Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi huấn kiến thức văn bản pháp luật năm 2019

Ngày 05/09/2019, tại trụ sở Truyền tải, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) đã tổ chức lớp bồi huấn kiến thức văn bản pháp luật đang còn hiệu lực trong lĩnh vực truyền tải điện cho 66 CBCNV trực thuộc TTĐHCM. Đối tượng học viên là Phó giám đốc, Trưởng các phòng, đội, trạm, các cán bộ thuộc phòng nghiệp vụ, An toàn vệ sinh viên của các phòng, đội, trạm và cán bộ phụ trách công tác hành lang của các đội Truyền tải điện. Hướng dẫn lớp bồi huấn là ông Bùi Văn Hoàng - Giám đốc TTĐHCM.

Toàn cảnh lớp học.

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ hệ thống lưới điện truyền tải từ 220kV đến 500kV, đòi hỏi các CBCNV đặc biệt là những người trực tiếp quản lý, vận hành lưới điện phải nắm bắt một cách có hệ thống về kiến thức pháp luật để thực hiện, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành, góp phần bảo vệ hệ thống lưới điện vận hành an toàn, liên tục.

Ông Cao Trí Dũng, Cán bộ đào tạo, thông qua nội quy và chương trình của lớp bồi huấn.

Ngày 05/09/2019, tại trụ sở Truyền tải, Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh (TTĐHCM) đã tổ chức lớp bồi huấn kiến thức văn bản pháp luật đang còn hiệu lực trong lĩnh vực truyền tải điện cho 66 CBCNV trực thuộc TTĐHCM. Đối tượng học viên là Phó giám đốc, Trưởng các phòng, đội, trạm, các cán bộ thuộc phòng nghiệp vụ, An toàn vệ sinh viên của các phòng, đội, trạm và cán bộ phụ trách công tác hành lang của các đội Truyền tải điện. Hướng dẫn lớp bồi huấn là ông Bùi Văn Hoàng - Giám đốc TTĐHCM.

Mục tiêu của lớp bồi huấn nhằm giúp cho Ban Giám đốc, cán bộ quản lý và các cán bộ liên quan tham gia lớp học nắm bắt, hiểu rõ hơn về các nội dung trong hệ thống văn bản pháp luật quy chế, quy định của ngành; qua đó, giúp cho các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, An toàn vệ sinh viên, cán bộ phụ trách công tác hành lang của các phòng, đội, trạm nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật đầy đủ nhằm áp dụng vào trong công việc được giao.

Ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc TTĐHCM đang hướng dẫn lớp học.

Tại lớp bồi huấn, ông Hoàng nêu về tầm quan trọng của việc nâng cao hiểu biết, nắm rõ kiến thức pháp luật trong giai đoạn hiện nay; đặt biệt là đối với lưới điện 500kV đã được Chính phủ đưa vào danh mục các công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia. Trong thời gian hướng dẫn, ông Hoàng thường xuyên nhấn mạnh là mỗi CBCNV trong đơn vị phải nắm, hiểu rõ về kiến thức pháp luật để vận dụng trong công tác của mình đang đảm trách một cách hiệu quả và tuân thủ đúng văn bản pháp luật quy chế, quy định của ngành có liên quan.

Các học viên tham dự lớp học được nghe ông Hoàng nêu lại, chia sẻ những chuyên đề xoay quanh pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực nói riêng; pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Các học viên cũng đã tham gia thảo luận những tình huống vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.

Kết thúc lớp bồi huấn, ông Bùi Văn Hoàng phát biểu là lớp bồi huấn kiến thức pháp luật năm 2019 giúp cho các CBCNV tham gia tiếp thu một số kiến thức cơ bản của pháp luật liên quan đến lĩnh vực truyền tải điện; qua đó, góp phần củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý, cũng như việc áp dụng kiến thức pháp luật phục vụ cho hoạt động của TTĐHCM ngày hiệu quả hơn.


  • Cao Trí Dũng - TTĐ.HCM