Vai trò lãnh đạo của Đảng về thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động giai đoạn năm 2016-2020.

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 không chỉ nhằm mục tiêu góp phần xây dựng Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trở thành một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững mà còn để phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, đến năm 2020 trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN.

Thực hiện Nghị quyết số 19 -NQ/ĐU ngày 26 tháng 04 năm 2016 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động giai đoạn năm 2016-2020, Đảng ủy Công ty đã bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đề ra, xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 12 CTr/ĐU ngày 20 tháng 09 năm 2016 nhằm lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động được EVNNPT giao hàng năm.

Đảng ủy Công ty xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh thực hiện công tác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Đảng ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy EVNNPT và Chương trình hành động số 12 CTr/ĐU ngày 20 tháng 09 năm 2016 của Đảng ủy Công ty về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động giai đoạn năm 2016-2020 đến tất cả các chi bộ, chuyên môn, đoàn thể trực thuộc. Nhận thức của  CBCNV Công ty trong công tác nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động đã được nâng lên rõ rệt. Các chủ trương, kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động do Công ty triển khai đều nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ từ CBCNV.

Các Chi bộ trực thuộc đã căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty, Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty và điều kiện thực tế tại đơn vị để xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động tại đơn vị.

Công ty đã Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, ban hành Quyết định số 4409/QĐ-PTC4 ngày 24/04/2017 về quy chế làm việc của Ban chỉ đạo triển khai đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020.

Hàng năm căn cứ các chỉ tiêu được EVNNPT giao, Công ty đã có các quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và năng suất lao động (NSLĐ) cho các phòng và đơn vị trực thuộc.

Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ được Đảng ủy Công ty quan tâm thực hiện, qua đó giúp Công ty hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ được giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ trong nhiệm kỳ qua như sau:

 1. Chỉ tiêu tổn thất điện năng giảm từ 1,30% xuống còn 1,1%, %, bám sát lộ trình giảm tổn thất điện năng (TTĐN) 05 năm Tổng Công ty giao.
 2. Vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới điện truyền tải khu vực, không có sự cố lớn, sự cố diện rộng, kéo dài; số sự cố lưới điện chỉ bằng 36,93% so với tổng chỉ tiêu sự cố 5 năm được giao.
 3. Tiết kiệm chi phí sản xuất hàng năm từ 5 đến 7,5% so với định mức; đã giải quyết hoàn tất công tác thu hồi công nợ khó đòi; đẩy mạnh và hoàn thành tốt công tác thanh lý vật tư thiết bị, đạt theo đúng lộ trình giảm hàng tồn kho.
 4. Hàng năm đều hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn, kịp thời thay thế các thiết bị có nguy cơ sự cố và các thiết bị vận hành lâu năm xuống cấp. Trong nhiệm kỳ hoàn thành 968 công trình, với tổng giá trị khối lượng là 1.279,5 tỷ đồng, tương đương với hạn mức sửa chữa lớn theo quy định.

Đã quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, cụ thể như sau:

 • Năng suất lao động theo sản lượng điện truyền tải/lao động năm 2016 là 35,73 triệu kWh/người thì đến năm 2019 là 65,35 triệu kWh/người, tương đương mức tăng NSLĐ là 1,83 lần.
 • Năng suất lao động theo số lao động/km đường dây năm 2016 là 0,331 người /km, thì đến năm 2019 là 0,201 người /km, tương đương mức tăng NSLĐ là 1,65 lần.
 • Năng suất lao động theo số lao động/MVA trạm biến áp năm 2016 là 0,074 người/MVA, đến năm 2019 là 0,041 người/MVA, tương đương mức tăng NSLĐ là 1,8 lần.
 • Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo tăng cường quản trị trong công tác đầu tư xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng được giao, đã hoàn thành 56 dự án, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện là 2.987 tỷ đồng, khởi công là 16/14 công trình, đóng điện được 22/20 công trình lưới điện, các công trình trọng tâm, trọng điểm được thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ, góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện.
 • Đánh giá chung trong 05 năm qua, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động theo kế hoạch hành động đã đề ra, qua đó đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, góp phần quan trọng để Tổng công ty hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 2020 đã đề ra.

Bước vào năm 2020, năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu chiến lược Đến năm 2025 EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á, phát huy thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty cần thiết phải chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động như sau:

 1. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cần được quan tâm đặc biệt, xác định việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện là khâu đột phá quan trọng để phát triển nhanh, bắt kịp với trình độ tiên tiến cấp châu lục, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng công nghệ số, xây dựng hệ thống truyền tải điện thông minh với từng cấp độ theo từng giai đoạn, hoàn thành việc chuyển đổi 100% trạm biến áp 220kV không người trực, hoàn thành cơ bản việc ứng dụng quản lý kỹ thuật trên nền tảng công nghệ GIS trên lưới điện truyền tải.
 2. Song song với đó cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, làm chủ được công nghệ. Để thực hiện điều đó cần thiết phải có bước đột phá các khâu tuyển dụng, đào tạo, giữ gìn và phát triển đội ngũ chuyên gia về kỹ thuật và quản lý. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo hàng năm, bám sát mục tiêu chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của EVNNPT. Đẩy mạnh phối hợp với các trường đại học để đào tạo chuyên sâu, để đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành lưới điện truyền tải ngày càng hiện đại. Có chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng chảy máu chất xám.

Chi bộ 4, lãnh đạo các phòng Kế hoạch, Tài chính Kế toán, Vật Tư, đây là những phòng có vai trò quan trọng trong việc tham mưu Công ty trong công tác Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Trong nhiệm kỳ mới, để tiếp tục góp phần hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển EVNNPT, Chi bộ đề ra các giải pháp như sau:

 • Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, người lao động trong các phòng về chủ trương Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động gắn với mục tiêu chiến lược của EVNNPT.
 • Phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, tham mưu giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời tăng cường phối hợp nhằm nâng cao sự phối hợp giữa các phòng, bộ phận, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.
 • Yêu cầu các cán bộ, đảng viên các phòng nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong tất cả các mặt công tác, trong đó chú trọng thực hiện yêu cầu nâng cao hiệu quả trong tất cả các công việc được giao.

Qua thực tiễn thực hiện nghị quyết có thể thấy rằng, trong bất kỳ thời điểm, hoàn cảnh nào thì vai trò hạt nhân chính trị của Đảng luôn là vấn đề then chốt, theo đó việc đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng luôn cần được chú trọng, nhằm phát huy toàn bộ sức mạnh của hệ thống chính trị vào thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Công ty, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của EVNNPT.


 • Chi bộ 4