Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

Quán triệt Điều lệ, quy định của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được Chi ủy chi bộ 1 xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm đảm bảo cho đảng viên chấp hành nghị quyết, quy định về những điều đảng viên không được làm, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 có 13 đảng viên, đang công tác tại các Phòng Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế, Phòng An toàn và Phòng Đảng ủy, Phòng Công đoàn Công ty; trong đó có 02 đảng viên nữ, cấp ủy chi bộ  gồm 03 đồng chí. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện về công tác an toàn bảo hộ lao động; phòng cháy, chữa cháy; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ; pháp chế; quốc phòng; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể. Tổng số người lao động trong các phòng là 17 người, đều có trình độ Đại học.

Thuận lợi: Chi bộ thường xuyên được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 quan tâm, trực tiếp chỉ đạo sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ.

 Khó khăn: Bí thư chi bộ và 01 đồng chí trong chi ủy được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chủ yếu kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thực sự ngang tầm với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, vai trò nêu gương của lãnh đạo các phòng, sự đoàn kết cán bộ đảng viên, Chi bộ 1 phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị góp phần đảm bảo vận hành truyền tải lưới điện an toàn, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng về nhiều mặt trong đó có công tác kiểm tra, giám sát. 

Công tác quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, văn bản của Đảng ủy cấp trên, bồi dưỡng, học tập nghiệp vụ

Chi ủy chi bộ đã phổ biến, quán triệt trong chi bộ, đảng viên các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Từ 2015-2020, chấp hành chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Chi ủy đã phổ biến, quán triệt 15 văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đến đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Tổ chức cho 03 đồng chí chi ủy tham gia học tập về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đến đoàn thể. Đề cao vai trò giám sát của Công đoàn, Đoàn thanh niên Khối Cơ quan đối với cán bộ, đảng viên là người đứng đầu; tham gia xây dựng, giám sát tổ chức Đảng.

Công tác tổ chức thực hiện

  • Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Chi ủy chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát, nắm được tình hình hoạt động của các phòng, về chất lượng đảng viên, công tác quản lý đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Chi ủy chi bộ xác định là nhiệm vụ  quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng cho chi ủy, đảng viên. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty. Xây dựng Quy chế làm việc, phân công chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

Tuyên truyền, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên, đoàn thể. Đề cao vai trò giám sát của Công đoàn, Đoàn thanh niên Khối Cơ quan đối với cán bộ, đảng viên là người đứng đầu; tham gia xây dựng, giám sát tổ chức Đảng.

  • Xây dựng,ban hành quy chế làm việc của Chi  ủy xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát (nhiệm kỳ, hằng năm)

Trong nhiệm kỳ 2015-2017 và nhiệm kỳ 2017-2020 Chi ủy chi bộ đã xây dựng Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Phân công đồng chí trong chi ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Chi ủy chi bộ đã ban hành 07 văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát.

Kết quả thực hiện

  • Thực hiện nề nếp Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Chi bộ đề ra đối với đảng viên:

Nội dung kiểm tra: Về thực hiện vai trò lãnh đạo của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện các chuyên đề năm của Đảng, chuyên môn; công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề,  quản lý đảng viên, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, thu nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí của chi bộ.

Qua kiểm tra: Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phê bình trong Đảng. Các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên đều được phổ biến, quán triệt, tổ chức học tập đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện. Thực hiện đóng đảng phí, thu nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí của chi bộ đúng theo sổ sách, mẫu biểu, nội dung thu, chi, trích nộp đảng phí đúng theo quy định của Trung ương; chi phí tài chính Đảng đều phục vụ công tác xây dựng Đảng.

  • Chi bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát đảng viên:

Thông qua họp giao ban sản xuất, sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, qua phê bình đánh giá chất lượng đảng viên của chi bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, kết quả lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên hàng năm. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; kết nạp đảng viên.

Từ năm 2015 đến nay, không có vụ việc đơn, thư tố cáo đối với chi bộ, đảng viên; không có vụ việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với đảng viên; không có trường hợp đảng viên khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền của chi bộ, Đảng ủy Công ty.     

Chi ủy chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ chi ủy viên về công tác kiểm tra, giám sát và triển khai tổ chức thực hiện; nội dung kiểm tra có tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, chất lượng kiểm tra được thực hiện tốt hơn.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Chi ủy chi bộ nắm chất lượng hoạt động lãnh đạo, đảng viên; kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên . Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Đã góp phần đề phòng, chấn chỉnh, ngăn ngừa những vi phạm. Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, công tác quản lý đảng viên, xây dựng các tổ chức đoàn thể.

  • Chấp hành kỷ luật trong Đảng và thi hành kỷ luật Đảng

       + Chấp hành kỷ luật trong Đảng

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Chi bộ đã xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ Chi viên, đảng viên. Quá trình hoạt động luôn chấp hành Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đồng thời chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chấp hành các quy chế quản lý, quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong chi bộ vẫn còn 01 cán bộ là đảng viên chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy; phải thi hành kỷ luật cả về chính quyền và kỷ luật của Đảng.

      + Việc thi hành kỷ luật trong Đảng

Chi bộ thực hiện nhất quán phương châm trong công tác thi hành kỷ luật Đảng là đảng viên vi phạm đến mức nào thì phải thi hành kỷ luật ở mức đó; kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, đoàn thể. Việc thi hành kỷ luật phải đúng đối tượng vi phạm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm; thái độ tiếp thu phê bình, sửa chữa để xử lý. Việc thi hành kỷ luật phải được xem xét, xử lý khẩn trương, không để chậm, kéo dài ảnh hướng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Từ 2015-2020, chi bộ thi hành kỷ luật khiển trách 01 đảng viên, do bỏ sinh hoạt chi bộ. Không có đảng viên là cấp ủy viên bị thi hành kỷ luật.

Chi bộ báo cáo, đề nghị Đảng ủy Công ty xóa tên trong danh sách đảng viên: 01 đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật đảng viên đã có tác dụng giáo dục đồng chí mình nhận thấy thiếu sót, khuyết điểm, phấn đấu sửa chữa, chấp hành quyết định của chi bộ, không có khiếu nại, tố cáo.

Bài học kinh nghiệm rút ra, phương hướng trong thời gian tới

Chi ủy chi bộ thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng. giữ vững sự đoàn kết trong Đảng. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật kỷ cương của Công ty. Tuy nhiên, trong chi bộ vẫn còn 01 cán bộ là đảng viên chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy; phải thi hành kỷ luật cả về chính quyền và kỷ luật của Đảng.

Bài học kinh nghiệm:

Chi ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, cần quan tâm hơn việc tuyên truyền, giáo dục xây dựng ý thức chấp hành kỷ luật, quy định, nội quy của Công ty. Tăng cường tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quy định của Đảng; quản lý, giám sát chặt chẽ đảng viên nhằm chủ động nắm bắt tình hình đảng viên có biểu hiện vi phạm để chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phương hướng tới cần chú trọng thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Chi ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các văn bản của Đảng ủy cấp trên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát.

Thứ hai: Xây dựng Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của chi bộ nhiệm kỳ. Hàng năm, bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty, phù hợp với thực tiễn của chi bộ.

Thứ ba: Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu các Phòng trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ, đảng viên. Tổ chức giám sát chuyên đề, thực hiện chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Thứ tư: Tăng cường kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Thứ năm: Chú trọng bồi dưỡng, học tập nâng cao nghiệp vụ, năng lực công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy chi bộ.

Thứ sáu: Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.


  • Chi bộ 1