Triển khai kiểm tra chấm điểm thi đua quý 1/2021 và phúc tra trạm, đội tiêu biểu năm 2020 các đơn vị Truyền tải điện.

Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 20/5/2021, tại hội trường A Công ty, đoàn kiểm tra Công ty triển khai kiểm tra hồ sơ, chấm điểm thi đua quý I năm 2021 và phúc tra trạm, đội tiêu biểu năm 2020; mỗi đơn vị thực hiện một ngày.

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng; có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn và phát triển Công ty nói riêng và xã hội nói chung.

Thực hiện các Quyết định số 2002/QĐ-PTC4 ngày 15/3/2021 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện “Quy định Thi đua - Khen thưởng và xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam trong EVN”; Tiêu chuẩn chấm điểm trạm biến áp và đường dây tiêu biểu do Tổng công ty ban hành (Quyết định số 020/QĐ-EVNNPT ngày 08/01/2018 về việc ban hành Bộ Quy định vận hành sửa chữa – Phần VI Quy định tổ chức xét chọn trạm và đường dây tiêu biểu trong EVNNPT); Quyết định số 3399/QĐ-PTC4 ngày 22/4/2021 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc ban hành Tiêu chuẩn chấm điểm thi đua các đơn vị Truyền tải điện. Công ty đã có Thông báo 3684/TB-PTC4 về việc kế hoạch kiểm tra, chấm điểm thi đua quý I năm 2021 và phúc tra trạm, đội tiêu biểu năm 2020. 

Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 20/5/2021, tại hội trường A Công ty, đoàn kiểm tra Công ty triển khai kiểm tra hồ sơ, chấm điểm thi đua quý I năm 2021 và phúc tra trạm, đội tiêu biểu năm 2020; mỗi đơn vị thực hiện một ngày.

Đoàn kiểm tra trực tiếp xem xét hồ sơ (cần thiết có thể đi kiểm tra thực tế tại một số đội, trạm thuộc đơn vị), thảo luận và sau đó đi đến thống nhất thông qua biên bản kiểm tra theo từng nội dung chấm điểm của từng phòng phụ trách.

Các phòng chủ trì hoàn thiện biên bản kiểm tra có đầy đủ nội dung, chữ ký gửi 01 bản sao cho Phòng Tổ chức và Nhân sự chậm nhất sau 07 ngày làm việc tính từ ngày kiểm tra của từng đơn vị; tham mưu văn bản, kế hoạch yêu cầu tổ chức chấn chỉnh không chậm hơn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra của đơn vị cuối cùng.

Trong tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19, Công ty vẫn đảm bảo các nguyên tắc theo quy định: Sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang đầy đủ, dưới 30 người….

 Hiệu quả đạt được của công tác kiểm tra là giúp đơn vị nhận ra những thiếu sót trong mọi hoạt động tại đơn vị mình, từ đó đơn vị đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất; các giải pháp ngăn ngừa sự cố;  nâng cao năng lực quản trị; thực hiện động viên, khen thưởng cho các trạm biến áp, tổ Thao tác lưu động, đội Truyền tải điện đạt danh  hiệu tiêu biểu năm 2020.

Một số hình ảnh liên quan:


  • Viết Thanh - P.TCNS


Các Tin khác