Ứng dụng sáng kiến vào quản lý vận hành lưới Truyền tải điện

Đứng trước các đòi hỏi, yêu cầu về đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và ngày càng nâng cao chất lượng điện. Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã, đang nghiên cứu và ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành đường dây truyền tải điện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, mà nòng cốt là công nghệ số, đã và đang làm thay đổi nhanh chóng mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực Truyền tải điện  . Trong những năm qua, do sự phát triển kinh tế và nhu cầu phụ tải điện tăng nhanh liên tục, việc đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật về điện áp, sự cố, tổn thất, năng suất lao động đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới về công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Đứng trước các đòi hỏi, yêu cầu về đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và ngày càng nâng cao chất lượng điện. Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) đã và đang nghiên cứu ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành đường dây truyền tải điện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ví dụ về chức năng xuất cảnh báo của phần mềm.

Trong đó Đơn vị đã xây dựng ứng dụng sáng kiến phần mềm tự động đọc, kiểm tra và cảnh báo bất thường dữ liệu của hệ thống đo đếm điện năng tại trạm biến áp, giúp tự động hóa quá trình kiểm tra và lưu lại nhật ký vận hành của hệ thống công tơ, hạn chế sai sót kiểm tra số liệu công tơ, với sáng kiến dùng ngôn ngữ lập trình C Sharp trên nền tảng ‘Microsoft .Net core’. Phần mềm sẽ tự động đọc và phân tích số liệu của công tơ đọc về từ máy chủ MDMS, cảnh báo sớm các số liệu bất thường của TU, TI và đếm điện năng cũng như hệ thống đọc công tơ từ xa MDMS, từ đó có thể giúp phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường của thiết bị đo đếm gây mất sản lượng đo đếm điện năng.

Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa đã được trang bị tại các trạm biến áp thuộc TTĐMĐ2. Hệ thống này đưa dữ liệu công tơ lên máy chủ WEB MDMS ở địa chỉ http://10.3.1.98:8080/MDMS_Web/tmsLogin.jsf. Các dữ liệu trên máy chủ MDMS được khai thác cho nhiều hệ thống khác như ‘Kho dữ liệu đo điếm điện năng EVN’, ‘Phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS’... Vì vậy, việc thường xuyên kiểm tra đảm bảo đầy đủ dữ liệu của công tơ, tình trạng làm việc của các máy tính nhúng đặt tại trạm biến áp, hay kết nối đến máy chủ WEB để đọc và kiểm tra số liệu là hết sức cần thiết.

Khi chưa có ứng dụng sáng kiến, mỗi giờ các điều hành viên (ĐHV) phải truy cập vào trang WEB MDMS để kiểm tra việc đọc dữ liệu của hệ thống, kiểm tra từng số liệu A, U, I, P xem có công tơ nào bị offline, bị mất sản lượng hay không. Công việc truy cập và kiểm tra này được thực hiện thủ công nên có nhiều mặt hạn chế như tốn nhiều thời gian của ĐHV vì phải kiểm lần lượt nhiều công tơ và mỗi công tơ phải kiểm tra nhiều thông số như I, U, P, Q, …;Không kịp thời phát hiện bất thường xảy ra đối với hệ thống đo đếm như mất dòng, áp,… dẫn đến nguy cơ mất sản lượng trong thời gian dài.

Sáng kiến được đưa vào ứng dụng phần mềm tự động đọc dữ liệu công tơ từ MDMS và có thể kiểm tra, phát hiện các lỗi kiểm tra kết nối tới trang web MDMS, Kiểm tra công tơ offline. Kiểm tra công tơ lệch áp / TU lệch áp. Kiểm tra công tơ mất dòng. Kiểm tra công tơ mất công suất P. Xuất cảnh báo bằng âm thanh, màn hình. Lưu trữ số liệu công tơ đọc được từ MDMS. Lưu trữ nhật ký quá trình sử dụng, kết quả kiểm tra hệ thống công tơ. Với  các chức năng chính và thuật toán của phần mềm như; Chức năng đọc dữ liệu, chức năng kiểm tra điện áp đọc được từ công tơ, chức năng kiểm tra dòng điện đọc được từ công tơ, chức năng kiểm tra công suất P đọc được từ công tơ, chức năng lưu dữ liệu.

 Nhằm  nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, trong năm 2022 TTĐMĐ2 đã triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-HĐTV ngày 31/12/2021 về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022 trong đó với Chủ đề năm 2022 của EVNNPT là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tổng công ty. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ theo lộ trình đã được phê duyệt, đặc biệt là chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành (QLVH), ĐTXD, quản lý: tài sản, VTTB, nguồn vốn. Việc ứng dụng sáng kiến đã giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho ĐHV  từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm sự cố để đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn định cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Kết quả phân tích dữ liệu bằng phần mềm.


  • Đỗ Xuân Kiên - Nguyễn Hoàng Nhật - TTĐMĐ2