Truyền tải điện Miền Tây 2 hướng đến Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty Truyền tải điện 4 năm 2020.

Trong những ngày này, nhiều đơn vị trong toàn Công ty Truyền tải điện 4 nói chung và Truyền tải điện Miền Tây 2 nói riêng đang háo hức tuyên truyền hướng đến Hội nghị điển hình tiên tiến PTC4 năm 2020 và xa hơn là Đại hội Thi đua yêu nước Tập Đoàn điện lực Việt Nam lần thứ IV.

Đường 500kV Mỹ Tho - Ô Môn.

Thành quả đạt được từ các phong trào thi đua sẽ là nền tảng, cơ sở quan trọng để chúng ta cùng hướng tới Hội nghị điển hình tiên tiến, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước,... với những chiến công, thành tích xuất sắc, là điểm nhấn cho công cuộc xây dựng và phát triển của ngành điện trong thời kỳ mới.

Không nằm ngoài định hướng đó, tại Truyền tải điện Miền Tây 2, trong những năm vừa qua phong trào thi đua trong lao động sản xuất được duy trì thường xuyên; việc khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc là động lực góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho Truyền tải, góp phần đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Truyền tải điện Miền Tây 2 tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công ty và các cấp đoàn thể phát động. Hàng năm, sản xuất phối hợp cùng Công đoàn triển khai đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, đặc biệt là các phong trào “Thi đua lao động xuất sắc”,“Đường dây tiêu biểu”, “Trạm biến áp tiêu biểu”, “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở Xanh-sạch-đẹp”, “An toàn vệ sinh lao động”, “Hội thi thợ giỏi”, “Nâng cao chất lượng quản lý vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện”,… Việc định hướng và vận động CBCNV hưởng ứng các phong trào thi đua chính là nâng cao vai trò của mỗi cán bộ đoàn viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp cùng tập thể CBCNV Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý vận hành, cung cấp điện liên tục, an toàn và tin cậy.

Sau mỗi đợt phát động phong trào thi đua, Truyền tải tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, bình xét các danh hiệu thi đua xuất sắc cho cá nhân, tập thể và đề xuất cấp trên khen thưởng kịp thời. Thông qua phong trào thi đua này đã tạo động lực phấn đấu của các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị học tập và nhân rộng để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả phấn đấu của tập thể CBCNV, hàng năm Truyền tải điện Miền Tây 2 được cấp trên ghi nhận, khen thưởng nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý như: “Cờ thi đua xuất sắc”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua Ủy Ban Quản Lý Vốn”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giấy khen Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, ………

Trong thời gian tới, Truyền tải điện Miền Tây 2 tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền về ý nghĩa của thi đua, khen thưởng, biểu dương gương điển hình tiên tiến các cấp, nhất là ở cơ sở, người lao động trực tiếp,… cần được thực hiện sâu rộng, liên tục và mạnh mẽ hơn. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức về các phong trào thi đua yêu nước; tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị, cổ vũ, động viên tinh thần tự lực, tự cường để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ để phát triển. Mục tiêu quan trọng nhất là đưa các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong tất cả các tầng lớp CBCNV; và trên hết các tập thể, các cá nhân Truyền tải điện Miền Tây 2 luôn cống hiến trí tuệ, sức lực thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng Truyền tải điện Miền Tây 2 ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ lưới điện Truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định.


  • Trần Duy – Truyền tải điện miền Tây 2.