các đơn vị của EVNNPT và kế hoạch triển khai thực hiện.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các hoạt động với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hoàn thành các mục tiêu chiến lược, EVNNPT đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc trong Chiến lược Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công việc trong Đề án Lưới điện thông minh.

Năm 2019, EVNNPT đã tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 và đã hoàn thành 06 trong tổng số 08 chiến lược thành phần. EVNNPT đang tiếp tục triển khai xây dựng các Chiến lược thành phần còn lại và thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo lộ trình để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Việc xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp luôn được EVNNPT quan tâm, chú trọng. Năm 2019, EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền và thực hiện Văn hóa EVNNPT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: triển khai cam kết thực thi Văn hóa EVNNPT đến từng CBCNV; phổ biến các nội dung của tài liệu Văn hóa EVNNPT bằng nhiều các hình thức khác nhau; phát động cuộc thi xây dựng video clip về con người và Văn hóa EVNNPT; tổ chức ngày hội Văn hóa EVNNPT tại Cơ quan EVNNPT và các đơn vị; tổ chức Hội thảo về các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT,…

Lãnh đạo EVNNPT và các đơn vị luôn quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, ổn định việc làm và tiền lương của CBCNV. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng với điều kiện làm việc của CBCNV toàn Tổng công ty đạt 79,16%, tăng 6% so với năm 2018.

Năm 2020 là năm quyết định việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 nên chúng ta phải hết sức tập trung, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính. Ngoài ra, chúng ta cần tập trung thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, công việc quan trọng sau:

Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm đáng kể số vụ sự cố, trong đó tập trung giảm sự cố do sét, vi phạm hành lang tuyến, thiết bị nhất thứ, thiết bị nhị thứ, không có sự cố chủ quan. Chú trọng thực hiện tốt các giải pháp giảm tổn thất điện năng, nhất là đối với cấp điện áp 220 kV.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, đặc biệt là các dự án đường dây 500 kV mạch 3, giải tỏa công suất các NMĐ BOT và năng lượng tái tạo.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp làm lành mạnh tình hình tài chính. Đa dạng hóa các hình thức thu xếp vốn; triển khai thực hiện các hình thức huy động vốn không có bảo lãnh của Chính phủ.

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch trong các đề án: Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện, Nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện, Lưới điện thông minh. Xây dựng và triển khai Đề án Nâng cao năng lực các Ban Quản lý dự án.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong Chiến lược phát triển EVNNPT và các Chiến lược thành phần theo lộ trình. Đảm bảo hoàn thành mục tiêu chiến lược năm 2020: EVNNPT trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu ASEAN. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Văn hóa EVNNPT trong toàn Tổng công ty.

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty, tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp của toàn thể CBCNV vào thành tích chung của EVNNPT năm 2019. Tôi đề nghị toàn thể CBCNV trong Tổng công ty hết sức cố gắng, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, phấn đấu đạt được nhiều thành tích để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ truyền Canh Tý, tôi kính chúc toàn thể CBCNV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

 

 

Đặng Phan Tường

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

 


  • EVNNPT


Các Tin khác