Tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

Ngày 14/11/2023, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã có Công văn số 1157-CV/ĐU gửi các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty về quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Thực hiện Công văn số 546-CV/ĐU, ngày 09/11/2023 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 25-CT/TW phù hợp với đặc điểm, tình hình của Công ty, đơn vị. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện (khi có yêu cầu)./.

Chi tiết Chỉ thị số 25-CT/TW


  • Bộ phận phụ trách công tác Đảng – P. TCNS


Các Tin khác