Thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT năm 2021, nâng cao năng lực truyền tải điện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng cho một doanh nghiệp tồn tại và phát triển, nguồn lực này ngày càng có chất lượng thì càng đóng góp nhiều cho sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Phát triển nâng cao năng lực truyền tải điện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những chiến lược của EVNNPT năm 2021.

Thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) năm 2021, Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, tìm kiếm phát triển nhân tố, đào tạo nguồn nhân lực hiện tại và chuẩn bị lực lượng kế thừa đủ khả năng trình độ đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, một trong những giải pháp nâng cao năng lực truyền tải điện là sắp xếp, bố trí lao động gián tiếp tại các truyền tải điện khu vực. Theo định biên cũ, lực lượng lao động gián tiếp tại các Truyền tải điện đã bị quá tải vì chỉ tối đa 17 người (kể cả Ban Giám đốc), trong khi đó khối lượng lưới điện quản lý tăng hàng năm, ứng dụng nhiều công nghệ khoa học kỹ thuật mới trong quản lý và vận hành lưới điện. Đó là một thách thức không nhỏ trong công tác phát triển nguồn nhân lực nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao. Toàn Công ty chỉ có 6 TTĐ khu vực, mỗi đơn vị TTĐ phải quản lý địa bàn tối đa đến 4 tỉnh, thành phố. Phân vùng địa hình khác nhau về mặt địa lý như trung du, đồng bằng…dẫn đến bố trí lao động cũng phải linh hoạt, phát huy hết ưu điểm, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn của từng cá nhân công tác.

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 02/04/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt định biên lao động gián tiếp của các đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4);  Công ty đã ban hành Quyết định số 6954/QĐ-PTC4 ngày 23/06/2021 về việc phê duyệt định biên lao động gián tiếp các phòng chức năng thuộc các truyền tải điện khu vực.

Căn cứ nhu cầu và tình hình lao động thực tế tại PTC4, Công ty đã triển khai cho các truyền tải điện khu vực tiến hành rà soát, bố trí, sắp xếp lao động gián tiếp tại đơn vị đúng định biên lao động, tuyển chọn lao động phù hợp nhu cầu công việc tại đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực đảm bảo trong công tác quản lý vận hành lưới điện trong giai đoạn hiện tại và thời gian tới với khối lượng lưới quản lý ngày càng tăng.

HÌnh ảnh CBCNV Đội Truyền tải điện Đồng Xoài năm 2017.

Công ty chỉ đạo cho các đơn vị TTĐ nhanh chóng thực hiện phương án bố trí sắp xếp lao động, bổ sung từ nguồn lao động của đơn vị mình, trong đó điều động lao động từ Đội TTĐ, Trạm biến áp và Tổ Xử lý sự cố. Trong số lao động được bố trí sắp xếp tại các đơn vị nêu trên có 07 trường hợp trước đây từng lao động gián tiếp công tác tại các phòng chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị (kể từ năm 2017 trở về trước). Công ty đã xem xét, tận dụng tối đa kinh nghiệm, năng lực của CBCNV để bố trí sắp xếp hợp lý, khoa học đáp ứng phù hợp với yêu cầu công việc thực tế.

Sau khi phương án đã hoàn tất Công ty đã có Công văn số 8860/PTC4-TCNS ngày 12/08/2021 báo cáo Tổng công ty về việc phương án sắp xếp, bố trí lao động gián tiếp tại các truyền tải điện khu vực. Công ty trình Tổng công ty xem xét chấp thuận và ủy quyền cho PTC4 ký phụ lục hợp đồng lao động về việc thay đổi vị trí công tác theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Với sự trình bày hợp lý của phương án nêu trên, Tổng công ty đã có văn bản số 4033/EVNNPT-TCNS ngày 01/10/2021 về việc thông qua phương án điều động lao động của PTC4 trong Quý 4 năm 2021 đối với 37/37 trường hợp theo đề xuất của PTC4 để bổ sung cho lực lượng lao động gián tiếp các Truyền tải điện khu vực. Giao Giám đốc PTC4 thực hiện các thủ tục điều động, quản lý, sử dụng lao động theo đúng quy định hiện hành; tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí lao động khoa học, hợp lý, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đến giữa tháng 10/2021 các đơn vị TTĐ đã hoàn tất bố trí, sắp xếp lại lao động theo đúng các văn bản chỉ đạo nêu trên. Bước đầu ổn định nguồn nhân lực bộ phận gián tiếp tại đơn vị mình. Đẩy mạnh, tăng cường bồi huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng mới này nhằm củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói riêng và nâng cao năng lực truyền tải điện nói chung, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho công tác quản lý và vận hành lưới Truyền tải điện Quốc gia.

 


  • Viết Thanh, Ngọc Quý - P.TCNS


Các Tin khác