Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 25/10/2023, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã có Công văn số 1143-CV/ĐU gửi các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty về việc “tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Thực hiện Công văn số 523-CV/ĐU, ngày 25/10/2023 của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc “tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII".

Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên bằng các hình thức phù hợp.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên về các nội dung cốt lõi của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc (nếu có), góp phần củng cố niềm tin, ổn định tư tưởng của cán bộ công nhân viên đối với Đảng, Nhà nước, với Công ty và đơn vị.

Đưa nội dung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 8 vào tài liệu sinh hoạt chi bộ, các hội nghị sinh hoạt đảng, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị./.

Chi tiết Đề cương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


  • Bộ phận phụ trách công tác Đảng – P. TCNS


Các Tin khác