Thực hiện Văn hóa EVNNPT trong công tác lao động tiền lương.

Việc phổ biến các quy định mới cũng như kịp thời hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn hiểu rõ phương pháp làm việc, làm quen và thích ứng với công nghệ mới, khuyến khích CBCNV nghiên cứu học tập để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng chính là thực thi theo Văn hóa EVNNPT “Tạo ra sự ủng hộ, quy tụ, dẫn dắt cấp dưới đi theo các mục tiêu đề ra. Coi cấp dưới là cộng sự đắc lực giúp mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Truyền cảm hứng, tạo cho cấp dưới niềm tin và động lực làm việc”.

Ông Đống Tiến Long, Phó phòng TCNS Công ty bồi huấn công tác lao động tiền lương năm 2019 cho các cán bộ chuyên trách.

Công ty Truyền tải điện 4 vừa hoàn tất lớp bồi huấn công tác báo cáo lao động, tiền lương và quyết toán tiền lương 2019 cho cán bộ phụ trách lao động, tiền lương của Công ty trong tháng 3/2020. Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty chủ trì công tác bồi huấn theo Quy định về công tác lao động và tiền lương trong Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), ban hành theo Quyết định số 2287/QĐ-EVNNPT ngày 12/12/2018 của  EVNNPT.

Nội dung bồi huấn là phổ biến và giải thích về nguyên tắc chung của chế độ tổng hợp, báo cáo số liệu, hướng dẫn thực hiện các mẫu báo cáo thống kê lao động, thống nhất liên hoàn giữa các biểu, các số liệu trong từng biểu và giữa các biểu có liên quan và đảm bảo trùng khớp; Hướng dẫn công tác quyết toán tiền lương và thực hiện chi lương chế độ, ngoài ra các cán bộ lao động tiền lương còn được bồi huấn sử dụng chương trình HRMS (Human Resource Management System - phần mềm hệ thống quản lý nguồn nhân lực) để hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo định kỳ.

Công tác bồi huấn cho cán bộ lao động tiền lương nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức về chính sách, chế độ lao động, tiền lương, nâng cao kỹ năng thực hành báo cáo, tính toán tiền lương, kỹ năng ứng dụng phần mềm công nghệ để đảm bảo công tác lao động tiền lương nhanh chóng, trung thực và chính xác.

Việc phổ biến các quy định mới cũng như kịp thời hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn hiểu rõ phương pháp làm việc, làm quen và thích ứng với công nghệ mới, khuyến khích CBCNV nghiên cứu học tập để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng chính là thực thi theo Văn hóa EVNNPT “Tạo ra sự ủng hộ, quy tụ, dẫn dắt cấp dưới đi theo các mục tiêu đề ra. Coi cấp dưới  là cộng sự đắc lực giúp mình hoàn thành tốt nhiệm vụ. Truyền cảm hứng, tạo cho cấp dưới niềm tin và động lực làm việc”. Nhận thức được ý nghĩa của thông điệp trên, Công ty Truyền tải điện 4 luôn quán triệt thực hiện quy tắc ứng xử này, thường xuyên tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ chuyên trách của các phòng, đơn vị Truyền tải điện khu vực, thông qua các văn bản hướng dẫn, các buổi triệu tập bồi huấn, các nhóm trao đổi nghiệp vụ qua mạng xã hội zalo, điện thoại hoặc hướng dẫn trực tiếp trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra thi đua.

Các hoạt động bồi huấn này đã giúp cho đội ngũ cán bộ chuyên trách ngày càng tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, thể hiện được bản lĩnh xử lý công việc trong tình huống chịu áp lực cao trong công việc, cùng với đó là CBCNV sẽ cảm thấy lạc quan tin tưởng vì đã có sự dìu dắt tận tình của các đơn vị cấp trên, từ đó tạo nên một môi trường lao động an toàn, có sự thống nhất từ đơn vị cấp trên đến đơn vị cấp cơ sở, giúp cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


  • Viết Thanh - Ngọc Dung - PTC4