Truyền tải điện miền Tây 1 Tuyên truyền “Chuyển đổi số”.

Cảm nhận được tầm quan trọng của việc thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm nay, bước đầu tiên là phải triển khai tuyên truyền về mặt tư tưởng nhằm chuyển đổi nhận thức trong CBNCV, Chi ủy chi bộ TTĐMT1 đã xây dựng chương trình hành động; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, in ấn backdrop, đồng thời đã quán triệt trong cuộc họp Chi bộ và cuộc họp kế hoạch tháng của Đơn vị toàn bộ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công ty nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV về văn hóa và kỹ năng chuyển đổi số trong toàn đơn vị, tổ chức đoàn thể.

Năm 2021 là năm Tổng công ty tập trung nỗ lực để hoàn thành tốt Chủ đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”, mục tiêu là đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của EVNNPT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án lưới điện truyền tải, đặc biệt là các dự án phục vụ cấp điện cho miền Nam.

 Đảng Ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Nghị quyêt số 88-NQ/ĐU ngày 17/3/2021 về việc thực hiện chuyển đổi số năm 2021, với 6 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, trong đó nêu bật và nhấn mạnh đến vấn đề chuyển đổi nhận thức trong CBCNV về chuyển đổi số. Truyền tải điện miền Tây 1 đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai chuyển đổi số trong toàn đơn vị, quán triệt đến toàn thể CBCNV, người lao động tại Phòng, Tổ, Đội, Trạm về các nội dung chỉ đạo và những thuận lợi, khó khăn, thách thức, thành tựu nổi bật đã đạt được trong năm 2020, những hạn chế đang phấn đấu để vượt qua, và các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 để tạo sự thống nhất trong nhận thức và phát huy trí tuệ tập thể trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chung.

Cảm nhận được tầm quan trọng của việc thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm nay, bước đầu tiên là phải triển khai tuyên truyền về mặt tư tưởng nhằm chuyển đổi nhận thức trong CBNCV, Chi ủy chi bộ TTĐMT1 đã xây dựng chương trình hành động; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, in ấn backdrop, đồng thời đã quán triệt trong cuộc họp Chi bộ và cuộc họp kế hoạch tháng của Đơn vị toàn bộ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công ty nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV về văn hóa và kỹ năng chuyển đổi số trong toàn đơn vị, tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh đó Truyền tải điện miền Tây 1 cũng chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực trong công tác chuyển đổi số, xây dựng lực lượng lao động có hiểu biết, có ý thức và kỹ năng kỹ thuật số nhằm thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, những lợi ích đạt được khi ứng dụng công nghệ số hóa trong công tác quản lý, vận hành, nâng cao độ tin cậy hệ thống. Đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ, cải tiến các quy trình, hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng cường quản trị. Nội dung chuyển đổi số cũng đã đưa vào Nghị quyết trong Hội nghi Người lao động Truyền tải điện miền Tây 1 được tổ chức vừa qua.

Truyền tải điện miền Tây 1 đã đưa vào kế hoạch tuyên truyền phổ biến cho CNVCLĐ “Cẩm nang Chuyển đổi số” của Bộ Thông tin và Truyền thông, với mục tiêu là toàn bộ CBCNV nắm vững chủ trương, định hướng nhiệm vụ về lộ trình chuyển đổi số trong CBCNV, góp phần vào thực hiện thành công chiến lược phát triển Tổng Công ty TTĐ Quốc gia.


  • Lê Xuân Thụ Giám Đốc Truyền Tải Điện Miền Tây 1