Truyền tải điện miền Tây 1 phát triển vươn lên.

Truyền tải điện miền Tây 1 là đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 4, chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện truyền tải từ cấp điện áp 220 kV – 500kV trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Truyền tải điện miền Tây 1 đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và ngày càng phát triển.

Tăng cường công suất trạm 500kV Ô Môn.

Chi bộ lãnh đạo toàn thể hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, từ đó cụ thể hoá vào các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ được giao; quán triệt triển khai đến từng cán bộ, đảng viên các nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động của Đảng ủy Công ty. Đặc biệt là các chỉ đạo có tính chất quyết định trong cả một giai đoạn như: Nghị quyết số 1038-NQ/ĐU về việc quản lý vận hành, sửa chữa nhằm giảm sự cố trên lưới truyền tải điện, Chương trình hành động số 10,12,13,14-CTr/ĐU của Đảng ủy Công ty để thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU của Đảng Ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020;  Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp; Nghị quyết số 19-NQ/ĐU về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 20-NQ/ĐU về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ mới, công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020.

Hiện nay, Truyền tải điện miền Tây 1 đang quản lý 21 tuyến đường dây và 07 trạm biến áp với cấp điện áp từ 220KV đến 500KV; trong đó trạm biến áp 500kV Ô Môn có nhiệm vụ kết lưới 500kV giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ đã phát huy được vai trò liên kết truyền tải điện trong hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định. Theo Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg, lưới truyền tải điện được phát triển quy mô về phía Nam trong Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là cấp điện áp 500KV, đơn cử như Đường dây 500kV Long Phú – Ô Môn có chiều dài 85,2Km giúp mở rộng hệ thống về phía Nam, khu vực ven biển các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu sẵn sàng tiếp nhận các nguồn nhiệt điện, năng lượng tái tạo đang trên đà phát triển; đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa chiều dài khoảng 133,6Km với mục tiêu truyền tải công suất của các nhà máy điện Sông Hậu 1 và Sông Hậu 2 vào hệ thống điện Quốc gia .Nhằm đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ chính trị nói trên, đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành. Các trạm biến áp đang chuyển sang chế độ vận hành không người trực. Các đường dây cũng thay đổi về kết cấu, phụ kiện do đó thay đổi từ quy trình vận hành cho đến số lượng lao động. Đến cuối năm 2019 Đơn vị đã thực hiện chuyển đổi 04/06 trạm biến áp 220kV sang tiêu chí không người trực đạt tỷ lệ 66,66% vượt chỉ tiêu được giao. Về đường dây, tỷ lệ thay thế cách điện gốm sứ bằng composite từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đạt 57,8%.

Về mô hình tổ chức đã được định hướng theo chủ trương chung, chi bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động nhằm đáp ứng mục tiêu yêu cầu phát triển trong hệ thống lưới truyền tải điện. Tư tưởng cán bộ, đảng viên nhìn chung có ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, phát huy sáng tạo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, năng lực và triển vọng. Đời sống và môi trường làm việc CBCNV ngày càng được nâng lên. Chi bộ đã lãnh đạo đoàn thể thực hiện tốt vai trò động viên quần chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất tinh thần người lao động. Năm 2017 Chi bộ Truyền tải điện miền Tây 1 được cấp trên công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2018 và 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn, Đoàn Thanh niên được cấp trên đánh giá xếp loại vững mạnh.

Với vai trò là hạt nhân, chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung kiện toàn, xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chi bộ đã lãnh đạo việc thực hiện nhiệm chính trị trong nhiệm kỳ đạt kết quả tốt. Đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, lưới truyền tải điện vận hành an toàn ổn định góp phần phát triển cho nền kinh tế của đất nước.


  • Lê Xuân Thụ - Giám đốc TTĐ.Miền Tây 1