Tổ chức cuộc thi viết "Chung sức đồng lòng vượt qua Covid-19"